Fortsätt till innehållet

Karleby stads bildningsväsende administrerar över de finsk- och svenskspråkiga undervisningstjänsternas utvecklingsprojekt. Bildningscentralens aktiva projektverksamhet är ett strategiskt val, med vilken man styr tjänsternas utveckling och skaffar resurser för utvecklingsarbete. Vid Karleby stads undervisningstjänster och tjänster inom småbarnspedagogik finns årligen flera utvecklingsprojekt, som finansieras av bl.a. Utbildningsstyrelsen, Undervisnings- och kulturministeriet och Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Projekten har genomförts antingen som egna projekt eller regionalt med olika samarbetspartners.

Denna sida innehåller information om:

 1. utvecklingsprojekt inom småbarnspedgogik
 2. utvecklingsprojekt inom förskoleundervisning och den grundläggande undervisningen
 3. utvecklingsprojekt inom gymnasieutbilningen

Utvecklingsprojekt inom småbarnspedgogik

 • Tavoitteena on ottaa Valssi kiinteäksi osaksi varhaiskasvatuksen laadun arviointia Kokkolassa. Tavoitteena on saada rakennettua järjestelmä, jonka avulla eri tasojen arviointi toteutuu suunnitelmallisesti ja säännöllisesti. Tavoitteena on saada säännöllisesti eri tahoilta arviointitietoa, jotta varhaiskasvatuksen kokonaisuus hahmottuu paremmin ja löydämme kehittämiskohteita.

  Hankkeen yhteyshenkilöt: kehittämiskoordinaattori Milka Junttila (milka.junttila@kokkola.fi) ja projektikoordinaattori Susanna Storbacka (susanna.storbacka@kokkola.fi)

  Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö

 • Hankkeessa tuetaan Uudet lukutaidot -sivuston mukaisen pedagogisen toiminnan opetusta päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa, levitetään osaamiskuvausten käyttöönottoon liittyviä hyviä käytäntöjä ja edistetään kuvausten hyödyntämistä opetus- ja kasvatustilanteissa. Tuotetaan ja kootaan digitaalista oppimis- ja opetusmateriaalia, jotka tukevat kuvausten mukaisten sisältöjen opettamista ja oppimista. Hanke toteutetaan kaksikielisenä huomioiden molemmat kieliryhmät.

  Hankkeen yhteyshenkilöt: kehittämiskoordinaattori Milka Junttila (milka.junttila@kokkola.fi) ja projektikoordinaattori Susanna Storbacka (susanna.storbacka@kokkola.fi)

  Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö

 • Avustuksella kehitetään varhaiskasvatuksen laatua ja johtamisen käytänteitä tukemalla johtajien työhyvinvointia ja vahvistamalla ammatillista osaamista. Johtajuutta tukemalla parannetaan henkilöstön mahdollisuuksia tukea lasten hyvinvointia, edistää oppimista ja toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta lapsiryhmässä. Johtamisen kehittämisessä huomioidaan kaupungin strategian kirjaukset monimuotoisuuden johtamisesta sekä vastuullisen, uudistuvan ja kokeilevan toimintakulttuurin kehittämisestä.

  Hankkeen yhteyshenkilöt: kehittämiskoordinaattori Milka Junttila (milka.junttila@kokkola.fi) ja projektikoordinaattori Susanna Storbacka (susanna.storbacka@kokkola.fi)

  Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö

 • Avustuksella kehitetään henkilöstön tietämystä ja osaamista tuen tasoista ja muodoista, erityisesti yleisen tuen mahdollisuuksista. Tarjotaan täydennyskoulutusta ja resurssiopettajan tuki yksiköihin. Avustuksella mahdollistetaan varhaiserityiskasvatuksen kehittäminen ja inklusiivisen varhaiskasvatuksen määrittely paikallisesti. Lisätään kehittämis- ja koordinointiresurssia ja tiivistetään monialaista yhteistyötä.

  Hankkeen yhteyshenkilöt: kehittämiskoordinaattori Milka Junttila (milka.junttila@kokkola.fi) ja projektikoordinaattori Susanna Storbacka (susanna.storbacka@kokkola.fi)

  Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö

 • Hankkeessa tavoitteena on tietoisuuden ja osaamisen lisääminen inklusiivisesta liikuntakasvatuksesta varhaiskasvatuksen henkilöstön keskuudessa ja edellytysten luominen toimintakulttuurille, joka edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja kaikkien lasten yhdenvertaista osallistumista liikuntakasvatukseen. Iloa ja liikettä pienille-hankkeessa vahvistetaan varhaiskasvatushenkilöstön osaamista ja ymmärrystä päivittäisestä toiminnallisuudesta ja liikkumisen tärkeydestä. Hankkeessa huomioidaan monikieliset ja -kulttuuriset lapset sekä erityistä tukea tarvitsevat lapset ja varhaiskasvatuksessa olevien lasten perheet kokonaisuudessaan. Hanke toteutetaan kaksikielisenä suomeksi ja ruotsiksi. Liikunnan ja liikkumisen ilon mahdollistaminen jokaiselle lapselle ja tasa-arvoisen liikuntakasvatuksen edistäminen toteutetaan henkilöstön täydennyskoulutuksella, johtajien tukemisella, materiaalintuottamisella ja henkilöstön sparrauksella. Hanke on kolmivuotinen (2020–2023).

  Hankkeen yhteyshenkilöt: kehittämiskoordinaattori Milka Junttila (milka.junttila@kokkola.fi) ja projektikoordinaattori Susanna Storbacka (susanna.storbacka@kokkola.fi)

 • Kokkolan varhaiskasvatuspalvelut on saanut Opetushallituksen erityisavustuksen Positiivisen diskriminaation edistämiseen varhaiskasvatuksessa vuosille 2019 – 2021.

  Hankkeessa kehitetään varhaiserityiskasvatusta kohdentamalla lapsiryhmiin enemmän varhaiserityisopettajan resurssia. Hanke nivoutuu osittain yhteen esi- ja perusopetuksen koulutuksellisen tasa-arvon edistämisen hankkeen kanssa. Hankkeessa vahvistetaan varhaiserityisopettajaresurssia alueilla, jotka tarvitsevat tukea maantieteellisten tai sosioekonomisten piirteiden takia. Varhaiserityisopettajat toimivat varhaiskasvatuksen yksiköiden henkilöstön apuna ja tukena ja yhdessä heidän kanssaan suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat lasten tarvitsemaa tukea, tuoden näin vahvemmin erityispedagogista osaamista alueille. Hankeavustuksella on palkattu kaksi varhaiserityisopettajaa.

  Hankkeen yhteyshenkilö: kehittämiskoordinaattori Milka Junttila (milka.junttila@kokkola.fi)

Utvecklingsprojekt inom förskoleundervisning och den grundläggande undervisningen

 • Hankkeessa edistetään esi- ja perusopetuksen yhteisöllistä opiskeluhuollon toteutumista ja kehitetään ennaltaehkäiseviä työmuotoja mm. tutkimusperustaisten menetelmien käyttöönottoa (TCM- ja Lapset puheeksi). Osana hanketoimintoja päivitetään myös yhteisöllisen opiskeluhuollon paikalliset suunnitelmat, ohjeistukset ja toimintamallit sekä jatketaan psykiatristen sairaanhoitajien toiminnan kehittämistä yhteistyössä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Soiten) kanssa.

  Hankkeen yhteyshenkilö: Kehittämispäällikkö Mika Sarkkinen (mika.sarkkinen@kokkola.fi)

  Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö

 • Inom projektet Gröna stigen skapas en gemensam plan för regionen, lokala lärstigar, material, nätverk och möjlighet till möten mellan personal och elever i Jakobstadsregionen för att länka och förverkliga det europeiska referensramen GreenComp, nationella läroplanen, lokala läroplanen och regionen Jakobstads klimatstrategi. Detta görs genom regionala och lokala processer, där såväl personal som elever är delaktiga och ges möjligheter att undersöka och påverka. Personalen erhåller kompetenshöjande aktiviteter som bidrar till att elever och personal utvecklar sina färdigheter för en hållbar framtid.

