Fortsätt till innehållet

Karleby nationalstadspark omfattar ett närmare 20 000 hektar stort område. Den är Finlands största nationalstadspark och största delen av arealen är havsområde. Vårt marina kulturarv är ett nyckelelement i Karleby nationalstadspark. Havet har haft en betydande roll i den historiska utvecklingen av staden. Till en början utnyttjades havet för fiske och sälfångst senare som farled för internationell handel. Karlebys handelsflotta var i tiderna en av Finlands största. Grunden för Karlebys näringsliv utgjordes länge av tjärbränning, skeppsbyggnad och handel.  Sjöfarten bidrog till att Karleby blev en internationell och blomstrande hamnstad med starka internationella influenser.

Det var dock inte alltid så enkelt att vara sjöfarare. Havsområdena utanför Karleby döljer många vrak och historier om olyckliga sjöresor. Allteftersom välfärden och handeln ökade i staden började man styra sjöfarandet med sjömärken, dvs. med hjälp av olika båkar, ledfyrar, fyrar och lotsstationer.  Sjömärken underlättande navigeringen och gjorde det möjligt att bedriva sjöfart året om, men skeppsbrott förekom ändå vid den svårnavigerade kusten.

 • Tankar fyrö som är belägen i Karleby ytterskärgård är en del av Karleby nationalstadspark. Den karga skären som steg ur havet till följd av landhöjning på 1200-talet användes redan i ett tidigt skede för att guida sjöfarare. Öns area ökar och växtligheten förändras fortfarande på grund av landhöjningen som är typisk för området.

  Tankar har under århundraden erbjudit en skyddad kust för fiskare och säljägare. Öns befintliga fyr färdigställdes 1889 och är fortfarande Finlands ljusstarkaste fyr. De livskraftiga samhällena byggde unika byggnader och en fiskarby runt den skyddade hamnen. Till byns byggnader hör bl.a. ett litet rött kapell som byggdes 1754. Öns värdefulla byggnadsbestånd är byggd kulturmiljö av riksintresse. Tankar är fortfarande ett traditionellt sommarställe för många som bor vid kusten och många släkter har en egen fiskarstuga på ön.

  Längs öns naturstig kan man uppleva öns mångsidiga växtlighet. Man har också observerat upp till 260 olika fågelarter på ön. Öns norra klippor och södra och västra stränder är fåglarnas viktigaste häckningsområden. Man kan bl.a. se en havsörn majestätiskt glida över himlen, som med sitt vingspann är Finlands största fågel. Sommarbesökare möter dock med största sannolikhet betande får som nyfiket iakttar besökarna.

  Bekanta dig med Tankar

  Tankar är ett mångisigt turistmål som erbjuder minnesvärda naturupplevelser och inblick i gammalt skärgårdsliv. Tankar hör till naturskyddsområdet Natura 2000 och dess karga och vackra natur är mycket såbar. På ön skall man röra sig enbart på märkta leder.

  Det är möjligt att göra en dagstur till Tankar men skärgårdsstämningen är som bäst när man övernattar på ön. Besökare som har tid att uppleva ön belönas med den unika upplevelsen av att få följa fyrens ljuskägla röra sig över det stilla havet. Det går att övernatta vid Tankar Inn hostel vid den gamla lotsstationen eller i fiskarbyns gäststuga. Dagtid kan man besöka sälfångstmuseet och bekanta sig med gammal sälfångstkultur. Fyrens omgivning med sina byggnader tar dig på en resa genom tiderna in i lots- och fyrvaktarfamiljernas liv.

  Ön kan besökas med egen båt eller med fartyget M/S Jenny. På ön finns en gästbåtshamn med 15 båtplatser. På sommaren trafikerar M/S Jenny regelbundet mellan Karleby Havspark och Tankar fyrö. Sommarcaféet, grillplatserna och gästbåtshamnen betjänar såväl båtägare som M/S Jennys resenärer och öborna.

