Fortsätt till innehållet

Prislista

Förbrukningsavgifter

Om dagvatten leds från fastigheten till spillvattenavloppet på ett område som har ett separat avloppssystemär vattenverket berättigat att ta ut en förhöjd avloppsvattenavgift.

moms. 0%moms. 24%
Hushållsvatten1,101,36
Avloppsvatten1,732,15
Totalt 2,833,51

Grundavgifter

vatten €/mån.avloppsvatten €/mån.
Vattenmätarens storlek DNmoms 0%moms 24%moms 0%moms 24%
≤ 20 mm2,553,164,545,62
25 – 32 mm10,2112,6618,1422,50
40 mm40,8250,6272,5889,99
≥ 50 mm122,47151,87217,73269,98

Prislista för annan service

€ moms 0 %€ moms 24 %
Kontrollavgift för vattenmätareFaktiska kostnader
Avgift för stängning och öppning av vattenledning66,7982,82
Avgift för montering och demontering av sommarvattenmätare80,86100,27
Avgift för tömning av gemensam brunn (inkl. transport och hanteringsavgift)73,7091,38
Montörens timdebitering47,6859,12
Arbetsledningens / expertens timdebitering60,3774,86
Avgift för avläsning av vattenmätare47,6859,12
Timdebitering för paketbil22,9228,42
Indrivningstillägg, utan moms5,00
Dröjsmålsränta enligt räntelagen

Sprinkleravgift

Vid leveransreservering av släckningsvatten faktureras fastighetsvis en sprinkleravgift årligen. Avgiften bestäms enligt riskklass och den gällande vattenavgiften.

Klassificeringen i tabellen är en sprinklerklassificering enligt CEA (De Europeiska försäkringsbolagens organsation)

Om man inte känner till eller har tillgång till sprinklerns dimensionerande flöde, tillämpas på faktureringen ett kalkylerat flöde som baserar sig på sprinklerledningens storlek.

Fastigheten svarar för kostnaderna av byggande av sprinkleranslutning.

 

Sprinklerklassflod l/sgrund för avgiftenutan momsinkl. moms (24%)
LH (Light Hazard)lätt klass3,75200 m³ vattenavgift220,00€272,80€
OH1normal / grupp 16,25-9400 m³ vattenavgift440,00€545,60€
OH2normal / grupp 212,1-16,7600 m³ vattenavgift660,00€818,40€
OH3normal / grupp 318,3-22,5800 m³ vattenavgift880,00€1091,20€
OH4normal / grupp 430-35800 m³ vattenavgift880,00€1091,20€
HHP (High Hazard Processing)tung, produktion38,3-1601000 m³ vattenavgift1100,00€1364,00€
HHS (High Hazard Storage)tung, lagring38,3-1601000 m³ vattenavgift1100,00€1364,00€

Byggtjänster prislista 2021

NYBYGGNADER (på förhand förverkligade områden)€ moms 0 %€ moms 24 %
Egnahemshus och parhus
Reservation för tomtvattenledning749,33929,17
Reservation för tomtavlopp för spillvatten och slamavskiljare
för en fastighet
1 951,982 420,46
Reservation för tomtavlopp för spillvatten och slamavskiljare,
gemensamt för två fastigheter, pris / fastighet
1 014,321 257,76
Reservation för tomtavlopp för spillvatten till tomtgränsen344,97427,76
Reservation för tomtavlopp för spillvatten (tryck) till tomtgränsen749,33929,17
Radhus
Reservation för tomtvattenledning till tomtgränsen749,33929,17
Reservation för tomtavlopp för spillvatten till tomtgränsen672,18833,50
Flervåningshus, affärsbyggnad och annan specialbyggnationEnligt de faktiska byggkostnaderna
BYGGNADER SOM SANERAS (i samband med byggande av infrastruktur)
Egnahemshus och parhus
Ny avstängningsventil till huset707,68877,52
Nytt tomtavlopp för spillvatten467,01579,09
Radhus, flervåningshus, affärsbyggnad och annan specialbyggnationEnligt de faktiska byggkostnaderna
ANNAT BYGGANDE (enskilda objekt)Enligt de faktiska byggkostnaderna

Avgifter för anslutning till vatten- och avloppsnätet

Anslutningsavgiften berättigar till anslutning till Karleby Vattens nätverk. Till anslutningsavgiften påförs mervärdesskatt enligt gällande mervärdesskattelag.
Anslutningsavgiften är överförbar, men inte återbetalbar. Anslutningsavgiften är en engångsavgift.

