Fortsätt till innehållet

Det har funnits hamnverksamhet vid Karlebys kust i århundraden. På grund av landhöjning har hamnarna flyttats flera gånger. Till en början fanns hamnen vid Sundet i närheten av Kyrkbacken. Vid tiden för stadens grundande var uppgrundningen till följd av landhöjningen så påtaglig att det bestämdes att hamnen placerades i närheten av Salutorget. Hamnen låg fortfarande i Sundet men närmare havet. Till följd av fortsatt landhöjning flyttades hamnverksamheten till Halkokari på 1730-talet. Senare placerades hamnen i Yxpila som redan på 1700-talet använts som vinterhamn. Trots landhöjningen går det fortfarande röra sig med båt i Gamlahamnsviken utanför staden eftersom farlederna hålls öppna genom muddring.

Utöver hamnar byggdes det också sommarbostäder och villor längs stränderna. Villakulturen spred sig till Karleby på 1860-talet. Förmögna borgare började bygga sommarställen för sina familjer där de kunde njuta av frisk luft och ren natur. Inom området för Karleby nationalstadspark finns många gamla villaområden. De vittnar om ökat välstånd i staden och är ett konkret exempel på hur landhöjning inverkar på människornas liv. Många av de villor som i tiderna byggdes på stranden ligger nu på torra land långt ifrån stranden.

 • Det går inte att prata om Karleby utan att nämna Sundet. Sundet eller Stadssundet är en kvarleva av en gammal havsvik. Det flyter genom stadens centrum och Sundområdet är ett viktigt rekreationsområde som bildar en grön korridor från stadskärnan till havet. Sundet kopplar ihop många högintressanta objekt i Karleby nationalstadspark som ett pärlhalsband.

  Konsekvenser av landhöjning

  På nuvarande Salutorgets plats fanns ännu på 1600-talet en hamn som anlöptes via Sundet. Under Sundets glansperiod på 1600-talet byggdes en 240 meter lång träbro över det, och nuvarande Långbrogatan är uppkallad efter den. På bägge sidorna av bron stod varumagasin och på norra sidan fanns även ett tullhus.

  Landhöjningen har med tiden lett till att havet har dragit sig tillbaka från stadens centrum. Havsviken har krympt till den smala kanal som Sundet är i dag. Sundet muddrades för första gången redan på 1730-talet. För muddringen skaffades en lyftanordning. Ännu på 1970-talet kunde man ta sig med båt ända till Salutorget. Vattennivån i Sundet har sjunkit ytterligare och samtidigt har vattenströmningen avtagit. Med tiden har människan varit tvungen att anpassa sig till konsekvenserna av landhöjningen.

  Båthusen vid Sundet

  Båthusen vid Sundet var en fortsättning på de traditionella strandmagasinen men på grund av strandförskjutningen måste de byggas närmare havet, i Halkokari och på Beckbrukssidan av Sundet. Den havsnära staden hade alltid haft livlig båttrafik men förmodligen ökade också villakulturens uppsving behovet av förvaringsplatser för båtarna.

  De flesta av de nuvarande båthusen har byggts under tiden 1883–1950. Man kan fortfarande känna igen en del av de äldre båthusen utifrån deras form och byggnadssätt och -material. Numera finns det vid Sundmun sammanlagt 97 båthus på bägge sidorna av Sundet.

  Kuvassa Suntinsuun punaisia venevajoja

 • Villaområdet i Sandstrand representerar den rika kulturhistoriska traditionen i Karleby nationalstadspark. Villaområdet uppstod strax utanför staden i mitten av 1800-talet. Området var på den tiden i huvudsak öppen, sandtäckt och skogfri havsstrand. Den första sommarvillan på området omfattade tre rum och byggdes av rådman Otto Nyström år 1865. Många av de förmögna borgarna och tjänstemännen i Gamlakarleby följde hans exempel. Villaområdet var så gott som helt utbyggt på 1870-talet

  Senare hyrde man ut tomter även väster om vägen som går igenom området och antalet villor steg till omkring 50. På villaområdet finns i dag omkring 60 villor. De största villorna ligger vid stranden, en rad med mindre villor ligger vid skogen. De största villorna har två våningar och är rikligt dekorerade med sniderier och lister. Till sommarbostäderna, som byggts i flera etapper, hör en veranda. En del av de mindre villorna är anspråkslösa stugor. På villornas gårdsplaner finns olika gårdsbyggnader. Tjänstefolkets stugor och utbyggnaderna ligger vid vägen.

