Fortsätt till innehållet

Planläggningsöversikten ger information om planläggningsprojekt och markanvändningsplaner i stora drag.

En planläggningsöversikt utarbetas en gång per år i enlighet med 7 § i markanvändnings- och bygglagen. I planläggningsöversikten finns komprimerad information om läget med landskapsplanläggningen, om kommunens aktuella och framtida general- och detaljplaner samt om annan planering av markanvändningen, exempelvis om olika utvecklingsprojekt. Planläggningsöversikten fungerar samtidigt också som planläggningens arbetsprogram.

Planarbetena beskrivs i korthet och planområdet anges ungefärligt avgränsat också på kartan intill varje planarbete. I samband med varje planarbete nämns vem som ansvarar för planberedningen och kan ge mer information om arbetet.

Planprojekt kan starta mitt under året även om de inte ingår i planläggningsöversikten. Vanligen handlar det då om projekt där privata markägare ansöker om ändring av detaljplan. Staden har inte känt till dessa projekt vid utarbetandet av översikten.

Planläggningsöversikt 2023

Kontaktinformation