Fortsätt till innehållet

Tobaksprodukter och nikotinvätskor

Detaljhandel av tobaksprodukter och nikotinvätskor förutsätter ett tillstånd av miljö- och hälsoskyddet i den kommun där försäljningsplatsen ligger. Innan handeln inleds måste verksamhetsutövaren:

  • göra upp en plan för egenkontroll för försäljning av tobaksprodukter och nikotinvätskor 
  • ansöka om identifieringskoder för detaljhandel med tobaksprodukter 
  • ansöka om detaljhandelstillstånd 
  • beviljas detaljhandelstillstånd

Plan för egenkontroll

Den som säljer tobaksprodukter och nikotinvätska ska ha en plan för egenkontroll. Med hjälp av egenkontrollen förhindras bland annat överlåtelse av tobak eller röktillbehör till personer under 18 år. På Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valviras sidor finns en modell till plan för egenkontroll samt mera information i ärendet.

Identifikationskoder

På grund av systemet för spårbarhet av tobaksprodukter ska samtliga aktörer som deltar i leveranskedjan ha identifieringskoder som möjliggör identifieringen av företag och verksamhetsställen. Parti- och detaljhandlare ska ansöka om en identifieringskod både för ekonomisk aktör och för verksamhetsenhet.  Identifieringskoder ansöks på ID-utfärdares webbsidor där det också finns anvisningar. En partiaffär får inte sälja cigaretter och rulltobak till en innehavare av detaljhandelstillstånd som inte har identifieringskoder.

Ansökan om detaljhandelstillstånd

Tillståndsansökan ifylls i första hand elektroniskt i Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valviras system. Anvisningar om ansökan och länk till den elektroniska blanketten finns på Valviras sidor. Ansökan kan också lämnas in i pappersform hos miljö- och hälsoskyddet.

Tillstånd kan beviljas om

  • man säljer produkter inom näringsverksamhet
  • planen för egenkontroll och andra krävda utredningar har godkänts
  • man iakttar bestämmelserna som gäller försäljningen

Miljö- och hälsoskyddet fattar utgående från ansökan ett tillståndsbeslut och inför uppgifterna i det offentliga registret över försäljningstillstånd för tobaksprodukter. Med beslutet får den som ansökt om tillståndet ett detaljhandelstillstånd som ska finnas framlagt till påseende för kunderna på försäljningsplatsen. För beslutet tas ut en avgift enligt taxan. En årlig övervakningsavgift tas ut för varje försäljningsdisk.

Partihandel

Partihandel med tobaksprodukter och nikotinvätskor måste anmälas till miljö- och hälsoskyddet i den kommun där försäljningsplatsen ligger. Ansökan ifylls i första hand elektroniskt i Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valviras system.  Ansökan kan också lämnas in i pappersform hos miljö- och hälsoskyddet.

För handläggningen av anmälan tas ut en avgift enligt taxan. En årlig övervakningsavgift tas ut för varje försäljningsdisk.

På grund av systemet för spårbarhet ska den som säljer tobaksprodukter i parti ansöka om identifieringskoder både för ekonomisk aktör och för verksamhetsenhet. Identifieringskoder ansöks på ID-utfärdares webbsidor där det också finns anvisningar.

Den som säljer tobaksprodukter och nikotinvätskor i parti behöver inget detaljhandelstillstånd, om inte aktören i fråga säljer produkter direkt till konsumenter.

En partiaffär får inte sälja cigaretter och rulltobak till en innehavare av detaljhandelstillstånd som inte har identifieringskoderna för spårbarhet.

Nikotinpreparat

Ett tillstånd för försäljning av nikotinersättningspreparat måste ansökas av miljö- och hälsoskyddet i den kommun där försäljningsplatsen ligger. Nikotinpreparat får förutom på apotek säljas också i de detaljhandelsaffärer, kiosker, servicestationer och förplägnadsrörelser som säljer tobaksprodukter. Nikotinpreparat får säljas endast till den som fyllt 18 år. Försäljaren måste kunna övervaka köpsituationen. Försäljning från automat är förbjuden.

Tillståndsansökan (länken öppnar en word-fil) och planen för egenkontroll lämnas in till miljö- och hälsoskyddet som fattar tillståndsbeslutet utgående från ansökan. För beslutet tas ut en avgift enligt taxan samt en årlig övervakningsavgift. Miljö- och hälsoskyddet meddelar om beviljande av tillståndet till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Ta kontakt

yterveys@kokkola.fi