Fortsätt till innehållet

Ansökan om småbarnspedagogik på två språk (språkbad)

Enligt planen för småbarnspedagogik och förskoleundervisningens läroplan kan termen språkbad endast användas om inhemska språk. Den undervisning som ordnas på svenska är språkbad på svenska och termen för den engelskspråkiga undervisningen är omfattande undervisning på engelska.

Kriterier för antagning till småbarnspedagogik på två språk

Karlebybarn kan ansöka om språkbad på svenska eller omfattande undervisning på engelska.

Platser inom den tvåspråkiga småbarnspedagogiken kan sökas av barn som fyller 5 år under det år den tvåspråkiga småbarnspedagogiken börjar.

Läs mera om kriterierna för antagning till småbarnspedagogik på två språk

Ansökningstid

Ansökningstiden infaller i januari-februari och annonseras på Karleby stads webbplats och i tidningen Kokkola.

Ansökningstiden 2023 pågick mellan den 13 och 26 februari. Småbarnspedagogiken på två språk började 9.8.2023.

Så här ansöker du om en plats

Ansök i första hand genom att fylla i den elektroniska ansökan om småbarnspedagogik.

Välj språkbad på svenska eller omfattande undervisning på engelska som verksamhetsform.

Du kan ansöka om en plats i tvåspråkig småbarnspedagogik bara under ansökningstiden. Verksamhetsformen småbarnspedagogik på två språk syns bara under ansökningstiden i den elektroniska ansökan.

 

Bekanta dig med kriterierna och processen för antagning till småbarnspedagogik på två språk

Karleby bildningsväsen har preciserat och justerat kriterierna och antagningsprocessen 21.1.2020 (§ 13).

Termerna för småbarnspedagogik på två språk har uppdaterats 6.10.2023 i enlighet med planen för småbarnspedagogik och förskoleundervisningens läroplan i antagningskriterierna och -processen.

 • Om barnet omfattas av småbarnspedagogik, rekommenderar vi att du pratar med läraren inom småbarnspedagogik om barnets förutsättningar att delta i småbarnspedagogik på två språk.

  Om barnet sköts hemma, rekommenderar vi att du pratar med hälsovårdaren vid barnrådgivningen om barnets förutsättningar att delta i småbarnspedagogik på två språk.

  Om barnet behöver av stöd i småbarnspedagogiken, förväntas det att vårdnadshavarna förbinder sig till de stödåtgärder som krävs, samarbetet med småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen samt att eventuellt avbryta småbarnspedagogiken på två språk.

 • Barnet är bosatt i Karleby och hens modersmål är finska.

  Ingendera av barnets vårdnadshavare har svenska som modersmål (språkbad på svenska).

  Ingendera av barnets vårdnadshavare har engelska som modersmål (omfattande undervisning på engelska).

  Vårdnadshavarna ansvarar för att skjutsa barnet till enheten som ordnar småbarnspedagogik på två språk.

  Vårdnadshavarna förbinder sig till att barnet fortsätter i språkbad på svenska eller omfattande undervisning på engelska under hela den grundläggande utbildningen, dvs. årskurs 1–9.

  Barnets växande och utveckling iakttas i ett nära samarbete mellan vårdnadshavarna, personalen och specialläraren inom småbarnspedagogik. Under förskoleåret bedrivs samarbete även med personalen inom den grundläggande utbildningen.

 • Det finns 21 platser både i den svenska och engelska gruppen.

  Om det finns fler sökanden än platser ska antagningen avgöras genom att dra lott. Sökanden som blir utan plats i den tvåspråkiga gruppen ställs i kö i den ordning som avgörs genom lottdragningen. Om platser blir lediga kan de fyllas enligt ordningen på väntelistan.

  I ansökan kan du utöver barnets förstahandsalternativ också ange ett andrahandsalternativ. Andrahandsalternativet beaktas om barnet inte antas till den grupp som satts på första plats och det finns lediga platser i den grupp som satts på andra plats.