Fortsätt till innehållet

Våra pågående byggprojekt

 • Vad?

  Man har för avsikt att renovera lokalerna i Donnerska skolan och Karleby Svenska Gymnasium. Skolans uppskattade framtida elevantal: grundläggande utbildning (årskurserna 7–9) ca 280 elever och 15 grupper samt Karleby Svenska Gymnasium ca 150 studerande.

  Varför?

  Nuvarande byggnad har nått slutet på sin tekniska livslängd och det finns behov för en ny, tidsenlig byggnad.
  För närvarande är verksamheten i Karleby Svenska Gymnasium förlagd till utrymningslokaler på Hälsovägen.

  Hur?

  Just nu pågår planeringsskedet. Stadsstyrelsen har 28.1.2019 utsett en planeringskommitté. Planeringskommittén bereder projektets lokalitetsprogram och ger stadsstyrelsen ett förslag om hur projektet genomförs och om fördelningen av ansvarsområden.
  Man har för avsikt att ordna ett informations- och diskussionsmöte för grannarna på området.
  Enligt planerna startar byggarbetet hösten 2021 och byggnaden kan tas i bruk hösten 2023.

  Var?

  Byggnaden som rymmer Donnerska skolan och Karleby Svenska Gymnasium är belägen ca 500 meter från stadskärnan. Alla stadstrafikens ruttförbindelser finns nära området.

  Donnerska skola

 • Vad?

  Villa skola byggs ut med utrymmen för matsal och idrottsutrymmen. Nuvarande idrottssalen byggs om till klasser och köksutrymmen, varvid skolan får plats för undervisning i två serier. Skolans framtida elevantal har uppskattats bli: förskoleundervisning ca 32 elever, grundläggande utbildning för årskurserna 1–6 samt lindrigt eller gravt handikappades specialundervisning för årskurserna 0–9, ca 220 elever.
  Utbyggnadens våningsyta är 742 m2-vy (kvadratmeter våningsyta). Arkitektbyrå Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy svarar för projektets arkitektplanering.

  Varför?

  Verksamheten i Kyrkbackens skola och Villa skola sammanslogs administrativt 1.1.2020 och flyttar in i samma enhet efter att utbyggnaden färdigställts. För närvarande är Kyrkbackens skola i utrymningslokaler på Vingesgatan.

  Hur?

  För närvarande pågår planeringsskedet. En förutredning har gjorts om projektet och den har godkänts i stadsstyrelsen 6.5.2019 som ett dokument som styr planeringen.

  Man har för avsikt att ordna ett informations- och diskussionsmöte för grannarna på området.

  Byggarbetet har planerats starta i början av 2021 och byggnaden tas i bruk i början av 2022.

  Var?

  Villa skola är belägen ca 2,6 kilometer från stadskärnan. Stadstrafiken har ruttförbindelserna PY17 och PY 18 i närheten av området.

Avslutade byggprojekt

 • Vad?

  En ny skola och ett nytt daghem byggs på Yxpila bostadsområde. Byggnaden rymmer uppskattningsvis ca 120 elever och ca 80 barn inom småbarnspedagogik. Våningsytan är 3 098 m2-vy (kvadratmeter våningsyta). Arkitektbyrå Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy svarar för arkitektplaneringen.

  Varför?

  Skolan i Yxpila flyttades på grund av problem med inomhusluften till temporära undervisningslokaler 22.4.2014 i Koivuhaan koulu och Kiviniityn koulu. När höstterminen 2014–15 startade flyttades verksamheten till fastigheten på Vingesgatan.

  Hur?

  För närvarande pågår byggarbetet. En förutredning och barnkonsekvensbedömning har gjorts om projektet. I samband med planläggningen har man låtit göra alternativ till områdesplanering. Stadsstyrelsen beslöt 16.9.2019 att YIT Suomi Oy får stå för totalansvarsentreprenaden. Informationsmöten har hållits på området för grannarna. Byggnaden har tagits i bruk våren 2021.

  Var?

  Skolan och daghemmet i Yxpila är belägna ca 4,5 kilometer från stadskärnan. I närheten finns områdets bosättning samt Kilsbäckens bostadsområde. Stadstrafiken har ruttförbindelserna RL5 och PY16 i närheten av området.

   

   

 • Vad?

  Karleby brandstation får nya utrymmen i vilka ingår den egentliga brandstationsbyggnaden och en materielhall. Den gamla brandstationen rivs helt.