Bestämning av anslutningsavgift

Anslutningsavgiften (L) bestäms enligt fastighetens användningsändamål, storlek och användning av servicen enligt följande:

L=k * A * p * yL

L=anslutningsavgift
k=koefficient enligt fastighetstyp i tabell 1
A=våningsyta enligt bygglov (m2-vy)
p=servicekoefficient som har värdet 0,30 vid anslutning till vattenledning och 0,40 vid anslutning till spillvattenavlopp. Om fastigheten ansluts till båda nätverken är koefficientens värde 0,7
yL=anslutningsavgiftens enhetspris (€/m2-vy)

Som våningsyta används den sammanlagda bygglovsenliga våningsytan för alla fastighetens byggnader som ansluts till nätverken.

Koefficienten k enligt fastighetstyp bestäms i enlighet med tabell 1.

Fastighetstypen bestäms i bygglovet.

Tabell 1. Koefficient k som används som anslutningsavgiftens bestämningsgrund

Fastighetstyp enligt
bygglovet
Koefficient k
Radhus, loftgångshus6
Våningshus, inkvarteringsbyggnad4
Bostads-/affärshus3
Affärsbyggnad2
Industribyggnad 1, ladugård2
Industribyggnad 23
Offentlig byggnad3

I tabell 1 avses med industribyggnad 1 en industribyggnad som inte använder vatten i sin process och vars avfallsvatten i huvudsak består av sanitetsvatten. Med industribyggnad 2 avses en industrianläggning som använder vatten i sin process och det producerade avloppsvattnet liknar boendeavloppsvatten. Anslutningsavgiften för särskilda förbrukare, dvs. exempelvis industrier som använder rikligt med vatten och som producerar avloppsvatten som till kvaliteten avviker från boendeavloppsvatten, bestäms från fall till fall.

Anslutningsavgiftens enhetspris yL = 6,26 euro/m2-vy

Indexbindning av anslutningsavgiften

Anslutningsavgiftens enhetspris binds till totalindexet för jordbyggnadskostnadsindexet.

Indexjusteringen görs för ett kalenderår genom att jämföra förändringen som skett i indexet för oktober de två föregående åren.

Tilläggsanslutningsavgift

Om förhållandena efter anslutningsavgiftens ikraftträdande förändras vad gäller omfattning och/eller användningsändamål tas en tilläggsanslutningsavgift ut som motsvarar förändringen.

Anslutningsavgiften för småhus

Anslutningsavgiften för egnahemshus och fritidsbostäder tas ut enligt avgiftsklass på basis av fastighetens storlek. Beräknade anslutningsavgifter framgår av tabell 2.

Anslutningsavgifterna för parhus tas ut enligt avgiftsklass på basis av fastighetens storlek. Beräknade anslutningsavgifter framgår av tabell 3.

Tabell 2. Anslutningsavgifter för småhus och fritidsbostäder (L)

VåningsytaAnslutningAnslutningsavgift (moms 0 %) euroAnslutningsavgift
(inkl. moms 24%) euro

Avgiftsklass 1< 100 m2Vatten
Avloppsvatten
1 357,73
1 810,30
1 683,58
2 244,77
Avgiftsklass 2100-250 m2Vatten
Avloppsvatten
1 496,98
1 995,96
1 856,25
2 474,99
Avgiftsklass 3> 250 m2Vatten
Avloppsvatten
1 775,48
2 367,32
2 201,60
2 935,48

Tabell 3. Anslutningsavgifter för parhus (L)

VåningsytaAnslutningAnslutningsavgift (moms 0 %) euroAnslutningsavgift
(inkl. moms 24%) euro
Avgiftsklass 1</= 160 m2Vatten
Avloppsvatten
2 228,07
2 970,75
2 762,80
3 683,73
Avgiftsklass 2> 160 m2Vatten
Avloppsvatten
2 993,96
3 991,95
3 712,51
4 950,02

Tabell 4. Särskilda anslutningsavgifter (L)

AnslutningAnslutningsavgift (moms 0 %) euroAnslutningsavgift
(inkl. moms 24%) euro

Fritidsbostäder Sommarvatten454,98564,17

Tillämpning av taxan

Om det på tomten eller byggplatsen tidigare har funnits en byggnad som saknat en överförbar anslutningsavgift och som rivs och istället för vilken uppförs en byggnad som till användningsändamålet tydligt avviker från den tidigare, tas anslutningsavgiften ut enligt denna taxa.

Anslutningsavgiften fastställs utgående från det gällande priset den dag anslutningsarbetet utförs.