Fortsätt till innehållet

Förbrukningsavgifter

€/m3 (moms. 0%)€/m3 (moms. 24%)
Hushållsvatten1,201,49
Avloppsvatten1,832,27
Totalt 3,033,76

Grundavgifter

vatten €/mån.avloppsvatten €/mån.
Vattenmätarens storlek DNmoms 0%moms 24%moms 0%moms 24%
≤ 20 mm2,553,164,545,62
25 – 32 mm10,2112,6618,1422,50
40 mm40,8250,6272,5889,99
≥ 50 mm122,47151,87217,73269,98

Förhöjd avloppsvattenavgift

Förhöjd avloppsvattenavgift kan tas ut av fastigheter som enligt utredning leder sitt dag- och dräneringsvatten till spillvattenavloppet. Den förhöjda avloppsvattengiften gäller fastigheter i vilka det med röktest eller annan lämplig metod kan påvisas att fastighetens dagvatten rinner i spillvattenavloppet. Den förhöjda avloppsvattenavgiftens storlek är avloppsvattnets gällande grundavgift förhöjt med 500 procent. Till avgiften läggs skatt enligt gällande mervärdesskattelag.

Prislista för annan service

€ moms 0 %€ moms 24 %
Kontrollavgift för vattenmätareFaktiska kostnader
Avgift för stängning och öppning av vattenledning78,1596,91
Avgift för montering och demontering av vattenmätare94,61117,32
Avgift för tömning av gemensam brunn (inkl. transport och hanteringsavgift)86,23106,92
Montörens timdebitering55,7969,17
Arbetsledningens / expertens timdebitering70,6487,59
Avgift för avläsning av vattenmätare55,7969,17
Timdebitering för paketbil26,8133,25
Indrivningstillägg, utan moms5,00
Dröjsmålsränta enligt räntelagen

Sprinkleravgift

Vid leveransreservering av släckningsvatten faktureras fastighetsvis en sprinkleravgift årligen. Avgiften bestäms enligt riskklass och den gällande vattenavgiften.

Klassificeringen i tabellen är en sprinklerklassificering enligt CEA (De Europeiska försäkringsbolagens organsation)

Om man inte känner till eller har tillgång till sprinklerns dimensionerande flöde, tillämpas på faktureringen ett kalkylerat flöde som baserar sig på sprinklerledningens storlek.

Fastigheten svarar för kostnaderna av byggande av sprinkleranslutning.

 

Sprinklerklassflod l/sgrund för avgiftenutan momsinkl. moms (24%)
LH (Light Hazard)lätt klass3,75200 m³ vattenavgift220,00€272,80€
OH1normal / grupp 16,25-9400 m³ vattenavgift440,00€545,60€
OH2normal / grupp 212,1-16,7600 m³ vattenavgift660,00€818,40€
OH3normal / grupp 318,3-22,5800 m³ vattenavgift880,00€1091,20€
OH4normal / grupp 430-35800 m³ vattenavgift880,00€1091,20€
HHP (High Hazard Processing)tung, produktion38,3-1601000 m³ vattenavgift1100,00€1364,00€
HHS (High Hazard Storage)tung, lagring38,3-1601000 m³ vattenavgift1100,00€1364,00€

Byggtjänster prislista

NYBYGGNADER (på förhand förverkligade områden)€ moms 0 %€ moms 24 %
Egnahemshus och parhus
Reservation för tomtvattenledning977,761 212,42
Reservation för tomtavlopp för spillvatten och slamavskiljare
för en fastighet
2 547,043 158,33
Reservation för tomtavlopp för spillvatten och slamavskiljare,
gemensamt för två fastigheter, pris / fastighet
1 323,541 641,19
Reservation för tomtavlopp för spillvatten till tomtgränsen450,13558,16
Reservation för tomtavlopp för spillvatten (tryck) till tomtgränsen977,761 212,42
Radhus
Reservation för tomtvattenledning till tomtgränsen977,761 212,42
Reservation för tomtavlopp för spillvatten till tomtgränsen877,091 087,59
Flervåningshus, affärsbyggnad och annan specialbyggnationEnligt de faktiska byggkostnaderna
BYGGNADER SOM SANERAS (i samband med byggande av infrastruktur)
Egnahemshus och parhus
Ny avstängningsventil till huset923,411 145,03
Nytt tomtavlopp för spillvatten609,38755,63
Radhus, flervåningshus, affärsbyggnad och annan specialbyggnationEnligt de faktiska byggkostnaderna
ANNAT BYGGANDE (enskilda objekt)Enligt de faktiska byggkostnaderna

NYBYGGNADER (på förhand förverkligade områden)

På detaljplanerade områden byggs reservationer för tomtledningar samt en eventuell slamavskiljare färdigt för byggaren.

EGNAHEMSHUS OCH PARHUS

I reservationen för tomtvattenledning till tomtgränsen ingår: Vattenledningen inklusive utrustning installerad på avsnittet stamlinjen–tomtgränsen.

I reservationen för tomtavlopp för spillvatten till tomtgränsen ingår: Avlopp inklusive utrustning installerat på avsnittet stamlinjen–tomtgränsen.

Byggaren ansvarar för markarbeten inklusive utrustning på själva tomten.

RAD- OCH FLERVÅNINGSHUS OCH HALLAR SAMT ANNAT SPECIALBYGGANDE

I reservationen för tomtvattenledning till tomtgränsen ingår: Vattenledningen inklusive utrustning installerad på avsnittet stamlinjen–tomtgränsen.

I reservationen för tomtavlopp för spillvatten till tomtgränsen ingår: Avlopp inklusive utrustning installerat på avsnittet stamlinjen–tomtgränsen.