  Projektets blogg: gronastigenfarden.wordpress.com

  Projektets kontaktperson: Malin Lindholm, malin.lindholm@jeppis.fi

   

 • Kokkolan opetuspalvelut on saanut Opetushallituksen erityisavustusta ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen kehittämiseksi vuosille 2022-2024.

  Kestävä Kokkola -hanke tuo ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen rakenteelliseksi osaksi Kokkolan perusopetuksen toimintaa. Yhteistyöverkostoja hyödyntäen suunnitellaan ja toteutetaan kestävän kasvatuksen polku, joka kulkee oppilaan rinnalla koko koulutaipaleen. Toiminta tavoittaa kaikki perusopetuksen oppilaat sekä henkilöstön.

  Hanke lisää oppilaiden ilmastotietoisuutta ja ymmärrystä kestävästä tulevaisuudesta sekä konkretisoi oman elämäntavan merkitystä niin itselle kuin luonnolle. Hankkeen monialaisten ja moniammatillisten yhteistyökuvioiden kautta oppilaat saavat valmiuksia pohtia, mitä ilmastotietoinen, kestävä elämäntapa tarkoittaa ja minkälaisia vaihtoehtoja meillä on tulevaisuuden suhteen. Hanke lisää oppilaiden tietoisuutta globaalista ylisukupolvisesta vastuusta ja motivoi toimimaan ilmastotietoisesti. Lisäksi hanke tukee vahvasti oppilaiden osallisuutta.

  Hankkeen yhteyshenkilö: Lehtori Ulla Aalto (ulla.aalto@edu.kokkola.fi)

   

 • Kokkolan opetuspalvelut on saanut Opetushallituksen erityisavustusta maahanmuuttajataustaisten perusopetuksen oppilaiden opetuskielen ja perustaitojen vahvistamiseksi vuosille 2022-2024.

  SISU Siirtymät sujuviksi – hankkeen tavoitteena on

  • Vahvistaa maahanmuuttotaustaisten oppilaiden oppimisvalmiuksia ja perustaitoja kehittämällä (ja pilotoimalla) siirtymävaiheisiin moninaisia tukimuotoja.
  • Kehittää kielitietoisia ja osallisuutta lisääviä pedagogisia toimintatapoja erityisesti valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtyvien oppilaiden oppimisen ja psykososiaalisen tuen vahvistamiseksi.
  • Mallintaa maahanmuuttotaustaisten oppilaiden oppimiseen liittyviä tuen tarpeita eri vaiheissa (oppimisvalmiudet, akateemiset ja arjen taidot, psykososiaalinen tuki). Malli konkretisoi oppilaalle, perheelle ja moniammatilliselle tiimille kokonaisvaltaisesti oppimiseen vaikuttavia tekijöitä. Malli on yhteistyön työväline, jonka pohjalta voi suunnitella oppilaalle paremmin yksilöityjä tukimuotoja oppiminen ja hyvinvoinnin tukeminen huomioon ottaen.
  • Lisätä (lv,ao, eo, s2 ja koulunk.ohjaajien) kielitietoisten ja inklusiivisten menetelmien kompetenssia koulutuksin.

  Hankkeen yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Kiiskilä (eeva-liisa.kiiskila@edu.kokkola.fi)

   

 • Valtionavustus kohdennetaan kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin sekä ohjauksen tukeen ja ennaltaehkäisyyn. Hankerahoituksella toteutetaan kolmiportaisen tuen tukitoimia, jotta poikkeusolojen aiheuttamia haitallisia vaikutuksia kyetään minimoimaan ja korjaamaan ennen kuin lasten tuen tarpeet ja perheiden tilanteet hankaloituvat ja monimutkaistuvat. Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisen, laadukkaan opetuksen mahdollistamiseksi varmistetaan, että kaikilla oppilailla on edellytykset osallistua täysipainoisesti opetukseen ja että poikkeusolojen heijastusvaikutukset oppilaiden osaamiseen sekä perusopetuksen ja tuen järjestämiseen jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Tavoitteena on päästä esi- ja perusopetuksessa tehokkaasti takaisin ennaltaehkäisevään työhön korjaavan työn sijaan.

  Hankeen yhteyshenkilö: kehittämispäällikkö Mika Sarkkinen (mika.sarkkinen@kokkola.fi)

 • Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottihanke “Isokylän koulu/yhtenäiskoulu yhteiseksi” on saanut Opetushallituksen rahoitusta vuosille 2022-2023.

  Hankkeen tavoitteena on:

  • Demokratia ja ihmisoikeustietoisuuden vahvistaminen.
  • Oppilaskuntatoiminnan kehittäminen diok -tietoisesti.
  • Eri ikäisten yhteistyön lisääminen kummiluokkatoimintaa kehittämällä.
  • Yhtenäistä toimintakulttuuria ja yhteistyötä tukevan mediakerhon ja julkaisukanavan kehittäminen.
  • Monitoimitalon eri toimijoiden kokoaminen yhteisten tavoitteiden ja yhteistyön lisäämiseksi.
  • Pilottikokemusten jakaminen (yhteistyössä Kokkolan sivistystoimen kanssa) muille kouluille.

  Hankkeen yhteyshenkilö: Kehittämiskoordinaattori Tuula Storbjörk (tuula.storbjork@kokkola.fi)

   

 • Kokkolan opetuspalvelut on saanut Opetushallituksen eritysvustusta kaksikielisen opetuksen kehittämiseksi vuosille 2022-2023.

  Monikielisesti Kokkolassa -hanke jakautuu kielirikasteiseen toimintaan alakouluilla ja kielikylvyn ja laajamittaisen kaksikielisen opetuksen kehittämiseen erityisesti 7-9 luokilla.

  Monikielisesti Kokkolassa -hankkeella turvataan kielikylpyopetuksen ja kaksikielisen opetuksen jatkuvuutta 7-9 luokkien koulujen yhdistämistilanteessa. Opettajien kielitaidon syventämisellä, pedagogiikan menetelmien kehittämisellä ja kielirikasteisella opetuksella turvataan toiminnallisen kaksikielisyyden saavuttamista. Kaupungissamme on englannin laajamittaisella kaksikielisellä opetuksella ja ruotsin kielikylpyopetuksella vankat perinteet jo 30 vuoden ajalta ja tämä halutaan turvata myös tilanteessa, jossa kouluverkkouudistuksen vuoksi kielikylpyopetus on siirtynyt toiseen kouluun. Kielikylpypedagogiikan ja kielirikasteisen opetuksen avulla vahvistetaan oppilaiden kielitietoisuutta ja tulevaisuustaitoja. Pitkän aikavälin tavoitteena on laajentaa tietoisuutta kielikylpypedagogiikasta, turvata kaupungin kielikylpyopetuksen ja kieliohjelman jatkumoa ja asukkaiden kielivarantoa.

  Hankkeen yhteyshenkilö: kehittämsikoordinaattori Tuula Storbjörk (tuula.storbjork@kokkola.fi)

   

 • Vi skapar ett tvåspråkigt regionalt nätverk för att utveckla stöd för lärande och inkludering inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Utgångspunkten i utvecklingsarbetet är att varje elev får det stöd som hen behöver systematiskt, transparent och i rätt tid. Fokus även på multiprofessionellt samarbete. Målgrupp F-9. Karleby (projektgenomförare), Jakobstad, Kannus, Kaustinen, Kronoby, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre, Toholampi och Veteli.

  Projektets kontaktperson: projektkoordinator Kiti Lindén (kiti.linden@jakobstad.fi)

  Projektet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet

 • Pilotprojekt för det engagerande arbetet i skolgemenskapen inom den grundläggande utbildningen 2021-2023

  Den röda tråden i projektet är att lyfta fram för alla parter att varje skoldag är viktig. Målet är att utveckla våra verksamhetsmodeller för att förebygga och minska skolfrånvaro samt att utveckla metoder för att stöda elever, vårdnadshavare och skolans personal i det engagerande arbetet i skolgemenskapen. Målgrupp: åk 5-9. Medverkande kommuner: Pedersöre (projektgenomförare), Jakobstad, Karleby, Kronoby, Larsmo och Nykarleby.

