Fortsätt till innehållet

Förvaltningens stadgar

Förvaltningsstadgan är ett viktigt styrmedel för stadens förvaltning och verksamhet samt för organens sammanträdesförfarande. Förvaltningsstadgan innehåller behövliga bestämmelser som gäller ordnandet av förvaltningen och verksamheten, besluts- och förvaltningsförfarandet och fullmäktiges verksamhet.

Syftet med de ägarpolitiska riktlinjerna är att trygga ett systematiskt och långsiktigt beslutsfattande och en effektiv kapitalanvändning. Avsikten med ägarpolitik är att ansluta de samfund som ingår i koncernen till en del av stadens strategiska ledning.

Koncerndirektivet harmoniserar förfaringssätt samt effektiviserar förutsättningarna för ledning av kommunkoncernen så att kommunkoncernen kan ledas som en helhet med enhetliga principer och med beaktande av kommunens fördel som helhet. Syftet med koncerndirektivet är att förenhetliga styrningen av sammanslutningarna, öka verksamhetens transparens, förbättra kvaliteten på den information som staden får om sammanslutningen och effektivisera informationen.