Byggaren ansvarar för markarbeten inklusive utrustning på själva tomten.

BYGGNADER SOM SANERAS (i samband med byggande av infrastruktur)

Ny avstängningsventil till huset: Slussventilen till fastighetens vattenledning förnyas i stamlinjen, inkluderar ventilen och annan utrustning samt arbete.

Nytt tomtavlopp för spillvatten: Fastighetens spillvattenavlopp förnyas i stamlinjen, inkluderar allt material och arbete.

I priserna ingår bara s.k. normala markarbeten, inte exempelvis återställande av gräsmattor, blombänkar, häckar eller motsvarande. Priserna gäller högst 20 meter långa tomtledningar.

Ovan nämnda kostnader fördelas mellan vattenverket och anslutaren enligt följande på basis av tomtvattenledningarnas ålder:

 

Ledningens ålder i årVerkets andel av kostnaderna i %Anslutarens andel av kostnaderna i %
0 – 51000
6 – 157030
16 – 304060
över 300100

Avgifter för anslutning till vatten- och avloppsnätet

Anslutningsavgiften ger rätt att ansluta sig till Karleby Vattens nätverk. På anslutningsavgiften läggs mervärdesskatt enligt gällande mervärdesskattelag. Anslutningsavgiften är överförbar, men inte återbetalbar. Anslutningsavgiften är en engångsavgift.

Bestämning av anslutningsavgift

Anslutningsavgiften (L) bestäms enligt fastighetens användningsändamål, storlek och användning av servicen enligt följande:

L=k * A * p * yL

L=anslutningsavgift
k=koefficient enligt fastighetstyp i tabell 1
A=våningsyta enligt bygglov (m2-vy)
p=servicekoefficient som har värdet 0,30 vid anslutning till vattenledning och 0,40 vid anslutning till spillvattenavlopp. Om fastigheten ansluts till båda nätverken är koefficientens värde 0,7
yL=anslutningsavgiftens enhetspris (€/m2-vy)

Som våningsyta används den sammanlagda bygglovsenliga våningsytan för alla fastighetens byggnader som ansluts till nätverken.

Koefficienten k enligt fastighetstyp bestäms i enlighet med tabell 1.

Tabell 1. Koefficient k som används som anslutningsavgiftens bestämningsgrund

Fastighetstyp enligt
bygglovet
Koefficient k
Radhus, loftgångshus6
Våningshus, inkvarteringsbyggnad4
Bostads-/affärshus3
Affärsbyggnad2
Industribyggnad 12
Industribyggnad 23
Offentlig byggnad3

I tabell 1 avses med industribyggnad 1 en industrianläggning som inte använder vatten i sin process och vars avfallsvatten i huvudsak består av sanitetsvatten. Till denna fastighetstyp hör också bl.a. djurstallar och häststallar. Med industrianläggning 2 avses en industrianläggning som använder vatten i sin process och som producerar avloppsvatten av samma kvalitet som hushållsavloppsvatten. Anslutningsavgiften för särskilda förbrukare, dvs. exempelvis industrier som använder rikligt med vatten och som producerar avloppsvatten av annan kvaliteten än hushållsavloppsvatten, fastställs från fall till fall.

Anslutningsavgiftens enhetspris yL = 8,18 euro/m2-vy

Indexbindning av anslutningsavgiften

Enhetspriset för anslutningsavgiften binds till det totala indexet för jordbyggnadskostnadsindex.

Indexjusteringen görs för ett kalenderår genom att jämföra förändringen i indexet för oktober för de två föregående åren.

Tilläggsanslutningsavgift

Om förhållandena ifråga om omfattningen och/eller användningsändamålet ändrar efter att anslutningsavgiften har trätt i kraft, tas en tilläggsanslutningsavgift ut som motsvarar förändringen.

Anslutningsavgiften för småhus

Anslutningsavgiften för egnahemshus och fritidsbostäder tas ut enligt avgiftsklass på basis av fastighetens storlek. Anslutningsavgifterna har räknats ut färdigt i tabell 2.

Anslutningsavgiften för parhus tas ut enligt avgiftsklass på basis av fastighetens storlek. Anslutningsavgifterna har räknats ut färdigt i tabell 3.

Tabell 2. Anslutningsavgifter för småhus och fritidsbostäder (L)

VåningsytaAnslutningAnslutningsavgift (moms 0 %) euroAnslutningsavgift
(inkl. moms 24%) euro

Avgiftsklass 1< 100 m2Vatten
Avloppsvatten
1 771,64
2 362,18
2 196,83
2 929,10
Avgiftsklass 2100-250 m2Vatten
Avloppsvatten
1 953,35
2 604,43
2 422,15
3 229,50
Avgiftsklass 3> 250 m2Vatten
Avloppsvatten
2 316,73
3 089,00
2 872,75
3 830,36

Tabell 3. Anslutningsavgifter för parhus (L)

VåningsytaAnslutningAnslutningsavgift (moms 0 %) euroAnslutningsavgift
(inkl. moms 24%) euro
Avgiftsklass 1</= 160 m2Vatten
Avloppsvatten
2 907,30
3 876,40
3 605,06
4 806,73
Avgiftsklass 2> 160 m2Vatten
Avloppsvatten
3 906,68
5 208,92
4 844,28
6 459,06

Tabell 4. Särskilda anslutningsavgifter (L)

AnslutningAnslutningsavgift (moms 0 %) euroAnslutningsavgift
(inkl. moms 24%) euro

Fritidsbostäder Sommarvatten593,68736,16
Vattenadelslag, vattensammanslutning e.d.Vatten5 692,507 058,70

Tillämpning av taxan

Anslutningsavgiften fastställs utgående från det gällande priset den dag då anslutningsansökan kommer in.