  Projektets kontaktperson: projektkoordinator Kiti Lindén (kiti.linden@jakobstad.fi)

  Projektet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet

 • Hankkeen tavoitteena on sairaalaopettajia palkkaamalla lisätä konsultatiivista sairaalaopetusta. Palkattavien opettajien työnä on lähikoulujen osaamisen vahvistaminen, ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen juurruttaminen koulujen toimintakulttuuriin, vahvaa tukea tarvitsevien oppilaiden monialaisen työn ja rakenteiden vahvistaminen ja siten inkluusion toteutumisen tukeminen. Tavoitteena on, että jokainen sairaalaopetusyksikkö tarjoaa yksikön koosta riippumatta konsultatiivista sairaalaopetusta alueellisen tasa-arvon vahvistamiseksi. Konsultaation kohteena ovat oppilaat, joiden pulmat kytkeytyvät muun muassa kiusaamiseen, mielenterveyden haasteisiin, itsetuhoisuuteen, masentuneisuuteen ja kouluakäymättömyyteen. Kokkolan sairaalaopetusyksikön, Mariankadun koulun, toteuttamaan hankkeeseen on sitoutunut yhteensä 10 kuntaa; Kokkola, Kannus, Kaustinen, Veteli, Toholampi, Pietarsaari (suomenkielinen), Kruunupyy, Perho, Lestijärvi ja Halsua.

  Hankkeen yhteyshenkilö: kehittämispäällikkö Mika Sarkkinen (mika.sarkkinen@kokkola.fi)

  Hanketta rahoittaa Opetus ja kulttuuriministeriö

 • Koulupsykologit ja koulukuraattorit yhteisöllisen opiskeluhuollon ja ennaltaehkäisevän työn vahvistajana

  Hankkeen avulla vahvistetaan ennaltaehkäisevän ja yhteisöllisen työtapoja esi- ja perusopetuksessa sekä lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Hankkeeseen palkataan kaksi työntekijää, jotka toimivat kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevien oppilashuollon työntekijöiden sekä muun henkilökunnan tukena lasten ja nuorten hyvinvointia edistäen. Hanke toteutetaan kaksikielisenä. Hanketyöntekijät tulevat kouluilla toimivien oppilashuollon työntekijöiden työpariksi edistämään oppilaiden ja oppilasryhmien kanssa tapahtuvaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Yhteisöllinen työ edistää oppilaiden/opiskelijoiden osallisuutta, yhteenkuuluvuutta ja parantaa aktiivista toimijuutta.

  Hankkeen yhteyshenkilö: kehittämispäällikkö Mika Sarkkinen (mika.sarkkinen@kokkola.fi)

  Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö

 • Kokkolan sivistyskeskuksen ja Soiten perhekeskuspalveluiden yhteisen TCM-pilottihankkeen tavoitteena on löytää keinoja ennaltaehkäistä peruskouluikäisten lasten käytösongelmien syntymistä, erityisesti lasten aggressiivista käyttäytymistä kouluissa. Lasten käytösongelmia ja käytöshäiriöitä ennaltaehkäiseväksi menetelmäksi valittiin vahvaan tutkimusnäyttöön perustuva Ihmeelliset vuodet TCM-ryhmähallintamenetelmä, joka on suunnattu 4- 12- vuotiaille lapsille ja ammattikasvattajille. Menetelmä tarjoaa vahvaan tutkimusnäyttöön perustuen opetus- ja kasvatushenkilöstölle strukturoituja, pedagogisia käytänteitä ja työkaluja, joilla tuetaan oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja empatiakyvyn kehitystä. TCM- ryhmänhallintamenetelmän avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti käytösongelmien syntyyn niin yksilötasolla kuin ryhmissä sekä opetus- ja kasvatushenkilöstön osaamiseen, positiiviseen työotteeseen, kasvatusilmapiiriin ja toimintakulttuuriin.

  Hankkeen yhteyshenkilö: ruotsinkielisten opetuspalvelujen johtaja Ronnie Djupsund (ronnie.djupsund@kokkola.fi)

  Hanketta rahoittaa ITLA:n ja Tiina ja Antti Herlinin säätiö

 • Den röda tråden i projektet är att lyfta fram för alla parter att varje skoldag är viktig. Målet är att utveckla våra verksamhetsmodeller för att förebygga och minska skolfrånvaro samt att utveckla metoder för att stöda elever, vårdnadshavare och skolans personal i det engagerande arbetet i skolgemenskapen. Målgrupp: åk 5-9. Medverkande kommuner: Pedersöre (projektgenomförare), Jakobstad, Karleby, Kronoby, Larsmo och Nykarleby.

  Projektets kontaktperson: projektkoordinator Kiti Lindén (kiti.linden@jakobstad.fi)

  Projektet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet

 • Syftet är att stärka det regionala samarbetet: granska handledningspraxisen i kommunerna, dela med sig av god praxis samt utveckla och uppnå en jämlik handledning mellan kommunerna. Vi uppdaterar i samarbete våra handledningsplaner för åk 1-9 för att tydliggöra alla parters ansvar och roller. Vi ser över vår praxis gällande den intensifierade handledningen. Regelbundna workshopar och fortbildning ordnas. Målet är också att efter projektet ha ett bestående nätverk för elevhandledarna i regionen. Målgrupp: åk 1-9. Medverkande kommuner: Karleby (projektgenomförare), Jakobstad, Kannus, Kronoby, Larsmo, Pedersöre och Nykarleby.

  Projektets kontaktperson: projektkoordinator Kiti Lindén (kiti.linden@jakobstad.fi)

  Projektet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet

 • Karleby stad deltar i pilotprojektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet under vårterminen 2021. KOHASU (Kokkolan Harrastamisen Suomen malli – Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Karleby) erbjuder alla elever inom den grundläggande utbildningen möjlighet att delta i avgiftsfri fritidssysselsättning.

  Hobbyverksamheten som startar under februari 2021 ordnas skolvis i pilotfasen på grund av coronabegränsningarna. Hobbyverksamheten koordineras och leds av tre handledare som håller tät kontakt till sina egna ansvarsskolor. Hobbyverksamhet erbjuds också av ca 30 föreningar, organisationer, företag och andra hobbyaktörer.

  Målet med KOHASU eller Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Karleby är att erbjuda varje grundskolelev möjlighet att delta i fritidsaktiviteter i skolans lokaler eller i skolans närmaste omgivning före eller efter skoldagen. Det är också möjligt att ordna fritidsaktiviteter under skoldagen som t.ex. rastverksamhet. Fritidsaktiviteterna som ordnas i pilotfasen grundar sig på barns och ungas egna önskemål. Projektet  erbjuder ett brett utbud av idrott och motion, cirkuskonster och olika slöjdfärdigheter. Timmarna i bildkonst och slöjdfärdigheter har varit populära. Också parkour har varit en favorit bland barnen.

  För att ta reda på elevernas önskemål genomfördes en enkät hösten 2020 i vilken eleverna kunde välja sina favoriter bland 76 olika fritidsaktiviteter. I Karleby besvarades enkäten av sammanlagt 21 grundskolor och av resultaten kunde man dra slutsatser av barns och ungas önskemål gällande fritidsaktiviteter enligt skola, bostadsområde och stad. Olika skolor erbjuder olika hobbymöjligheter. Målet är att eleverna kan delta i verksamheten på flera olika ställen då coronabegränsningarna tillåter det. Beroende på gruppen ordnas verksamheten både av finskspråkiga och svenskspråkiga handledare.

  Målet är att etablera Finlandsmodellen som en permanent verksamhetsform i kommunerna även om verksamheten finansierar till en början med ett årligt statsunderstöd. Karleby kommer också att ansöka om finansiering för hobbyverksamheten som inleds hösten 2021. Då kan de erfarenheter som erhållits i pilotfasen utnyttjas vid utvecklingen av verksamheten.

