Fortsätt till innehållet

Enligt planen för småbarnspedagogik och förskoleundervisningens läroplan kan termen språkbad enbart användas om inhemska språk. Den undervisning som ordnas på svenska är språkbad på svenska. Termen för den engelskspråkiga undervisningen är omfattande undervisning på engelska.

Ansökningstid år 2024

Ansökningstiden pågår 12.2–25.2.2024.

När börjar småbarnspedagogik på två språk?

Småbarnspedagogik på två språk börjar 12.8.2024.

Vem kan söka till småbarnspedagogik på två språk?

Vårdnadshavaren ska delta i ett infotillfälle som ordnas om undervisning på två språk innan hen lämnar in en ansökan. Nämnden för undervisning och fostran 16.1.2024 § 7. Infotillfället ordnas tisdag 30.1.2024 kl. 18 i auditoriet vid Hållahagens skola, Beckbruksvägen 4.

Barn som bor i Karleby kan ansöka om plats i språkbad på svenska eller omfattande småbarnspedagogik på engelska.

Platser inom den tvåspråkiga småbarnspedagogiken kan sökas av barn som fyller 5 år under det år den tvåspråkiga småbarnspedagogiken börjar. Barn födda 2019 kan söka en plats år 2024.

Läs mera om kriterierna samt antagningsprocessen

Så här ansöker du om en plats

Du kan söka en plats i tvåspråkig småbarnspedagogik bara under ansökningstiden.

Sök platsen i första hand genom att fylla i en elektronisk ansökan om småbarnspedagogik. Verksamhetsformen småbarnspedagogik på två språk syns enbart under ansökningstiden i den elektroniska ansökan.

Välj språkbad på svenska eller småbarnspedagogik på två språk i engelska.

Om du vill kan du också välja ett andrahandsalternativ i ansökan.

Bekanta dig med kriterierna och processen för antagning till småbarnspedagogik på två språk

Karleby bildningsväsen har preciserat och justerat kriterierna och antagningsprocessen 16.1.2024 (§ 7).

 • Vårdnadshavaren ska delta i infotillfället som ordnas om undervisning på två språk innan hen lämnar in en ansökan.

  Vårdnadshavaren ska diskutera vid barnets nuvarande plats inom småbarnspedagogiken om deras observationer om barnets språkliga utveckling stödjer sökandet till småbarnspedagogik på två språk.

  Vårdnadshavaren till ett barn som vårdas hemma ska ta reda på rådgivningens observationer om barnets språkliga utveckling.

  Om barnet behöver stöd redan i småbarnspedagogiken, ska vårdnadshavarna förbinda sig till de stödåtgärder som krävs, samarbete med småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen samt att eventuellt avbryta småbarnspedagogiken på två språk.

 • Barnet är bosatt i Karleby.

  Barnets modersmål är finska eller barnet har goda kunskaper i finska. Lärarna eller speciallärarna inom småbarnspedagogik observerar barnets språkkunskaper och ger ett utlåtande om huruvida barnet har tillräckliga språkkunskaper och förutsättningar för att övergå till undervisning på två språk.

  Vårdnadshavarna förbinder sig till att barnet fortsätter i språkbadsundervisningen på svenska eller den omfattande tvåspråkiga grundläggande utbildningen på engelska under årskurs 1–9.

  Vårdnadshavarna ansvarar för att skjutsa barnet till enheten som ordnar småbarnspedagogik på två språk.

 • Det finns 21 platser både i den svenska språkbadsgruppen och den tvåspråkiga engelska gruppen.

  Innan barnet beviljas en plats utreds det om barnet har tillräckliga språkkunskaper i modersmålet och i finska.

  Om det finns flera sökande än platser görs valet genom att dra lott.

  De sökande som blivit utan plats ställs i kö i den ordning som lottats ut.

  Om platser blir lediga, kan de fyllas enligt ordningen på väntelistan.

  I ansökan kan du utöver barnets förstahandsalternativ också ange ett andrahandsalternativ. Andrahandsalternativet beaktas om barnet inte antas till den grupp som satts på första plats, och det finns lediga platser i den grupp som satts på andra plats.

  Gruppen för tvåspråkig undervisning kan under den grundläggande utbildningen kompletteras enligt prövning och i mån av möjlighet.

 • Vårdnadshavarna förbinder sig till att observera, stödja och upprätthålla barnets modersmålskunskaper.

  Småbarnspedagogik på två språk rekommenderas inte om barnet har särskilda språksvårigheter, en utvecklingsrelaterad språkstörning eller fördröjning i språkutvecklingen.

  Personalen eller specialläraren inom småbarnspedagogik observerar barnets växande och utveckling i ett nära samarbete med vårdnadshavarna. När barnets skolmognad kartläggs under förskoleåret samarbetar småbarnspedagogiken också med den grundläggande utbildningen.

  Det ordnas ingen separat avgiftsfri skolskjuts, eftersom skolan inte är barnets närskola.

  Den tvåspråkiga småbarnspedagogiken eller undervisningen kan avbrytas om det konstateras att det inte är förenligt med barnets bästa att barnet fortsätter i den tvåspråkiga småbarnspedagogiken