Fortsätt till innehållet

Utvecklingsprojekt

Karleby stads bildningsväsende administrerar över de finsk- och svenskspråkiga undervisningstjänsternas utvecklingsprojekt. Bildningscentralens aktiva projektverksamhet är ett strategiskt val, med vilken man styr tjänsternas utveckling och skaffar resurser för utvecklingsarbete. Vid Karleby stads undervisningstjänster och tjänster inom småbarnspedagogik finns årligen flera utvecklingsprojekt, som finansieras av bl.a. Utbildningsstyrelsen, Undervisnings- och kulturministeriet och Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Projekten har genomförts antingen som egna projekt eller regionalt med olika samarbetspartners.

Denna sida innehåller information om:

 1. utvecklingsprojekt inom småbarnspedgogik, förskoleundervisning och den grundläggande undervisningen
 2. utvecklingsprojekt inom gymnasieutbilningen

Utvecklingsprojekt inom småbarnspedgogik, förskoleundervisning och den grundläggande undervisningen

 • Karleby stad deltar i pilotprojektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet under vårterminen 2021. KOHASU (Kokkolan Harrastamisen Suomen malli – Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Karleby) erbjuder alla elever inom den grundläggande utbildningen möjlighet att delta i avgiftsfri fritidssysselsättning.

  Hobbyverksamheten som startar under februari 2021 ordnas skolvis i pilotfasen på grund av coronabegränsningarna. Hobbyverksamheten koordineras och leds av tre handledare som håller tät kontakt till sina egna ansvarsskolor. Hobbyverksamhet erbjuds också av ca 30 föreningar, organisationer, företag och andra hobbyaktörer.

  Målet med KOHASU eller Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Karleby är att erbjuda varje grundskolelev möjlighet att delta i fritidsaktiviteter i skolans lokaler eller i skolans närmaste omgivning före eller efter skoldagen. Det är också möjligt att ordna fritidsaktiviteter under skoldagen som t.ex. rastverksamhet. Fritidsaktiviteterna som ordnas i pilotfasen grundar sig på barns och ungas egna önskemål. Projektet  erbjuder ett brett utbud av idrott och motion, cirkuskonster och olika slöjdfärdigheter. Timmarna i bildkonst och slöjdfärdigheter har varit populära. Också parkour har varit en favorit bland barnen.

  För att ta reda på elevernas önskemål genomfördes en enkät hösten 2020 i vilken eleverna kunde välja sina favoriter bland 76 olika fritidsaktiviteter. I Karleby besvarades enkäten av sammanlagt 21 grundskolor och av resultaten kunde man dra slutsatser av barns och ungas önskemål gällande fritidsaktiviteter enligt skola, bostadsområde och stad. Olika skolor erbjuder olika hobbymöjligheter. Målet är att eleverna kan delta i verksamheten på flera olika ställen då coronabegränsningarna tillåter det. Beroende på gruppen ordnas verksamheten både av finskspråkiga och svenskspråkiga handledare.

  Målet är att etablera Finlandsmodellen som en permanent verksamhetsform i kommunerna även om verksamheten finansierar till en början med ett årligt statsunderstöd. Karleby kommer också att ansöka om finansiering för hobbyverksamheten som inleds hösten 2021. Då kan de erfarenheter som erhållits i pilotfasen utnyttjas vid utvecklingen av verksamheten.

  Information om hobbyverksamheten KOHASU skickas via Wilma. Ansökan till grupperna sker i regel med en elektronisk blankett men i vissa fall anmäler man sig direkt till skolans personal eller aktören. Ytterligare information om enskilda gruppers sammankomster och tidtabeller fås från skolan och handledarna för hobbyverksamheten.

  Projektet finansieras av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

  Mera information om KOHASU Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Karleby:  Koordinator och hobbyhandledare Elina Perälä (elina.perala@kokkola.fi).

  Kom med som hobbyaktör i KOHASU (anmälningsblankett)

  Aluehallintovirasto rahoittaa hanketta

 • Kokkolan opetuspalvelut on saanut Opetushallituksen erityisavustuksen maahanmuuttotaustaisten oppilaiden tukemiseen koulutuksen nivelvaiheissa 2021 – 2022. Avustus liittyy perusopetukseen valmistavan opetuksen integraatioon.

