Fortsätt till innehållet

Stadsstyrelsen behandlade riktlinjerna för beredningen av sysselsättningsområdet

Stadsstyrelsen beslutade på sitt möte den 8 maj att reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 bereds i Mellersta Österbotten enligt modellen med en ansvarskommun. Värdkommun är Karleby stad. Ansvaret för att ordna tjänsterna överenskoms i ett avtal om det gemensamma organet. Avtalet ska godkännas i fullmäktige i de kommuner som hör till det nya sysselsättningsområdet. I anslutning till anordnandet av tjänsterna utarbetas en plan för hur arbetskraftsservicen ska ordnas.

Lagpaketet om omorganiseringen av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen stadfästes den 23 mars 2023. Ansvaret att ordna tjänsterna överförs från staten till kommunerna den 1 januari 2025. I Mellersta Österbotten bereds reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 av det utvidgade samarbetsorganet inom kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen. Organet består av representanter för kommunerna i Mellersta Österbotten (Halso, Kannus, Kaustby, Karleby, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Vetil), Kaustby ekonomiska region, Mellersta Österbottens förbund, Österbottens arbets- och näringsbyrå, NTM-centralen i Österbotten och Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite.

Kommunerna och de nya sysselsättningsområdena ska senast den 31 oktober 2023 meddela arbets- och näringsministeriet hur sysselsättningstjänsterna ordnas i området från och med ingången av 2025. Det planeras ett sysselsättningsområde som omfattar hela Mellersta Österbotten. Det utvidgade samarbetsorganet som bereder reformen har föreslagit för kommunerna och städerna i Mellersta Österbottenområdet att beredningen av sysselsättningsområdet fortsätter enligt modellen med en ansvarskommun där Karleby stad är värdkommun.

I modellen med en ansvarskommun grundas ett nytt organ, som ansvarar om den regionala serviceproduktionen. Avtalet som gäller ett gemensamt organ godkänns i varje fullmäktige i de kommuner som hör till det nya sysselsättningsområdet. Avsikten är att avtalet som gäller ordnandet av tjänsterna bereds under maj och lämnas till fullmäktigen för godkännande i början av hösten 2023. Gruppen som bereder avtalet leds av stadsdirektören i Karleby.

Stadsstyrelsen beslutade också att inleda de nödvändiga samarbetsförfarandena i anslutning till grundandet av sysselsättningsområdet, då kommunerna som bereder grundandet av samarbetsområdena måste beakta den lagstadgade samarbetsskyldigheten i beredningen. I samarbetsförfarandet diskuteras grunderna för att bilda områdena, olika alternativ för att ordna sysselsättningstjänsterna och hur de anställda påverkas av detta. Samarbetsförhandlingarna ska föras innan det har avgjorts hur sysselsättningstjänsterna ordnas i samarbetsområdet.

Stadsstyrelsen 8.5.2023: Työllisyysalueen valmisteluvaiheeseen liittyvät Keski-Pohjanmaan kuntien linjaukset (på finska)