Fortsätt till innehållet

Inomhusluftens kvalitet är bra när användarna är nöjda med den och inomhusluften inte orsakar hälsorisker. Inomhusluftens kvalitet påverkas av många olika faktorer såsom exempelvis

• hur lokalerna används
• ventilationen och om den är tillräcklig
• temperaturförhållanden
• utsläppskällorna, exempelvis byggnads- och inredningsmaterial samt eventuella fukt- och mikrobskador.

Vid sidan av ovan nämnda faktorer påverkas inomhusluftförhållandena också av årstiden; under uppvärmningsperioden är inomhusluften vanligen mycket torrare än på sommaren.

Människor reagerar individuellt på faktorer som påverkar inomhusluften. Därför är det inte alltid så lätt att utreda orsaken till symtomen.
Vid problem med inomhusluften följer man anvisningarna i stadens handbok om inomhusluft. I handboken ingår bl.a. en processbeskrivning i fråga om att lösa problemen med inomhusluften, parter som deltar i problemlösningen samt uppgifter för och sammansättningen av inomhusluftarbetsgruppen och den objektspecifika inomhusluftarbetsgruppen.

Ta kontakt