  Hankkeeseen on valikoitunut kolme kehittämiskohdetta kentältä nousseen tarpeen mukaan. Näihin ajankohtaisiin kipukohtiin etsitään ratkaisua hankkeessa. Teemat ovat seuraavat:

  1. Nivelvaiheet ylittävän yhteistyön kehittäminen koulupolkujen sujuvoittamiseksi.
  2. Kuuro lapsi valmistavassa opetuksessa: Sujuva moniammatillinen yhteistyö ja integraation tuki.
  3. Perusopetuksen myöhäisessä vaiheessa maahanmuuttaneen lukutaidottoman oppilaan erityistarpeet: Integraation tuki omalla äidinkielellä, luku- ja kirjoitustaidon opetuksen tehostaminen.

  Perustetaan pedagoginen niveltiimi, jossa jäseniä varhaiskasvatuksesta perusopetuksen päättövaiheeseen (myös luokkamuotoinen ja inklusiivinen valmistava opetus). Niveltiimi koordinoi kehittämistoimintaa ja kokoaa tulokset konreettisiksi malleiksi. Luodaan kehittämistyön kautta kolme selkeää mallia nykyisten opetuksen kipukohtien selättämiseksi.

  1. Luodaan yhteistyömalli nivelvaiheet ylittävään yhteistyöhön tukemaan inkulsiivisia käytäntöjä. Erityisenä painopisteenä on esiopetuksesta alkuopetukseen siirtymisen nivel. Luodaan ohjeistus luokkamuotoisen tai inklusiivisen valmistavan opetuksen siirtymisvaiheeseen ja häivytetään rajaa näiden kahden mallin väliltä. Lähtökohtana on oppilaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Juurrutetaan kieli- ja kulttuuriryhmien koordinointityömalli myös varhaiskasvatukseen tukemaan esim. oman äidinkielen opetuksen järjestämistä esiopetuksessa.
  2. Luodaan malli kuuron lapsen opetusjärjestelyitä tukemaan (valmistavassa opetuksessa) moniammatillisessa työryhmässä, tarkastellaan materiaalien soveltuvuutta kuvallisesta ja kulttuurisesta kontekstista käsin, sekä varmistetaan tukimallit sujuvaan integraatioon.
  3. Rakennetaan tehokkaampi ja osallisempi malli nuoren luku- ja kirjoitustaidon opetukseen.

  Hankkeen yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Kiiskilä (eeva-liisa.kiiskila@edu.kokkola.fi)

  Opetushallitus rahoittaa hanketta.

 • Kokkolan varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut ovat saaneet Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen vuosille 2020 – 2021.

  Kevään 2020 poikkeusolojen aikana varhaiskasvatuksessa oli läsnä päivittäin keskimäärin 10 –20 % lapsista. Esiopetuksen osalta lähiopetukseen osallistui 12 – 20% lapsista. Vuosiluokkien 1-3 sekä erityisopetuksen oppilaista lähiopetuksessa oli keskimäärin n. 6%. Lapsen kehityksen sekä oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki jäi suurimmalta osin toteutumatta ja keinovalikoima supistui merkittävästi. Valtionavustus kohdennetaan kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin sekä ohjauksen tukeen ja ennaltaehkäisyyn.

  Hankerahoituksella toteutetaan kolmiportaisen tuen tukitoimia, jotta poikkeusolojen aiheuttamia haitallisia vaikutuksia kyetään minimoimaan ja korjaamaan ennen kuin lasten tuen tarpeet ja perheiden tilanteet hankaloituvat ja monimutkaistuvat. Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisen, laadukkaan opetuksen mahdollistamiseksi varmistetaan, että kaikilla oppilailla on edellytykset osallistua täysipainoisesti opetukseen ja että poikkeusolojen heijastusvaikutukset oppilaiden osaamiseen sekä perusopetuksen ja tuen järjestämiseen jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Tavoitteena on päästä varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa tehokkaasti takaisin ennaltaehkäisevään työhön korjaavan työn sijaan.

