Fortsätt till innehållet
På fotot taget ur fågelperspektiv syns Ohtakari och dess båthamn omgivna av havet. I förgrunden syns en liten bit sandstrand samt den smala vägen som leder till Ohtakari. Bakom Ohtakaris båthamn växer skog.

Generalplanering

Generalplanen är en allmän plan för kommunens markanvändning.

Generalplanen är en allmän plan för kommunens markanvändning. Den styr den allmänna placeringen av olika funktioner i samhället såsom bostäder, service, arbetsplatser och rekreationsområden samt samordnar funktionerna. Generalplanen styr utarbetandet av detaljplaner på området. Generalplanen kan gälla hela kommunen eller ett visst delområde, och då kallas den delgeneralplan. En generalplan som berör endast vissa ämnesområden inom markanvändningen kallas för etappgeneralplan.

Generalplanen är en flexibel planform. Den kan vara mycket strategisk och allmän och likna en landskapsplan till framställningssättet. Å andra sidan kan en generalplan också utarbetas i detalj för direkt styrning av byggandet. Sådana generalplaner upprättas särskilt för strand- och byområden (strandgeneralplan, byaplan). Generalplanen har fått en större betydelse också för styrningen av vindkraftsbyggen.

Kontaktinformation