  Information om hobbyverksamheten KOHASU skickas via Wilma. Ansökan till grupperna sker i regel med en elektronisk blankett men i vissa fall anmäler man sig direkt till skolans personal eller aktören. Ytterligare information om enskilda gruppers sammankomster och tidtabeller fås från skolan och handledarna för hobbyverksamheten.

  Projektet finansieras av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

  Mera information om KOHASU Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Karleby:  Koordinator och hobbyhandledare Elina Perälä (elina.perala@kokkola.fi).

  Kom med som hobbyaktör i KOHASU (anmälningsblankett)

  Aluehallintovirasto rahoittaa hanketta

 • Kokkolan opetuspalvelut on saanut Opetushallituksen erityisavustuksen maahanmuuttotaustaisten oppilaiden tukemiseen koulutuksen nivelvaiheissa 2021 – 2022. Avustus liittyy perusopetukseen valmistavan opetuksen integraatioon.

  Hankkeeseen on valikoitunut kolme kehittämiskohdetta kentältä nousseen tarpeen mukaan. Näihin ajankohtaisiin kipukohtiin etsitään ratkaisua hankkeessa. Teemat ovat seuraavat:

  1. Nivelvaiheet ylittävän yhteistyön kehittäminen koulupolkujen sujuvoittamiseksi.
  2. Kuuro lapsi valmistavassa opetuksessa: Sujuva moniammatillinen yhteistyö ja integraation tuki.
  3. Perusopetuksen myöhäisessä vaiheessa maahanmuuttaneen lukutaidottoman oppilaan erityistarpeet: Integraation tuki omalla äidinkielellä, luku- ja kirjoitustaidon opetuksen tehostaminen.

  Perustetaan pedagoginen niveltiimi, jossa jäseniä varhaiskasvatuksesta perusopetuksen päättövaiheeseen (myös luokkamuotoinen ja inklusiivinen valmistava opetus). Niveltiimi koordinoi kehittämistoimintaa ja kokoaa tulokset konreettisiksi malleiksi. Luodaan kehittämistyön kautta kolme selkeää mallia nykyisten opetuksen kipukohtien selättämiseksi.

  1. Luodaan yhteistyömalli nivelvaiheet ylittävään yhteistyöhön tukemaan inkulsiivisia käytäntöjä. Erityisenä painopisteenä on esiopetuksesta alkuopetukseen siirtymisen nivel. Luodaan ohjeistus luokkamuotoisen tai inklusiivisen valmistavan opetuksen siirtymisvaiheeseen ja häivytetään rajaa näiden kahden mallin väliltä. Lähtökohtana on oppilaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Juurrutetaan kieli- ja kulttuuriryhmien koordinointityömalli myös varhaiskasvatukseen tukemaan esim. oman äidinkielen opetuksen järjestämistä esiopetuksessa.
  2. Luodaan malli kuuron lapsen opetusjärjestelyitä tukemaan (valmistavassa opetuksessa) moniammatillisessa työryhmässä, tarkastellaan materiaalien soveltuvuutta kuvallisesta ja kulttuurisesta kontekstista käsin, sekä varmistetaan tukimallit sujuvaan integraatioon.
  3. Rakennetaan tehokkaampi ja osallisempi malli nuoren luku- ja kirjoitustaidon opetukseen.

  Hankkeen yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Kiiskilä (eeva-liisa.kiiskila@edu.kokkola.fi)

  Opetushallitus rahoittaa hanketta.

 • Kokkolan opetuspalvelut on saanut hankerahoitusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin vuosina 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 ja 2022-2023.

  Hankkeiden tavoitteena on esi- ja perusopetuksen tasa-arvon edistäminen, erityisopetuksen laadun kehittäminen, sekä siihen liittyvä avustajien palkkaaminen ja opetusryhmien joustava muodostaminen sekä alueellisen eriarvoistumisen torjuminen. Opetushallituksen lisärahoitus myönnetään kuntakohtaisesti huomioiden 30-54 –vuotiaan väestöosan keskimääräistä heikompi koulutustaso, keskimääräistä suurempi työttömyysaste ja keskimääräistä suurempi maahanmuuttajaosuus.

  Hankkeen yhteyshenkilö:  kehittämispäällikkö Mika Sarkkinen (mika.sarkkinen@kokkola.fi)

  Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö

 • Kokkolan varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut ovat saaneet Opetushallituksen hankerahoitusta vuosille 2018-2020 koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen ja kokeilutoimintaan.

  Esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen valtionavustuksella mahdollistetaan kokeilujen kautta uudenlaisten toimintatapojen kehittäminen vastaamaan paikallisiin haasteisiin ja tukemaan oppilaita, joiden koulupolku on katkeamisvaarassa. Kokkolan hankkeen painopisteinä ovat psyykkistä tukea tavitsevat oppilaat, konsultova erityisopetus ja psykiatrinen tukeminen, opetuksen eriyttäminen ja struturointi luokan- ja aineopettajien työssä sekä LAPE-piloteissa saatujen tulosten levittäminen.

  Hankkeen yhteyshenkilö: kehittämispäällikkö Mika Sarkkinen (mika.sarkkinen@kokkola.fi)

  Opetushallitus rahoittaa hanketta

 • Kokkolan opetuspalvelut ovat saaneet Opetushallituksen hankerahoitusta vuosille 2020-2022 yleissivistävän koulutuksen kansainvälistymiseen.

  Kenen on totuus -hankkeen tavoitteena on tarjota Kokkolan lapsille ja nuorille globaalikasvatustoimintaa monikielisyysvarantomme ja inklusiivisuus toiminnan ytimenä. Osallistujien käsitys tiedosta ja kriittisen lähestymistavan merkityksestä lisääntyy hankkeen aikana. Myös piilotettua maailmankansalaisen osaamista tehdään näkyväksi yhteisössämme. Maailmankoulu koordinoi koulujen globaalikasvatustoimintaa varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen suomen- ja ruotsinkielisessä opetustoimessa. Pääpainoalueeksi hanketoiminnalle olemme valinneet mediakriittisyyden ja monilukutaidon kehittämisen, tukien lasten ja nuorten monikielistä osaamista kotikansainvälisesti. Tuomme oppijat ajankohtaisten teemojen äärelle, joissa avaamme oven erilaisten kompetenssien esiintulolle (monikielisyys, kulttuuritietous, maailmankansalaisen taidot ja avarakatseisuus). Pajatoimintaa järjestetään yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa eri ikätasonmukaiset seikat huomioon ottaen.

  Hankkeen yhteyshenkilö:  Eeva-Liisa Kiiskilä (eeva-liisa.kiiskila@edu.kokkola.fi)

 • Kokkolan varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut ovat saaneet Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimiin Kokkolassa vuosille 2020-2022.

  Hankkeen tavoitteena on:

  1. Kehittää lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa Kokkoassa vahvistamalla lasten kielellisiä valmiuksia ja edistämällä lukutaitoa
   vahvistavaa toimintakulttuuria.
  2. Monipuolistaa kasvatus- ja opetushenkilöstön kielellisiä valmiuksia ja lukutaitoa vahvistavia menetelmiä ja työtapoja.
  3. Lisätä huoltajien tietoisuutta lukemisen tärkeydestä sekä kannustaa ja innostaa huoltajia arjen säännöllisiin lukuhetkiin.
  4. Hankkia suomen- ja ruotsinkielistä materiaalia yksiköille jaettavaksi ja hyödynnettäväksi.
  5. Kehittää lukemiseen innostavia oppimisympäristöjä.
  6. Selkeyttää yhteistyörakenteita ja lisätä yhteistyötä eri tahojen välillä.

  Hankerahoituksella palkataan kaksi lukukoordinaattoria, joiden tehtävänä on edistää tavoitteiden toteuttamista yhdessä hankkeen toteuttamiseen osallistuvien alkuopetuksen opettajien kanssa. Hanke toteutetaan yhteistyössä kirjastopalvelujen kanssa.

  Hankkeen yhteyshenkilöt:

  Lukukoordinaattori Riikka Rajala (riikka.rajala@kokkola.fi)

  Läskoordinator Mikaela Byskata-Ahlskog (mikaela.byskata-ahlskog@kokkola.fi)

 • Kokkolan opetuspalvelut on saanut Opetushallituksen rahoitusta perusopetuksen tutortoiminnan ja kielten tutortoiminnan kehittämiseen vuosina 2017 – 2022.