  Hankkeen yhteyshenkilöt:

  Varhaiskavatus: Kai Kytölaakso (kai.kytolaakso@kokkola.fi)

  Esi- ja perusopetus: Mika Sarkkinen (mika.sarkkinen@kokkola.fi) ja Ronnie Djupsund (ronnie.djupsund@kokkola.fi)

 • Kokkolan opetuspalvelut on saanut hankerahoitusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin vuosina 2019-2020 ja 2020-2021.

  Hankkeiden tavoitteena on esi- ja perusopetuksen tasa-arvon edistäminen, erityisopetuksen laadun kehittäminen, sekä siihen liittyvä avustajien palkkaaminen ja opetusryhmien joustavaan muodostaminen sekä alueellisen eriarvoistumisen torjuminen. Opetushallituksen lisärahoitus myönnetään kuntakohtaisesti huomioiden 30-54 –vuotiaan väestöosan keskimääräistä heikompi koulutustaso, keskimääräistä suurempi työttömyysaste ja keskimääräistä suurempi maahanmuuttajaosuus.

  Hankkeen yhteyshenkilö:  kehittämispäällikkö Mika Sarkkinen (mika.sarkkinen@kokkola.fi)

  Opetushallitus rahoittaa hanketta

 • Kokkolan varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut ovat saaneet Opetushallituksen hankerahoitusta vuosille 2018-2020 koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen ja kokeilutoimintaan.

  Esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen valtionavustuksella mahdollistetaan kokeilujen kautta uudenlaisten toimintatapojen kehittäminen vastaamaan paikallisiin haasteisiin ja tukemaan oppilaita, joiden koulupolku on katkeamisvaarassa. Kokkolan hankkeen painopisteinä ovat psyykkistä tukea tavitsevat oppilaat, konsultova erityisopetus ja psykiatrinen tukeminen, opetuksen eriyttäminen ja struturointi luokan- ja aineopettajien työssä sekä LAPE-piloteissa saatujen tulosten levittäminen.

  Hankkeen yhteyshenkilö: kehittämispäällikkö Mika Sarkkinen (mika.sarkkinen@kokkola.fi)

  Opetushallitus rahoittaa hanketta

 • Kokkolan varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut ovat saaneet Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen alkuopetuksen lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vahvistaviin toimiin Kokkolassa vuosille 2020-2022.

  Hankkeen tavoitteena on:

  1. Kehittää lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa Kokkoassa vahvistamalla lasten kielellisiä valmiuksia ja edistämällä lukutaitoa
   vahvistavaa toimintakulttuuria.
  2. Monipuolistaa kasvatus- ja opetushenkilöstön kielellisiä valmiuksia ja lukutaitoa vahvistavia menetelmiä ja työtapoja.
  3. Lisätä huoltajien tietoisuutta lukemisen tärkeydestä sekä kannustaa ja innostaa huoltajia arjen säännöllisiin lukuhetkiin.
  4. Hankkia suomen- ja ruotsinkielistä materiaalia yksiköille jaettavaksi ja hyödynnettäväksi.
  5. Kehittää lukemiseen innostavia oppimisympäristöjä.
  6. Selkeyttää yhteistyörakenteita ja lisätä yhteistyötä eri tahojen välillä.

  Hankerahoituksella palkataan kaksi lukukoordinaattoria, joiden tehtävänä on edistää tavoitteiden toteuttamista yhdessä hankkeen toteuttamiseen osallistuvien alkuopetuksen opettajien kanssa. Hanke toteutetaan yhteistyössä kirjastopalvelujen kanssa.

  Hankkeen yhteyshenkilöt:

  Lukukoordinaattori Miia Miettinen (miia.miettinen@kokkola.fi)

  Läskoordinator Mikaela Byskata-Ahlskog (mikaela.byskata-ahlskog@kokkola.fi)

 • Kokkolan opetuspalvelut on saanut Opetushallituksen rahoitusta perusopetuksen tutortoiminnan ja kielten tutortoiminnan kehittämiseen vuosina 2017 – 2022.

