Fortsätt till innehållet

Stadsfullmäktige fattade historiskt beslut om genomförande av Idrottsparken

Stadsfullmäktige sammanträdde måndagen den 24 oktober för att bland annat besluta om genomförandet av Idrottsparksprojektet i Karleby.

Under drygt två timmar framfördes många synpunkter om projektet. Bland annat lyftes det fram att en löpbana inomhus är en viktig del av helheten. Ett ändringsförslag framfördes enligt vilket staden skulle bevilja proprieborgen på högst 55 miljoner euro för projektet.

Stadsfullmäktige beslutade med rösterna 33–10 bevilja proprieborgen på högst 74,9 miljoner euro åt Karleby Idrottspark Ab. Projektet genomförs enligt alternativ 3. Driftskostnaderna granskas årligen i samband med budgeten.

 Läs mer om projektet

Detaljpaneändring för stadsdelen Leenala

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändringen för stadsdelen Leenalas östra del i enlighet med förslaget. Området avgränsas i väster av Katarinegatan, i norr av Norraleden och i öster av Gustaf Adolfs gata. I söder gränsar området till Idrottsgatan och centralplanen. På planområdet finns fastigheter både i privat och stadens ägo.

På området gäller i nuläget många olika detaljplaner av vilka många är föråldrade. Syftet med detaljplaneändringen är att undersöka detaljplanernas aktualitet, behov som anknyter till markanvändning och att närmare definiera områdets och byggnadsbeståndets kulturhistoriska värden. Utarbetandet av en enhetlig detaljplaneändring för området tryggar bevarandet av värdefulla byggnader, de boendes möjligheter att renovera befintliga byggnader och ger ramar för hur området ska förnyas och för kompletterande byggande.

Stadsfullmäktige godkände stadens välfärdsplan för åren 2022–2025 och antecknade stadens och dottersamfundens delårsrapport II/2022 samt sysselsättningsöversikten augusti 2022 för kännedom.

Under sammanträdet lämnades en fullmäktigemotion in om avgiftsfri lokaltrafik för pensionärer.

Protokoll 24.10.2022