  1. hanke: Tutor-opettajien toiminta ja kouluttaminen 2017-2019
  2. hanke: Tutoropet Kokkolassa 2019-2020
  3. hanke: Kielten tutoropet Kokkolassa 2019-2020
  4. hanke: Kokkolan tutoropettajat 2020-2021
  5. hanke: Kokkolan kielitutorit 2020-2022

  Tutortoiminnan keskeisenä tavoitteena on tukea, vahvistaa ja selkeyttää tutorverkostoa ja sen toimintaa. Lisäksi tavoitteena on tutoreiden osaamisen kehittäminen ja osaamisen jakaminen verkostossa. Tutortoiminnan avulla vahvistetaan opetushenkilöstön osaamista ja toimintakulttuurin kehittymistä erityisesti seuraavissa osa-alueissa: TVT- ja digipedagogiset taiodot, laaja-alaisen osaamisen taidot, osallistavien ja nykyaikaisten työtapojen ja oppimisympäristöjen hyödyntäminen, oppimisen arviointikulttuurin avaaminen ja siihen liittyvien arviointimenetelmien jakaminen, yhteistoiminnallisen pedagogiikan kehittäminen.

  Kielten tutoropettajien hankkeissa tavoitteena on tukea toiminnallisen, osallistavan, lapsilähtöisen ja yhteisöllisen kielipedagogiikan vahvistamista varhennetussa kielenopetuksessa tutortoiminnan avulla. Tutoropettajat tuovat varhennetun kielen opettajille motivoivia menetelmiä ja välineitä, jotka aktivoivat vieraan kielen puhumista ja joissa korostuu leikillisyys ja pelillisyys. Hankkeessa vahvistetaan koulutuksen avulla varhennetun kielen opettajien (luokanopettajia ja kielten aineenopettajia) tietoa ja taitoja toiminnallisen varhennetun kielen opetuksen menetelmissä. Hankkeessa tehdään kielitutoreiden yhteistyötä yli kielirajojen ja jaetaan hyviä käytänteitä ja materiaalia kaikkien opettajien saataville sekä vahvistetaan tutoreiden osaamista.

  Hankkeiden yhteyshenkiö: vs. kehittämiskoordinaattori Niini Hankaniemi (niini.hankaniemi@kokkola.fi)

  Opetushallitus rahoittaa hanketta

 • Kokkolan kerhotoiminta on saanut vuosittain Opetushallituksen avustusta kerhotoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen.

  Kerhotoiminnan kehittämiseen osallistuvat kaikki Kokkolan 28 perusopetuksen koulua. Toiminta on tavoitteellista ja oppilaille tarjotaan mielekästä ja monipuolista tekemistä oppituntien ulkopuolella, ennen ja jälkeen koulupäivän. Mukaan toimintaan tavoitellaan erityisesti niitä oppilaita, joilla ei ole aikaisempia harrastuksia, jotka ovat heikommassa asemassa tai syrjäytymisvaarassa. Kerhotoiminnalla pyritään vaikuttamaan myös kiusaamisen ehkäisyyn sekä erilaisuuden hyväksymiseen. Maksuttomuus osallistujalle takaa tasa-arvoisen kohtelun perheen taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Eri kieliryhmät, monikulttuurisuus sekä erityisryhmät on huomioitu kerhojen järjestämisessä. Kokkola on yksi Unicefin Lapsiystävällinen kunta –kehittämistyöhön osallistuvista kaupungeista, jonka yksi kehittämiskohde on juuri lasten ja nuorten (harraste)kerhotoiminta.

  Hankkeen yhteyshenkilö: koordinaattori Carita Laitala (carita.laitala@kokkola.fi)

  Opetushallitus rahoittaa hanketta

 • Kokkolan opetuspalvelut on saanut Opetushallituksen hankerahoituksia kielikylpyopetuksen, kaksikielisen opetuksen ja kielirikasteisen opetuksen kehittämiseen vuosina 2015 – 2021. Opetushallituksen tukemat hankkeet Kokkolan opetuspalveluissa:

  1. Kielikylpyopetuksen laajentaminen Kokkolassa 2015-2016
  2. Polkuja kielen oppimiseen 2016-2017
  3. Kielikasvatusta Kokkolassa 2017-2018
  4. Kielitietoisuutta kehittämässä 2018-2019
  5. Osaamista kieliin ja kielikylpyyn 2019-2020
  6. Voimavaraa kielistä 2020-2022

  Hankkeiden keskiössä on Kokkolassa lähes 30 vuoden aikana saavutetun kielikylpyosaamisen jakaminen ja hyödyntäminen. Hankkeiden päätavoitteina ja toimenpiteinä on ollut 1) mahdollistaa esi- ja perusopetuksen oppilaiden vieraiden kielten oppiminen kielen oppimisen kannalta otollisen herkkyyskauden aikana, 2) turvata kuntamme asukkaiden sivistystaso ja erityisesti monipuolinen ja syvällinen kielitaito, 3) toteuttaa kielirikasteisia opetuskokeiluja/opetusta valikoiduissa esiopetuksen ja 1-6 luokkien yksiköissä englannin, ruotsin, saksan, ranskan ja espanjan kielellä, 4) laajentaa kielitietoisuutta ja myönteisen asenteen luomista niin, että oppilas on peruskoulun aikana motivoitunut valitsemaan vapaaehtoisia kieliä ja näin oppilaiden kielivaranto laajenee.

  Kielirikasteisen opetuksen yhteydessä on luotu myös yhteyksiä kohdekielen kulttuuriseen taustaan ja globaalikasvatuksen suunnitelman mukaisesti luotu avarakatseisuutta ja kulttuurien välistä ymmärrystä. Hankkeissa on kehitetty ja syvennetty kielen opetusta esiopetuksessa ja 1-6 luokilla hyödyntämällä erityisesti toiminnallisuutta, kokemuksellisuutta ja monikanavaisuutta. Luokilla 7-9- on kehitetty kielikylpyopetuksen ja oppiainerajat ylittävän yhteistyön muotoja. Hankkeiden kautta on lisätty kielitietoisuutta ja laajennettu kielen oppimisen menetelmiä sekä verkostoiduttu muiden kielikylpykoulujen kanssa. Kielikylpymetodeista ammentavia menetelmiä on laajennettu ja hyödynnetty, mm. järjestämällä Storyline-menetelmän koulutuksia.

  Hankkeen yhteyshenkilö: kehittämiskoordinaattori Tuula Storbjörk (tuula.storbjork@kokkola.fi)

  Opetushallitus rahoittaa hanketta.

 • Kokkolan opetuspalvelut on saanut Opetushallituksen valtionavustusta Osallistavan oppimisen toimintamalli -hankkeelle vuosille 2018-2019.

  Hanke toteutettiin Mäntykankaan ja Halkokarin kouluilla yhteistyössä kulttuuri- ja taidelaitosten kanssa.

  Hankkeessa luotiin konkreettinen suunnittelutyökalu (Projektioppimisen vaiheittainen malli) ja rakennettiin toimiva yhteistyömalli (Taitojen polku) alakouluun yhdessä kulttuuritoimijoiden kanssa. Nämä mallit mahdollistavat taitojen nostamisen keskiöön, oppilaiden osallistamisen ja yhteistyön eri toimijoiden kanssa pedagogisista lähtökohdista.

  Projektioppimisen mallista luotiin digitaalinen mallinnus. Malli on siirrettävissä alueellisesti 3. ja 5. luokille ja jatkojalostettavissa muille luokka-asteille. Taitojen Polun vaiheet dokumentoitiin tarkasti ja siinä syntynyt opetusmateriaali jaetaan digitaalisessa muodossa sähköisellä alustalla.

  Taitojen polku -sivusto

  Hankkeen yhteyshenkilö: kehittämiskoordinaattori Suvi Alamaa (suvi.alamaa@kokkola.fi)

  Opetushallitus rahoittaa hanketta

 • Kokkolan opetuspalvelut on saanut Opetushallituksen valtionavustusta Koodiagentit -hankkeelle vuosille 2018 – 2019.

