Fortsätt till innehållet
Palomiehen paraatikypärä, jossa on Kokkolan vanha tunnus eli palava tervatynnyri.

Myndighetsarbete och utlåtanden

K.H.Renlunds museum fungerar inom sitt ansvarsområde Mellersta Österbotten som sakkunnig på kulturarv i myndighetsuppdrag. Uppdraget omfattar deltagande i myndigheternas samråd och givande av sakkunnigutlåtanden speciellt i anknytning till markanvändning och byggprojekt. Museet erbjuder dessutom bland annat handledning och rådgivning i anknytning till ovannämnda projekt. Det är bra att kontakta museet redan i början av projekt och begäran om utlåtanden. Myndighetsuppdragen omfattar såväl byggd miljö som arkeologiskt kulturarv.

 • K.H.Renlunds museum ger i egenskap av sakkunnigmyndighet utlåtanden som gäller arkeologiskt kulturarv när det gäller:
  – planläggnings- och vindkraftsprojekt
  – miljökonsekvensbedömning
  – användning av skog
  – dragning av jordkablar
  – anläggning av avloppsledningar
  – marktäkt
  – byggprojekt

  Senast uppdaterad information om arkeologiskt kulturarv finns i kulturmiljöns servicefönster www.kyppi.fi som är öppet för alla. Ju tidigare man begär om museets utlåtande och/eller är i kontakt med arkeologer, desto bättre.

  Beakta också att:
  – Det finns fornlämningar också under vatten. Det är något som ska beaktas exempelvis vid planering av muddringar.
  – Skyddsområden för fornlämningar är inte utmärkta på kartor eller i terrängen förutom i undantagsfall. Dessutom är det inte alltid känt hur         stort området för en fornlämning är.
  – De kulturarvsobjekt som märkts ut i terrängen kan vara de fasta fornlämningar som avses i lagen om fornminnen även om de inte syns i myndighetsregister.

  För utlåtanden och rådgivning ansvarar:
  Arkeolog
  Lauri Skantsi
  044 7809 055
  förnamn.efternamn@kokkola.fi

 • K.H.Renlunds museum ger i egenskap av sakkunnigmyndighet utlåtanden i anknytning till byggd kulturmiljö när det gäller:
  – en planläggningsprocess inklusive myndigheternas samråd
  – bygglov och åtgärdstillstånd
  – undantagstillstånd och rivningslov
  – infrastrukturprojekt
  – miljökonsekvensbedömning

  För utlåtanden och rådgivning på Karleby stads område ansvarar:
  Kulturmiljöamanuens
  Jouni Mustonen
  044 7809 759
  förnamn.efternamn@kokkola.fi

  För utlåtanden och rådgivning som gäller kommunerna Halso, Kannus, Kaustby, Lestijärvi, Perho, Toholampi och Vetil:
  Landskapsamanuens
  Risto Känsälä
  044 7809 758
  förnamn.efternamn@kokkola.fi

  Museiverket ger dock utlåtanden som gäller:
  – byggd kulturmiljö som är skyddad med stöd av speciallagstiftning (kyrkolagen, lagen om ortodoxa kyrkan, förordningen om statsägda fastigheter och lagen om skyddande av byggnadsarvet) eller med avtal eller ett objekt för vilket skydd övervägs med stöd av ovan nämnda bestämmelser.
  – markanvändning då utlåtandet gäller ovan uppräknade byggda objekt eller miljöer
  – i landskapsplanläggningsprocesser där Museiverket följer med utgångspunkter, mål och förverkligande av de riksomfattande målen för områdesanvändning.

  Obs! Elektronisk begäran om utlåtande i anknytning till byggd kulturmiljö kan skickas till adressen: kokkola@kokkola.fi