 • Renö belyser de tidigaste skedena av Karleby nationalstadspark. Renö tar dig med till en tidsperiod då de viktigaste näringarna i staden utöver jordbruket var fiske och sälfångst. Renö och de andra öarna i området har fungerat som bas för fiskare och säljägare. På ön finns intressanta stigar och tecken av vår maritima kulturhistoria. En påpasslig vandrare kan urskilja spår av tomtningar och kåtbottnar. Tomtningarna är bottnar för fiskarnas tillfälliga boningar i sten. Inför natten bredde man till exempel ett segel över som tak med hjälp av årorna. På Renö udde finns också stenrösen som har använts för att torka strömmingsryssjor. Vågbrytaren vid öns södra spets är byggd av ryska krigsfångar. Skogarna på Renö brann på 1940-talet och det nuvarande trädbeståndet består av cirka 60-årig talldominerad blandskog. På ön finns också bland annat kärr och trädbevuxna myrar. På Renö finns den högsta punkten i Karleby skärgård, som har stigit upp ur havet för 1600–1700 år sedan.

  Renö är ett populärt utflyktsmål för båtfolk och friluftsintresserade. Den är den största av öarna utanför Karleby. Landstigningsplatsen finns längst inne i en vik, bakom en vågbrytare. Vid nordlig vind kan det vara svårt att stiga i land. Om is- och snöläget tillåter kan man vintertid ta sig på skidor till Renö.

  I norra ändan av Renö ligger en ödestuga och till utrustningen hör bastu, toalett, lägerplats och infotavla. Renö hör till Natura 2000-området i Karleby skärgård och är till största delen naturskyddsområde.

 • Renögrundet är en cirka 700 meter lång klippö med tallskog, som ligger utanför Kelviå. Ön har använts som fiskeläge sedan urminnes tider och den nämndes som Kelviåbornas strömmingsfångstplats redan på 1550-talet. Då fiskade sex båtlag vid Renögrundet. Fisket var som livligast i slutet av 1800-talet då trettio båtlag fiskade vid Renögrundet. Största delen av byggnaderna på Renögrundet är före detta fiskarstugor. De äldsta stugorna låg på öns östra strand där man ännu kan se byggnadernas grunder. På 1700–1800-talen flyttades byggnationen till följd av landhöjningen från öns östra del till den västra stranden. Den äldsta stugan på Renögrundet är antagligen byggd i början av 1900-talet. Den nuvarande bosättningen finns på öns södra udde där det även finns en hamn som byggdes av staten på 1970-talet.

  Finlands äldsta fiskefyr

  Den grunda och steniga kusten ledde till att det utanför Karleby byggdes många fyrar, ledfyrar och båkar som vittnar om havsområdets historia. På Renögrundet finns ett av de äldsta sjömärkena inom Karleby nationalstadspark. På öns norra del finns en fiskefyr. Den hexagonala träbyggnaden på en låg stenfot är den äldsta fiskefyren i Finland. Fyren har spåntak samt ett smalt lykttorn där man höll signalljuset för fiskarnas behov. Utöver fyren finns i öns norra del också jungfrudanser, som är ett slags stenkantade labyrinter. Det finns många historier om jungfrudanserna, men ingen vet säkert varför de har byggts.

  I dag är Renögrundet ett populärt utflyktsmål för båtfolk och friluftsintresserade. Det finns också fritidsbosättning på ön. Webbkameror på ön registrerar vädret på Renögrundet var 15:e minut och skickar ut aktuell väderinformation på http://krunni.com/.

  Renögrundet hör till Natura 2000-området i Karleby skärgård. Sommartid betar får på ön och bidrar till att vårda miljön. Sällskapsdjur ska hållas kopplade på ön. På klipporna och strandängarna i öns norra del ska man inte röra sig under fåglarnas häckningstid 1.5–31.7. Dessutom ska bestämmelser om rörelsefrihet efterföljas under försvarsmaktens skjutövningar.

 • På havsområdet dyker Karleby nationalstadsparks kulturhistoria under vattnet. Vattnet döljer hundratals vrakobjekt och har blivit en grav för många sjöfarare.

  I havsområdet utanför Karleby finns många öar, kobbar och grynnor. På grund av landhöjningen blir kusten grundare för varje år som går vilket leder till att gamla båtleder försvinner. Också havsisen och starka stormar flyttar stenar i området till nya platser.

  Den svårframkomliga kusten och de krävande seglingsomständigheterna har krävt många offer. De äldsta skriftliga källorna berättar om skeppsbrott redan innan staden grundades. Utanför Karleby har fram till år 2015 hittats över hundra vrak. Skeppsvrak eller olika slag av vrakobjekt har påträffats överallt inom Karleby nationalstadspark. Skeppsbrott har skett både närmare fastlandet och längre ut i yttre skärgårdens kustfarleder. Tack vare landhöjningen och den flyttade strandlinjen finns en del vrak också uppe på land.