  Hanke toteutettiin matematiikkaluokilla Halkokarin koulussa. Hankkeessa 5. ja 6. luokan matematiikkaluokkalaiset koulutettiin oppilasagenteiksi ohjaamaan alempien luokkien oppilaita koodauksen ja robotiikan saloihin.

  Uusi opetussuunnitelma edellyttää koodauksen opetusta peruskoulussa. Monet opettajat mieltävät sen haastavaksi, kun taas monille oppilaille se on kiinnostavaa ja helppoa. Matematiikkaluokkalaiset hyötyvät vahvasta koodauksen opetuksesta, koska se on yksi keskeisimmistä matemaattisista tulevaisuuden taidoista. Tehostettu koodauksen opettaminen vastaa erinomaisesti matematiikkaluokkien opetussuunnitelmassa keskiöön nostettuihin taitoihin: syventävä ajattelu, looginen päättely sekä ongelmanratkaisutaidot.

  Matematiikkaluokkalaisten syvällistä osaamista ja innostusta hyödynnetään muiden oppilaiden motivoivaan ja innostavaan koodauksen opiskeluun. Oppilasagenttitoiminnan lisäksi koulullemme luodaan ohjelmoinnin oppimispolku, joka kulkee leikkien ja pelien, graafisten ohjelmointiympäristöjen kautta robotiikkaan. Mallista kehittyy jatkumo ja vakituinen osa koulun toimintatapaa.

  Hankkeen toteuttamisessa ovat mukana Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

  Hankkeen yhteyshenkilö: kehittämiskoordinaattori Suvi Alamaa (suvi.alamaa@kokkola.fi)

  Opetushallitus rahoittaa hanketta

 • Centria ammattikorkeakoulu on saanut Opetushallituksen valtionavustusta maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kottouttamisen edistämiseen vuosille 2018 – 2020. Kokkolan opetuspalvelut on toiminut hankkeen osatoteuttajana.

  Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin -hankkeen tavoitteena on luoda ohjaussuunnitelmat, joiden perusteella maahanmuuttajat voivat päästä osallisiksi elinikäisestä oppimisesta ja ohjauksesta. Kehittää maahanmuuttajan aiemman hankkiman koulutuksen ja osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenetelmiä, jotka osoittavat heidän oikean osaamisen mm. kehittyvästä kielitaidosta huolimatta. Kehitetään maahanmuuttajien ja työnantajien kohtaamista ja keinoja madaltaa työnantajien kynnystä maahanmuuttajien työllistämiseksi.

  Centria ammattikorkeakoulu Oy  toimi hankkeen hallinnoijana ja hankkeen toiminnan ja yhteistyön koordinoijana. Kokkolan kaupungin opetuspalvelut toimi yhtenä neljästä osatoteuttajasta.

  Hankkeen yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Kiiskilä (eeva-liisa.kiiskila@edu.kokkola.fi)

  Opetushallitus rahoittaa hanketta

 • Kokkolan opetuspalvelut on saanut Opetushallituksen valtionavustuksen kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen vuosille 2017 – 2019.

  Varhennetut kielipolut -hanke toteutettiin Kokkolan kaupungin ja Kannuksen kaupungin yhteisenä hankkeena vuosina 2017-2019. Hankkeessa toteutettiin rakenteellisia ja pedagogisia ratkaisuja, joilla varhennettiin, kehitettiin ja laajennettiin kieltenopetusta esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Hankkeessa lisättiin kieltenopetusta esiopetuksessa ja alaluokilla sekä toteutettiin kielten samanaikaisopetusta ja kielirikasteista opetusta.

  Pedagogisena lähtökohtana kaikessa varhennetusta kielen oppimisessa on oppijalähtöisyys, yhteisöllisyys sekä osallistavat ja toiminnalliset menetelmät. Tavoitteena on, että kielen oppiminen tapahtuu osana arkea, leikkien, pelien ja muun oppimisen yhteydessä. Erityisen tärkeää on luoda motivoivia, lapsilähtöisiä ja toiminnallisia oppimisympäristöjä ja kielen oppimistilanteita. Varhennettu kieltenopetus antaa eväitä monikulttuurisen identiteetin ja eri kulttuurien arvostamiselle ja lisää samalla myös oman kielen ja kulttuurin arvostamista.

  Kielen oppimisessa korostetaan yhteistoiminnallisuutta ja joustavaa samanaikaisopettamista. Oppimisympäristöjä pyritään laajentamaan myös leikilliseen ja pelilliseen suuntaan esim. havainnollisen tieto- ja viestintäteknologisten sovellusten avulla. Hankkeen toimintojen kautta kehitetään kielen oppimisen arviointia, jotta siitä saadaan yhä monipuolisempaa, lapsilähtöisempää ja osallistavampaa. Hankkeessa kehitetään myös opettajien osaamista ja mahdollistetaan heidän osallistuminen kieltenopetuksen varhentamiseen ja pedagogiikan kehittämiseen liittyviin koulutuksiin.

  Hankkeen yhteyshenkilö: kehittämiskoordinaattori Tuula Storbjörk (tuula.storbjork@kokkola.fi)

  Opetushallitus rahoittaa hanketta

Utvecklingsprojekt inom gymnasieutbildningen

 • Hanke mahdollistaa arkkitehtuuriin, muotoiluun ja konetekniikkaan tutustumisen jo lukiokoulutuksen aikana ja näin sujuvoittaa siirtymistä jatko-opintoihin. Tämä mahdollistaa myös avoimemman toimintakulttuurin, missä opiskelijat voivat itsenäisesti tehdä omia projektejaan (esim. CanSat kilpailu) ja osallistua kansallisiin ja kansainvälisiin tiedekilpailuihin. Hankkeella tuetaan digitaalisten ja tekoälyä hyödyntävien oppimisympäristöjen kehittämistä lukion eri oppiaineisiin, erityisesti luonnontieteisiin. Hankkeessa laaditaan myös opintokokonaisuuksia, joissa harjoitellaan käsittelemään avointa dataa ja analysoimaan saatuja tuloksia. Laadittuja opintokokonaisuuksia kehitetään jatkuvasti yhteistyökumppaneiden kanssa ja jaetaan osaamista myös muille alueen lukioille.

  Hankkeen yhteyshenkilö: rehtori Markku Anttila (markku.anttila@kokkola.fi)

 • Hankkeen tavoitteena on aineryhmäkohtainen ja oppiainerajat ylittävä opetussuunnitelman linjausten ohjaama laaja-alaisen osaamisen osa-alueiden kehittäminen, oppiainerajat ylittävien integroitujen opintojaksojen laatiminen sekä opiskelijan oppimisen ja osaamisen arvioinnin kehittäminen opetussuunnitelmasta saatujen palautteiden ja kokemusten pohjalta. Hankkeen toisena tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön laadunhallintamenettelyjä koulutuksen laadun varmistamiseksi ja toiminnan jatkuvaksi kehittämiseksi. Hankkeen tuotoksena laaditaan laatukäsikirja. Hanke sisältää sekä johdon että muun henkilöstön koulutusosioita.

  Hankkeen yhteyshenkilö: rehtori Markku Anttila (markku.anttila@kokkola.fi)

 • Kokkolan lukiokoulutus on saanut Opetushallituksen myöntämän erityisavustuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi 2020 – 2021, 2021-2023 ja 2022-2024.

  Hankkeen avustusta kohdennetaan opintojen kertaamiseen ja tukitoimenpiteisiin opiskelijoille, joilla arvioidaan olevan puutteita opetussuunnitelman perusteiden mukaisissa osaamistavoitteissa koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi. Avustusta kohdennetaan lisäresurssina opiskelijoille annettavaan oppimisen tukeen ja opintoohjaukseen. Hankkeella parannetaan lukio-opiskelijoiden edellytyksiä jatkaa opintojaan lukion opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Avustusta käytetään lisäämään ohjauksen ja tuen palveluja, joita koulutuksen järjestäjä yhteistyössä opiskeluhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon kanssa tarjoavat erityisesti niille nuorille, joilla on ongelmia jaksamisen ja mielenterveyden kanssa tai jotka ovat muuten muita heikoimmassa asemassa.