  Byggnadens våningsyta är 3 789 m2-vy (kvadratmeter våningsyta). Arkitektbyrå Arkkitehtitoimisto Arkman Arkkitehtuuri Oy svarar för projektets arkitektplanering.

  Varför?

  Nuvarande byggnad har nått slutet på sin tekniska livslängd och det finns behov för en ny, tidsenlig byggnad.

  Hur?

  För närvarande pågår byggarbeten som har planerats slutföras hösten 2021. Byggnaden har tagits i bruk ii början av 2022.
  Byggnadsentreprenör är PEAB Oy.

  Var?

  Brandstationen är belägen ca 0,8 kilometer från stadskärnan vid Gustaf Adolfs gata.

   

  Karleby brandstation, som blev färdig år 2021, sett framifrån. I bakgrunden syns en himmel som är täckt av gråa regnmoln.      Karleby brandstation, som blev färdig år 2021, sett framifrån. I bakgrunden syns en himmel som är täckt av gråa regnmoln.

 • Vad?

  Allaktivitetshuset byggs ut med en ny kubformad byggnad. I den finns utrymmen för grundläggande utbildningens årskurser 7–9, uppskattningsvis för 250 elever.
  Utbyggnadens våningsyta är 1 787 m2-vy (kvadratmeter våningsyta). Arkitektbyrån Arkkitehtitoimisto Perko Oy ansvarar för projektets arkitektplanering. Samma byrå planerade också den ursprungliga byggnaden. I samband med byggandet har man för avsikt att utveckla parkeringen och skjutstrafiken samt genomfarten på Broändavägen.

  Varför?

  Utgångspunkten för utvecklingen av Storby är beslut som fattades 2017 om servicenätverket för småbarnspedagogik och undervisningstjänster på 2020-talet.

  Hur?

  För närvarande pågår byggandets startskede. En förutredning har gjorts om projektet. På basis av förutredningen har stadsstyrelsen 13.5.2019 antecknat för kännedom barnkonsekvensbedömningen, godkänt projektets referensplan, kostnadskalkylen, tidsplanen, byggnadskommitténs fördelning av ansvar. Dessutom beslöt stadsstyrelsen vid samma tidpunkt att projektet förverkligas som totalentreprenad.
  Två informations- och diskussionsmöten har hållits på området för grannar. Rakennus-Korpela Oy har valts till byggnadsentreprenör. Bbyggnaden har tagits i bruk våren 2022.

  Var?

  Storby allaktivitetshus är belägen ca två kilometer från stadskärnan. På området och den närmaste omgivningen finns bostadsområdena Hangas, Granbacken och Blåbärsbacken. Stadstrafikens ruttförbindelse är RL 4.

 • Vad?

  Lokalerna som tidigare användes som ett vårdhem för utvecklingsstörda renoveras till utrymmen för Kotimetsän päiväkoti. Byggnaden har två skilda delar. I A-huset färdigställdes utrymmen som planerats för skiftvård. Verksamheten i Länsipuiston vuoropäiväkoti flyttade in i huset hösten 2019. I B-huset byggs utrymmen för två daghemsgrupper.
  Utbyggnadens våningsyta i A-huset är 565 m2-vy (kvadratmeter våningsyta) och i B-huset 260 m2-vy. Arkitektbyrå Arkkitehtitoimisto Arkman Arkkitehtuuri Oy svarar för projektets arkitektplanering.

  Varför?

  Daghemmet Kotimetsän päiväkoti underlättar småbarnspedagogikens behov av utrymmen.

  Hur?

  För närvarande pågår byggarbetet i B-huset. Arbetet har planerats slutföras före utgången av 2020 och byggnaden tas i bruk i början av 2021.

  Var?

  Daghemmet Kotimetsän päiväkoti är belägen ca 0,8 kilometer från stadskärnan i Norra Hakalax.
  Brandstation

  Projektet förverkligas som totalentreprenad. I en totalentreprenad konkurrensutsätter beställaren projektet som en helhet och står i avtalsförhållande till en entreprenör, i allmänhet till en byggnadsentreprenör, som är huvudentreprenör. Huvudentreprenören skaffar andra entreprenörer, exempelvis VVS-entreprenörer, som står i avtalsförhållande till huvudentreprenören i egenskap av underentreprenörer.

   

Ta kontakt