Fortsätt till innehållet
En pojke med cykelhjelm ler glatt

Förskoleskjuts

Förutsättningar för beviljande av skolskjutsförmånen

Enligt 32 § i lagen om grundläggande utbildning har en elev i förskoleundervisning som har längre än fem kilometer från hemmet till förskoleundervisningen rätt till fri transport.

Karleby stad ordnar avgiftsfri skolskjuts till den förskoleplats som stadens anvisat

  1. Om avståndet från hemmet till förskoleplatsen som staden anvisat är längre än 3 kilometer.
  2. Om förskolevägen med beaktande av barnets ålder och andra omständigheter är alltför svår, ansträngande eller farlig.

Om skolskjuts ansöks på grund av att vägen är för svår eller ansträngande ska till bildningscentralen lämnas ett utlåtande av en läkare, psykolog eller någon annan sakkunnig senast 31.5. Address Karleby stad, Bildningscentral, Transport- och anskaffningsexpert, PL 43, 67101 Karleby.

Beakta att skolskjutsförmånen gäller endast de barn som deltar i den avgiftsfria förskoleundervisningen. Om barnet utöver den avgiftsfria förskoleundervisningen också behöver småbarnspedagogik ska vårdnadshavarna sköta skjutsningen.

Du kan ansöka om skolskjuts för skol- och hemresan om barnet endast deltar i den avgiftsfria förskoleundervisningen. Du kan ansöka om skolskjuts endast för resan till skolan om ditt barn bara behöver småbarnspedagogik på eftermiddagen efter förskoledagen. Du kan ansöka om skolskjuts endast för hemvägen om ditt barn bara behöver småbarnspedagogik på morgonen före förskoleundervisningen inleds.

Ansökan om förskoleskjuts

Förskoleskjuts ska ansökas separat. Du får anvisningar om hur du ansöker om förskoleskjuts som bilaga till beslutet om beviljad förskoleplats.

Beviljande av förskoleplats

Ansökan om skjuts