  Hankkeen yhteyshenkilö: rehtori Markku Anttila (markku.anttila@kokkola.fi)

  Opetushallitus rahoittaa hanketta.

 • Inom projektet Gröna färden skapas gemensam färdplan för gymnasierna i regionen, material och MOOC, nätverk och möjlighet till möten mellan personal och studerande i Jakobstadsregionen för att länka och förverkliga det europeiska referensramen GreenComp,nationella läroplanen, lokala läroplanen samt regionen Jakobstads klimatstrategi. Detta görs genom regionala och lokala processer, där såväl personal som studerande är delaktiga och ges möjligheter att undersöka och påverka. Undervisningsmaterialet anpassas för att fungera inom obligatoriska och valfria moduler. Personalen erhåller kompetenshöjande aktiviteter som bidrar till att studerande och personal utvecklar sina färdigheter för en hållbar framtid.

  Projektets blogg: gronastigenfarden.wordpress.com

  Projektets kontaktperson: Pia Forsman, pia.forsman@jeppis.fi

 • Kokkolan kaupunki on saanut yhdessä Centria-ammattikorkeakoulun ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän kanssa ESR-hankerahoituksen opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittämiseen.

  Hankkeen tavoitteena on tehostaa Keski-Pohjanmaan alueen yli 17-vuotiaiden nuorten siirtymistä koulutuksesta toiseen ja työelämään vahvistamalla heidän työelämä- ja yrittäjyystaitojaan sekä saattamalla heitä henkilökohtaisiin työelämäkontakteihin. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa luodaan digitaalinen työelämäpassi sekä työelämä- ja koulutusorganisaatioiden yhteinen mentorointimalli. Hankkeessa tehdään maakunnallista yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun kesken.

  Digitaalinen työelämäpassi tarjoaa perusopetuksen ulkopuolella järjestettävää, syvempää työelämä- ja yrittäjyysosaamista sekä paikallisen elinkeinoelämän tuntemusta ja sujuvoittaa samalla opintopolkua maakunnan sisällä toiselta asteelta korkea-asteelle opintojen hyväksi luvun tai suoran opiskelupaikan muodossa. Työelämäpassin suorittaminen kehittää muun muassa opiskelijan ongelmanratkaisukykyä, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, monialaista ajattelua sekä yrittäjämäistä asennetta.

  Mentorointimallissa rakennetaan työelämätoimijoiden ja opiskelijoiden välistä vuoropuhelua, jota käydään sekä yksilötasolla että eri koulutusasteilta kootuissa opiskelijaryhmissä. Mentoroinnin kautta voidaan vahvistaa muun muassa opiskelijan itsetuntemusta, ammatillista identiteettiä ja työelämätaitoja sekä rohkaista opiskelijaa tavoitteelliseen toimintaan. Opiskelijoiden saaman hyödyn lisäksi mentorointi vahvistaa myös koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta.

  Hankkeen tuloksena maakuntaan on luotu koulutusorganisaatioiden yhteiset työkalut työelämäpassi ja mentorointimalli jotka sujuvoittavat siirtymistä koulutukseen ja työelämään. Keski-Pohjanmaan koulutusorganisaatioiden opiskelijoita sekä vastavalmistuneita ilman työ- tai opiskelupaikkaa jääneitä nuoria on pilotoinnin tuloksena suorittanut työelämäpassin, joka on todiste opituista taidoista ja josta on hyötyä sekä opintopolun rakentamisessa että työpaikan saavuttamisessa. Samoin mentorointi on vahvistanut heidän osaamistaan ja edistänyt työelämän kiinnittymistä.

  Pitkällä tähtäimellä hanke tähtää maakunnan elinvoiman kehittämiseen yhteistyössä alueen yritysten ja nuorten kanssa.

   

  Hankkeen kohderyhmä:

  • Keski-Pohjanmaan alueen yli 17-vuotiaat opiskelijat tai äskettäin valmistuneet, jotka ovat jääneet työttömiksi tai ilman opiskelupaikkaa
  • Keski-Pohjanmaan toisen asteen oppilaitokset ja korkea asteen koulutusorganisaatiot
  • Elinkeinoelämä, yrittäjäjärjestöt, kuntien elinkeinopalvelut ja kehittämisyhtiöt

   

  Projektin toteuttajat:

  • Päätoteuttajana toimii Centria-ammattikorkeakoulu
  • Osatoteuttajat: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja Kokkolan kaupunki

   

  Seuraavia yrityksiä ja elinkeinoelämän toimijoita on sitoutunut hankkeen toimintaan hakuvaiheessa:

  • Canorama
  • Kannuksen keskuspesula
  • Kaustisen seutukunta
  • KIP ry
  • Kokkolan kaupunki
  • Keski-Pohjanmaan Konttoripiste
  • Kosek
  • Osuuskauppa KPO
  • Pyöräliike Lybäck
  • Softwave
  • Tilitor
  • YritysKannus
  • Boliden
  • KPK yhtiöt

   

  Hankkeen tausta:

  • Työelämän muutostahti kiihtyy, työelämätaitojen osaaminen on yhä vahvempi edellytys työllistymiselle haastavassa työmarkkinatilanteessa.
  • Yritykset kamppailevat yhä niukempien resurssien kanssa ja odottavat entistä valmiimpia työntekijöitä.
  • Covid-19-pandemia vaikeuttanut nuorten tilannetta ja lisännyt mm. opintojen keskeyttämisiä ja vaikeuttanut vastavalmistuneiden työllistymistä.
  • Keski-Pohjanmaalla ei ole ennen kehitetty maakunnallisesti koulutusorganisaatioiden kanssa yhdessä työelämäyhteistyötä eikä työelämä- ja yrittäjyystaitoja. Alueeltamme puuttuvat yhteiset käytänteet.
  • Työelämä- ja yrittäjyystaitojen opetus ei ole luonteva osa arjen koulutyötä.
  • Väyläajattelu toiselta asteelta korkea-asteelle ei toteudu maakunnallisesti.
  • Lisää kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan yrittäjyyskasvatuksen keinoin (K-P maakuntasuunnitelma)
  • Keski-Pohjanmaan 17-vuotiaat eivät tunne alueensa
   elinkeinoelämää (Kauppakamarin tutkimus)

   

  Hankkeen toiminta-aika:

  1.8.2021- 31.8.2023.

  Hankkeen rahoitus ja budjetti:

  Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja sen kokonaisbudjetti on noin 540 890 €.

   

  Hankkeen yhteyshenkilöt: projektipäällikkö Janette Korpi (janette.korpi2@centria.fi) ja projektityöntekijä Sari Yli-Hukka (sari.yli-hukka@edu.kokkola.fi)

  Hankkeen viralliset nettisivut löytyvät täältä. 

   

 • Kokkolan lukiokoulutus on saanut Opetushallituksen myöntämän valtionavustuksen lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen 2019-2021.

  Hanketoiminnan tavoitteena on lukion opettajien perehdyttäminen lukiokoulutuksen 1.8.2021 käyttöön otettavaan uuteen opetussuunnitelmaan. Lukion opettajien yhteiset koulutustilaisuudet järjestetään uuden paikallisen opetussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Koulutusten painopistealueita ovat uuden opetussuunnitelman perusteiden mukaiset lukiokoulutuksen arvoperusta, oppimiskäsitys, oppimisympäristö, toimintakulttuuri ja opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointi.

  Hankerahoituksen avulla tuetaan aineryhmäkohtaista ja oppiainerajat ylittävää opetussuunnitelman valmisteluprosessia ja käyttöönottoa Kokkolassa. Hanke sisältää koulutusosioita opetussuunnitelman valmisteluun liittyen. Hankerahoitus käytetään pääsääntöisesti lukioitten opetussuunnitelmatyöhön ja aineryhmäkoordinaattoreiden palkkioihin. 

