Fortsätt till innehållet

Hushållsvattnet bör vara hälsosamt för användarna. Hushållsvatten får inte innehålla skadliga mikrober och inte heller organiska eller oorganiska ämnen. Ett gott hushållsvatten är också välsmakande, luktfritt, färglöst och klart och det får inte förorsaka frätningar av vattenledningsrören i nätverket. Lagstiftningen har uppställt kvalitetskrav och kvalitetsrekommendationer för hushållsvatten vilka grundar sig på hälsoskäl. 

I kommunerna på Mellersta Österbottens och Kronobys område finns över 50 vattenanläggningar och vattenandelslag som omfattas av regelbunden tillsyn av Mellersta Österbottens miljöhälsovårdHushållsvattnet ska uppfylla kvalitetskrav och -rekommendationer enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning 1352/2015 eller förordning 401/2001 beroende på vattenanläggningens storlek. Vattenkvaliteten i nätverken undersöks regelbundet i enlighet med provtagningsplaner. 

I vanliga frågor om hushållsvattnets kvalitet, t.ex. om förändrad lukt, smak eller färg, bör konsumenten i första hand kontakta vattenanläggningen som levererar vattnet. 

Det lönar sig att kontakta miljö- och hälsoskyddet i vattenkvalitetsfrågor om vattnet misstänks innebära en hälsorisk för användarenHälsoskyddsmyndigheten kontrollerar hushållsvattnets kvalitet och kan vid behov bestämma att hushållsvatten ska desinficeras eller behandlas på något annat sätt för att förebygga sanitär olägenhet. 

Miljöhälsoinspektören ger också råd och anvisningar i frågor som gäller vattenkvaliteten i en privat brunn och om kvalitetskontroll. 

Ta i god tid kontakt med en miljöhälsoinspektör om du planerar att grunda en vattenanläggning eller ett vattendistributionsområde eller en väsentlig förändring sker i vattenanläggningens verksamhetTillstånd för grundande och för ändring av verksamhet ska ansökas hos hälsoskyddsmyndigheten.

Personer som arbetar i anläggningar som levererar hushållsvatten eller i motsvarande anläggningar och som utför åtgärder som påverkar hushållsvattnets kvalitet ska påvisa tillräckliga kunskaper hygienkompetens för hushållsvatten genom att avlägga vattenarbetskortet.