Fortsätt till innehållet

Markägarens tillstånd

Markägarens tillstånd behövs för ordnande av ett evenemang i Evenemangsparken. Tillstånd ansöks via stadens e-tjänster.

Trafikdirigering

En trafikdirigeringsplan för tiden som evenemanget pågår ska lämnas in i samband med tillståndsansökan. En separat anvisning för en trafikdirigeringsplan finns på stadens webbplats.

Tillståndshavaren ser till och ansvarar för trafikdirigeringen som ordnandet av evenemanget förutsätter med behöriga vägmärken och bommar samt med trafikdirigerare. Vid behov kan vägmästaren kontaktas på numret 044 7809 986.

Tillståndshavaren informerar i områdets medier om eventuella avvikande trafikarrangemang.

Trafikdirigeringsplan (Tillfälliga trafikarrangemang)

Trafiken under evenemanget

Publikens parkering under evenemanget:

  • Dessutom ska passagen till ställplatsen bakom idrottsgården hållas fri.

Obs!

  • Ishallens, simhallens och idrottsgårdens parkeringsplatser är avsedda enbart för användarna av dessa lokaler.
  • Tränarvägen och dess led för gång- och cykeltrafik inklusive skyddsvägar är i allmänt bruk under evenemanget. Dessutom ska det vara möjligt att ta sig bakom ishallen och Best-Hall under evenemanget.
  • Evenemangsarrangören ska beakta att leden för gång- och cykeltrafik nedanför ishallen är en av fastighetens räddningsvägar och måste därför hållas fri.
Evenemangsparken, ishallen, simhallen, idrottsgården, sandplaner och närbelägna vägar.

Renlighet

Evenemangsarrangören ska lämna in en städplan för evenemanget i samband med tillståndsansökan. Efter evenemanget ska området snyggas upp så det är i samma skick som före evenemanget. Arrangören svarar för alla reparationskostnader som evenemanget orsakar.

Evenemangsområdet och evenemangets influensområde hålls snygga under hela evenemanget och städas omedelbart efter evenemangets slut (senast kl. 12.00 följande dag). I annat fall har staden rätt att utan separat uppmaning debitera tillståndshavaren för kostnaderna för uppsnyggningen av området.

Efter evenemanget förrättas en syn i vilken deltar arrangören och Karleby stads vägmästare, stadsträdgårdsmästare, arbetsledaren för parker och idrottsanläggningar och tillståndsinspektören för att granska evenemangsområdets och dess influensområdes renhet samt gatu- och grönområdenas skick. Evenemangsarrangören ansvarar för sammankallandet.

Evenemangsparken och dess influensområde.

Parkering och utrymningsvägar i Evenemangsparken under byggtid

Karleby Evenemangspark används aktivt trots byggandet av Idrottsparken. När säsongen startar är det bra att bekanta sig med områdets utrymningsvägar.

Närbelägna arbetsområden begränsar såväl antalet utrymningsvägar som parkeringsplatser. Man anländer till och avlägsnar sig från Evenemangsparken i första hand via cirkulationsplatsen vid Norraleden (Lottelunds cirkulationsplats).

Utrymningsvägen för bilar, cyklar och fotgängare: Via Tränarvägen mellan Evenemangsparken och Ishallen till Karlebygatan.

Fotgängare och cyklister kan också avlägsna sig från området via leden för gång- och cykeltrafik längs Sundet.

Parkeringsområden för Evenemangsparkens besökare

Evenemangsparkens parkeringsområden finns

–                     i korsningen mellan Tränarvägen och Karlebygatan

–                     bredvid Idrottsgården

Parkering och utrymningsvägar i Evenemangsparken

Andra anvisningar

  • Evenemangsarrangören svarar för informationen till områdets företagare och lokaltrafiken och kommer överens med dem om förändringar och praktiska arrangemang under evenemanget.
  • Tillståndshavaren ordnar på egen bekostnad tillräckliga toalettjänster på evenemangsområdet med beaktande av antalet deltagare.
  • Tillståndshavaren svarar för alla skador eller olägenheter som orsakas staden eller tredje part av evenemanget och åtgärder i anknytning till det.
  • Tillståndshavaren svarar för övriga eventuella kostnader (vatten-, el-, avfallsavgifter etc.).
  • Evenemangsarrangören ska meddela om evenemanget på stadens evenemangskalender för allmänheten (Evenemangens Karleby)