  Hankkeen yhteyshenkilö:  rehtori Markku Anttila (markku.anttila@kokkola.fi)

  Opetushallitus rahoittaa hanketta.

 • Kokkolan lukiokoulutus on saanut Opetushallituksen myöntämän valtionavustuksen tiedekasvatuksen edistämiseen 2019 – 2021.

  Kokkolan suomalaisen lukion LUMA-loikka tieteen polulle -hankkeella tavoitellaan opiskelijoiden ja opettajien innostuksen, tietoisuuden ja osaamisen syventämistä LUMA-aineissa. Hankkeessa lisätään monipuolisesti yhteistyötahojen vuorovaikutusta ja liikkuvuutta sekä edistetään koulun avoimia oppimisymäristöjä, kokeellisuutta ja laaja-alaista osaamista. Hyödyn saajina ovat opiskelijat, opettajat, LUMA-yhteistyöverkosto, korkeakoulut ja alueen yritykset.

  Valtionavustus on tarkoitettu tiedekasvatuksen edistämiseen lisäämällä korkea-asteen koulutuksen ja alempien asteiden koulutuksen välistä yhteistyötä. Hankkeen konkreettisina tavoitteena on:  

  1. Kokkolan suomalaisen lukion luonnontieteen ja teknologian erityislinjan opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuuden edistäminen LUMA-hengessä ja LUMA -opintojen kiinnostavuuden lisääminen.
  2. LUMA-aiheisten asiantuntijavierailujen edistäminen.
  3. Kokkolan suomalaisen lukion käyttöön hankitaan tietokoneavusteiseen mittaamiseen tarvittavia tiedonkeräimiä ja mittausantureita (Vernier) sekä valomikroskooppeja. Tietokoneavusteisten laitteiden avulla on mahdollista kerätä mittausdataa ja käsitellä sitä tietokoneelle asennettavan LoggerPro-ohjelman avulla. Laitteistoa tarvitaan mallintamiseen, tutkimusten tekemiseen ja ilmiöiden havainnointiin sekä tuotosten laadintaan. Kokeellisuus tukee käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä sekä kehittää tutkimisen taitoja. Biologian opetuksessa tarvitaan valomikroskooppeja havainnollistamiseen.

  Hankkeen yhteyshenkilö: rehtori Raimo Lammi (raimo.lammi@kokkola.fi)

  Opetushallitus rahoittaa hanketta

 • Kokkolan lukiokoulutus on saanut Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston myöntämän Liikkuva opiskelu -avustuksen 2019 – 2020.

  Liikkuva opiskelu -hankkeen tavoitteena on edistää ja kehittää lukio-opiskelijoiden hyvinvointia, viihtyvyyttä sekä kannustaa opiskelijoita liikunnalliseen elämäntapaan. Osallistamalla opiskelijat toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen vahvistetaan osallisuutta ja tuetaan yhteisöllisyyttä. Lukiolaisten koulupäivät ovat pitkiä. Työpäivien pituutta lisäävät vielä kotona suoritettavat monet opintotehtävät. Lukiolaiselle kertyy päivän aikana runsaasti istumista. Liikkuva opiskelu hankkeen toimilla vähennetään istumista ja lisätään koulupäivien aikaista liikuntaa. Liikuntaa lisätään oppitunneilla ja tauoilla. Liikkuminen tuodaan pedagogiseksi malliksi toteuttaa oppimista mm. toiminnallisten opetusmenetelmien avulla. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeen toimissa keskitytään tavoitteiden mukaisen toimintakulttuurin rakentamisen lisäksi toiminnan vakiinnuttamiseen. Liikkuva opiskelu -hankkeen tavoitteena on sitouttaa koko lukioyhteisö, opiskelijat ja henkilöstö ohjelman tavoitteisiin.

  Kokkolan lukiokoulutuksen Liikkuva opiskelu -hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat toiminnallisuuden tuominen mukaan oppimisprosesseihin ja lukiolaisen työpäivään, henkilöstön ja opiskelijakunnan kouluttaminen, taukoaikojen ja siirtymisten aktivointi, lukiolaisten matalankynnyksen liikunnallisen toiminnan järjestäminen ja opiskelijoiden tukeminen liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen. Hanke mahdollistaa jokaiseen lukioon personal trainerit tukemaan opiskelijoiden henkilökohtaisia liikuntasuunnitelmia. Personal trainerien tukena toimivat opiskelijatutorit, joiden tehtävänä on myös kaikkien lukiolaisten matalankynnyksen liikunta-aktiviteettien tukeminen koulupäivien aikana. Hankkeen hankinnoilla tuetaan opiskelijoiden koulupäivän aikaista liikkumista. Lukion kaupunkipyörät mahdollistavat opiskelijoiden liikkumisen lukioiden välillä.

  Hankkeen yhteyshenkilö: rehtori Markku Anttila (markku.anttila@kokkola.fi)

 • Kokkolan lukiokoulutus on saanut Opetushallituksen myöntämän erityisavustuksen lukiouudistuksen tutoropettajatoiminnan käynnistämiseen alueellisena yhteisytönä 2019 – 2020.

  Hankkeen tavoitteena on käynnistää lukioiden tutoropettajatoiminta Keski-Pohjanmaalla ja muodostaa hankkeessa mukana oleviin lukioihin tutoropettajaverkosto, joka tukee osaamisen kehittymistä lukioilla. Tutoropettajatoiminnan painopistealueet pohjautuvat kuntien opetuspalvelujen ja lukioiden kehittämissuunnitelmiiin sekä paikallisiin lukion opetussuunnitelmiin. Tutoreiden toiminta tukee lukioiden kehittämissuunnitelmien toimeenpanoa.

  Lukioiden opetushenkilökunnan osaamisen näkökulmasta hankkeen tavoitteena on tukea lukioiden opetushenkilöstön osaamisen kehittymistä, vahvistaa ja kehittää lukion opetussuunnitelman mukaista toimintakulttuuria sekä tukea pedagogisten taitojen kehittymistä ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä opetuksessa.

  Hanke toteutetaan yhteistyössä Kaustisen kunnan lukiokoulutuksen kanssa.

  Hankkeen yhteyshenkilö: rehtori Markku Anttila (markku.anttila@kokkola.fi)

  Opetushallitus rahoittaa hanketta. 

 • Kokkolan lukiokoulutus on saanut Opetushallituksen erityisavustuksen innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämiseen vuosille 2017-2019.

  Kielitaitoa työelämään ja kansainvälisyyteen -hankkeen tavoitteena oli kehittää lukiokoulutuksen kieltenopetusta vastaamaan jatko-opintojen ja työelämän tarpeita sekä kehittää lukion kieltenopetusta osana lukion laatujärjestelmää.

  Hanketoimenpiteinä olivat: a) vastata järjestelyistä valtionhallinnon kielitutkinnon järjestämisestä suomen ja ruotsin kielissä osana lukio-opintoja, b) toteuttaa lukiossa hankittujen kieli- ja viestintäopintojen vertailtavuutta eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoon, c) toteuttaa malli olemassa olevien kielitutkintojen suorittamisesta lukio-opintojen aikana ja d) selvittää suullisen kielitaidon kokeiden laajentamismahdollisuutta nykyistä useampiin vieraisiin kieliin.

  Hankkeen konkreettisena tuloksena kehitettiin 1) todistus valtionhallinnon kielitutkinnosta osana lukion päättötodistusta, 2) jaettava toimintamalli valtionhallinnon kielitutkintoa koskevasta lukio-opintojen aikaisesta suorittamisesta, 3) selvitys lukion nykyisten suullisen kielitaidon kurssien vertailtavuudesta valtionhallinnon tutkimuksen vaatimuksiin, 4) erillinen todistus osaksi lukion päättötodistusta lukiolaisen eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesta kielitaidon osaamisesta ja 5) yleisten kielitutkintojen (YKI) hyödyntäminen osana lukion oppimäärää.

  Hankkeen yhteyshenkilö: kehittämiskoordinaattori Tuula Storbjörk (tuula.storbjork@kokkola.fi)

  Opetushallitus rahoittaa hanketta.