  1. hanke: Tutor-opettajien toiminta ja kouluttaminen 2017-2019
  2. hanke: Tutoropet Kokkolassa 2019-2020
  3. hanke: Kielten tutoropet Kokkolassa 2019-2020
  4. hanke: Kokkolan tutoropettajat 2020-2021
  5. hanke: Kokkolan kielitutorit 2020-2022

  Tutortoiminnan keskeisenä tavoitteena on tukea, vahvistaa ja selkeyttää tutorverkostoa ja sen toimintaa. Lisäksi tavoitteena on tutoreiden osaamisen kehittäminen ja osaamisen jakaminen verkostossa. Tutortoiminnan avulla vahvistetaan opetushenkilöstön osaamista ja toimintakulttuurin kehittymistä erityisesti seuraavissa osa-alueissa: TVT- ja digipedagogiset taiodot, laaja-alaisen osaamisen taidot, osallistavien ja nykyaikaisten työtapojen ja oppimisympäristöjen hyödyntäminen, oppimisen arviointikulttuurin avaaminen ja siihen liittyvien arviointimenetelmien jakaminen, yhteistoiminnallisen pedagogiikan kehittäminen.

  Kielten tutoropettajien hankkeissa tavoitteena on tukea toiminnallisen, osallistavan, lapsilähtöisen ja yhteisöllisen kielipedagogiikan vahvistamista varhennetussa kielenopetuksessa tutortoiminnan avulla. Tutoropettajat tuovat varhennetun kielen opettajille motivoivia menetelmiä ja välineitä, jotka aktivoivat vieraan kielen puhumista ja joissa korostuu leikillisyys ja pelillisyys. Hankkeessa vahvistetaan koulutuksen avulla varhennetun kielen opettajien (luokanopettajia ja kielten aineenopettajia) tietoa ja taitoja toiminnallisen varhennetun kielen opetuksen menetelmissä. Hankkeessa tehdään kielitutoreiden yhteistyötä yli kielirajojen ja jaetaan hyviä käytänteitä ja materiaalia kaikkien opettajien saataville sekä vahvistetaan tutoreiden osaamista.

  Hankkeiden yhteyshenkiö: vs. kehittämiskoordinaattori Niini Hankaniemi (niini.hankaniemi@kokkola.fi)

  Opetushallitus rahoittaa hanketta

 • Kokkolan varhaiskasvatuspalvelut on saanut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston avustuksen liikkuvaan varhaiskasvatustoimintaan vuosille 2020 – 2021.

  Tekstin päivitys kesken.

   

   

   

  Hankkeen yhteyshenkilö: kehittämiskoordinaattori Milka Junttila (milka.junttila@kokkola.fi)

  Aluehallintovirasto rahoittaa hanketta.

 • Kokkolan varhaiskasvatuspalvelut on saanut Opetushallituksen erityisavustuksen Positiivisen diskriminaation edistämiseen varhaiskasvatuksessa vuosille 2019 – 2021.

  Tekstin päivitys kesken.

   

   

   

  Hankkeen yhteyshenkilö: kehittämiskoordinaattori Milka Junttila (milka.junttila@kokkola.fi)

  Opetushallitus rahoittaa hanketta.

 • Kokkolan kerhotoiminta on saanut vuosittain Opetushallituksen avustusta kerhotoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen.

  Kaikki Kokkolan perusopetuksen koulut ovat mukana järjestämässä kerhotoimintaa. Kouluille jaetaan kerhoresurssia 1-3 tuntia viikossa. Resurssien jaossa huomioidaan koulun oppilasmäärä, edellisen hankekauden kerhomäärä ja koulun toiveet. Koulut päättävät itsenäisesti millaisia kerhoja järjestävät.