  Villorna vid Gamlahamnsviken låg tidigare vid strandlinjen men ligger nu längre bort till följd av landhöjningen. Utanför Sandstrand fanns Karlebys gamla vinterhamn och en av villorna är ett före detta tullhus.

  Villaområdet i Sandstrand upptas bland byggda kulturmiljöer av riksintresse.

  Kuvassa Sannanarannan huvila talvella

 • På 1860-talet var Sandstrands norra del en låglänt holme som kallades Elba. På Elba fanns det ett saltmagasin. När vädret var fuktigt, glittrade magasinets väggar av salt. Senare revs byggnaden och timret användes för att bygga Vitsar skola. Elba var ett populärt sommarnöje på 1860-talet och då byggdes också de första villorna där.

  Ilmakuva Elban villasta ja saunarakennuksesta

  Villa Elba var ursprungligen ett mangårdshus som kamrer Torsten Wilhelm Sevón köpte på 1890-talet och flyttade till Elba som sommarvilla. Fröken Gunvor Björklund köpte huset år 1928. Senare gifte hon sig med doktor Ragnar F. Neunstedt som på 1930-talet byggde om villan och gav den dess nuvarande utseende. År 1956 såldes villan till Gamlakarleby stad. Skolverket övertog Villa Elba och använde den i många år som sommarkoloni för barn. Villan övertogs av ungdomsväsendet år 1991 och Villa Elba blev ett internationellt ungdomscenter. Byggnaden byggdes ut till ett kongresscenter år 1996. I dag är en del av byggnaderna nya och en del är renoverade gamla byggnader. Den finska segelföreningen Kokkolan Purjehtijat ry verkar på Elba.

  Fågeltorn och natur

  Området har en rik fågelfauna som man kan spana efter i fågeltornet som ligger bredvid Villa Elba. Tornet har en våning och är även lämplig för rörelsehindrade eftersom den har en ramp. Tornet har en bra utsikt över hela Kaustarviken och det öppna havet. Från tornet syns grunda vattenområden, slamstränder, utbredda strandängar, vassbestånd och frodiga lövskogar. Området används flitigt av vilande flyttfåglar, särskilt vattenfåglar och vadare.

  I Elba går det att hyra terrängcyklar, fatbike-cyklar och SUP-brädor samt även sparkstöttingar, snöskor eller skidor på vintern. I Villa Elba kan man övernatt i ett tält som spänns upp mellan träd, dvs. tentsile eller trädtält.

 • Mustakari är en liten holme utanför Halkokari, i östra delen av Gamlahamnsviken. I dag ligger den cirka 100 meter från fastlandet och har broförbindelse. På Mustakari fanns ett reparationsvarv för segelfartyg på 1700- och 1800-talen. Fartygen krängdes mot holmens branta strand för tjärning och reparation av botten. Första delen av holmens namn (”Svartskär”) syftar till denna tid då klipporna var svarta av tjära som ströks på skroven. Den andra delen av namnet påminner om att platsen ursprungligen var ett litet skär långt från stranden. I början av 1800-talet fanns det på Mustakari lagerbyggnader för bland annat tjära. Om den tiden vittnar ett litet område med stelnad tjära mitt på holmen. Numera har Gamlakarleby Segelförening rf (GSF) sin hemvist på holmen. I segelföreningens paviljong verkar en sommarrestaurang.