Fortsätt till innehållet
 • Ta först reda på om reparationer pågår i huset och om avbrottet beror på det. Det är också möjligt att arbete med vattenledningar pågår i bostadsområdet. Om det inte informerats om avbrottet i förväg är det möjligt att det inträffat något oförutsett (t.ex. läckage) eller så är det fråga om ett kortvarigt avbrott.  Förfrågan om orsaken kan göras till vattenverket. Om du vet om ett läckage i en vattenledning ska du meddela vattenverket.

 • Bara urin och avföring samt tvättvatten får spolas ner i wc-stolen.

  Läs mera på webbplatsen  pytty.fi

 • Även om lägenhetsspecifika vattenmätare installerats i bostäderna fakturerar Karleby Vatten bara för huvudvattenmätaren som den själv installerat.

 • Med vattnets hårdhet avses andelen kalcium (Ca, i dagligt tal kalk) och magnesium (Mg) i vattnet. Andelen omräknas till kalciumkarbonat och enheten är mmol/l. Andra metaller såsom järn och aluminium ökar också vattnets hårdhet. Tidigare användes hårdhetsgraden odH för att beskriva vattnets hårdhet. Vattnets hårdhet är 1 odH när mängden kalciumoxid som motsvarar den totala ämnesmängden magnesium- och kalciumjoner är 10 mg/l. 1odH = 0,178 mmol/l.

  Mjukt    0,378–0,882 mmol/l = cirka 2.12–4.96 odH

  Medelhårt  0,882–1,764 mmol/l = cirka 4.96–9.91 odH

  Hårt    1,764–3,780 mmol/l = cirka 9.91–21.24 odH

   

 • Hårdheten i vattenledningsvattnet i Karleby är cirka 1.1 mmol/l eller cirka 6,2 odH. Vattenledningsvattnet i Karleby klassificeras alltså som medelhårt.

 • I Karleby är vattenledningsvattnets pH cirka 8,1–8,2.

 • Järn- och manganhalten är av naturen hög i råvattnet i Karleby. Järn och mangan som vattnet innehåller är inte farliga för hälsan, men för höga halter färgar vattnet och förorsakar avlagringar och vattnet kan färgas brunt. Även vattnets användbarhet och smak försämras. För att avlägsna järn och mangan är man tvungen att behandla vattnet på vattenverket. Behandlingen av vatten för att avlägsna järn och mangan förutsätter att pH-värdet höjs så att järn och mangan sedimenteras bort ur vattnet. pH-värdet höjs genom att tillsätta kalk i vattnet. Kalk binder sig till kolsyra som av naturen finns i vattnet och bildar tillsammans med den kalciumsalter som ger vattnet s.k. hårdhet. Kalk och kolsyra som finns i vattnet står i balans med varandra, men då vattnet värms t.ex. i fastigheters varmvattenapparater, tvättmaskiner, kaffekokare o.s.v. avdunstar en del av kolsyran och den nämnda balansen leder till att också motsvarande andel kalk avlägsnas och avlagras i varmvattenapparaterna. Hur mycket kalkavlagringar uppstår beror på vattnets hårdhet: ju hårdare vatten, desto mera avlagringar.

  Kalken, pH-värdet och vattnets hårdhet inverkar också på vattnets frätande egenskaper på så sätt, att då det i vattnet finns tillräckligt med kalk och pH-värdet är tillräckligt högt, är vattnets frätande egenskaper som lägst. Då korroderar rören minst och upplösningen av metaller t.ex. från fastigheternas rör av koppar och zink är som lägst.

 • Det är fråga om kalkavlagringar eller s.k. pannsten, som uppkommer då vattnets temperatur stiger (kalk/kolsyra -balansen). Ju hetare varmvattenberedaren är desto snabbare bildas kalkavlagringar. Rekommenderad temperatur för varmvattenberedaren är 55–65°C.

 • Vattenförbrukningen i en bostadsfastighet är i medeltal cirka 150 l/dygn/invånare

 • Fluor tillsätts inte i hushållsvattnet i Karleby. Andelen ”naturligt” fluor i dricksvattnet i Karleby har under de senaste åren växlat mellan 0,5–0,7 mg/l. I EU-länder är övre gräns för fluor i hushållsvattnet 1,5 mg/l i enlighet med WHO:s rekommendationer.

 • Det är fråga om en s.k. våtlöpande vattenmätare vars funktion bygger på att maskineriet är vattentäckt.

 • Många överraskas av hur mycket som läcker ut på ett år. Nedan presenteras några fall av läckage. Uträkningarna baseras på antagandet att trycket i nätverket är cirka 4 bar.

  – Tät droppningläckaget lika tjockt som en sytråd ett år läckerdet ut 30 m³ vatten. 
  – Tunn vattenstråleläckaget lika tjockt som en stoppnål ett årläcker det ut 300 m³ vatten. 
  – Ständigt läckage i toalettstolenläckaget lika tjockt som entändsticka ett år läcker det ut 3 000 m³. 
  – Duschens varm– och kallvattenblandare (gammal modell),läckaget lika tjockt som en blyertspenna ett år läcker det ut 30 000 m³ vatten. 

 • I vattnet finns ”överflödig” luft som hamnat i vattnet i ledningen. Luften frigörs när vatten släpps ut från en kran. Vattnet är fullständigt användbart och den ”överflödiga” luften försvinner t.ex. när vattnet står i ett öppet kärl. Företeelsen kan uppstå i samband med ledningsarbete och är i allmänhet kortvarig.

 • I allmänhet är orsaken att avlagringar (järn och mangan) har lossnat antingen från det allmänna vattenledningsnätverket eller från fastighetens eget vattenledningsnätverk. Lossningen beror oftast på att det har skett plötsliga förändringar i vattnets strömning. Företeelsen kan uppstå t.ex. på grund av läckage i vattenledningsnätet eller reparations- och ändringsarbeten. Ta kontakt med vattenverket ifall vattnet inte blir normalt efter att måttligt med vatten släppts ut. Vatten av detta slag är i allmänhet inte hälsovådligt, men det är ändå skäl att undvika att dricka av vattnet så länge vattnet är missfärgat. Vattnet kan dock färga tvätt och vattenarmatur.