  Koulujen kerhotoiminnan kehittämisen tavoitteena on saada aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka vakiintuu osaksi lapsen ja nuoren iltapäivää. Tavoitteena on koulujen kerhotoiminnan kehittäminen siten, että kerhotoiminnan piiriin saadaan myös niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole esimerkiksi perheen tuen puuttuessa mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti. Kerhotoiminnan elvyttämisellä pyritään siihen, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus ainakin yhteen, esimerkiksi liikunnalliseen, kerhoharrastukseen läpi koko perusopetuksen. Kerhotoiminnan kehittämisessä on tavoitteena myös syventää kodin ja koulun yhteistyömuotoja. Koulut voivat hyödyntää kerhotoiminnan järjestämisessä kolmannen sektorin, koulun muiden sidosryhmien ja eri hallintokuntien osaamista. Kehittämistoiminnan aikana koulun kerhotoiminta pyritään vakiinnuttamaan osaksi perusopetusta.

  Monipuolisella kerhotoiminnalla pyritään ehkäisemään syrjäytymistä ja tukemaan oppilaan aktiivisuutta ja luovuutta. Hankkeen tavoitteena on saada mukaan myös huoltajia kerhojen ohjaajiksi ja kehittää näin myös kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

  Hankkeen yhteyshenkilö: koordinaattori Carita Laitala (carita.laitala@kokkola.fi)

  Opetushallitus rahoittaa hanketta

 • Kokkolan opetuspalvelut on saanut Opetushallituksen hankerahoituksia kielikylpyopetuksen, kaksikielisen opetuksen ja kielirikasteisen opetuksen kehittämiseen vuosina 2015 – 2021. Opetushallituksen tukemat hankkeet Kokkolan opetuspalveluissa:

  1. Kielikylpyopetuksen laajentaminen Kokkolassa 2015-2016
  2. Polkuja kielen oppimiseen 2016-2017
  3. Kielikasvatusta Kokkolassa 2017-2018
  4. Kielitietoisuutta kehittämässä 2018-2019
  5. Osaamista kieliin ja kielikylpyyn 2019-2020
  6. Voimavaraa kielistä 2020-2021

  Hankkeiden keskiössä on Kokkolassa lähes 30 vuoden aikana saavutetun kielikylpyosaamisen jakaminen ja hyödyntäminen. Hankkeiden päätavoitteina ja toimenpiteinä on ollut 1) mahdollistaa esi- ja perusopetuksen oppilaiden vieraiden kielten oppiminen kielen oppimisen kannalta otollisen herkkyyskauden aikana, 2) turvata kuntamme asukkaiden sivistystaso ja erityisesti monipuolinen ja syvällinen kielitaito, 3) toteuttaa kielirikasteisia opetuskokeiluja/opetusta valikoiduissa esiopetuksen ja 1-6 luokkien yksiköissä englannin, ruotsin, saksan, ranskan ja espanjan kielellä, 4) laajentaa kielitietoisuutta ja myönteisen asenteen luomista niin, että oppilas on peruskoulun aikana motivoitunut valitsemaan vapaaehtoisia kieliä ja näin oppilaiden kielivaranto laajenee.

  Kielirikasteisen opetuksen yhteydessä on luotu myös yhteyksiä kohdekielen kulttuuriseen taustaan ja globaalikasvatuksen suunnitelman mukaisesti luotu avarakatseisuutta ja kulttuurien välistä ymmärrystä. Hankkeissa on kehitetty ja syvennetty kielen opetusta esiopetuksessa ja 1-6 luokilla hyödyntämällä erityisesti toiminnallisuutta, kokemuksellisuutta ja monikanavaisuutta. Luokilla 7-9- on kehitetty kielikylpyopetuksen ja oppiainerajat ylittävän yhteistyön muotoja. Hankkeiden kautta on lisätty kielitietoisuutta ja laajennettu kielen oppimisen menetelmiä sekä verkostoiduttu muiden kielikylpykoulujen kanssa. Kielikylpymetodeista ammentavia menetelmiä on laajennettu ja hyödynnetty, mm. järjestämällä Storyline-menetelmän koulutuksia.

  Hankkeen yhteyshenkilö: kehittämiskoordinaattori Tuula Storbjörk (tuula.storbjork@kokkola.fi)

  Opetushallitus rahoittaa hanketta.

 • Kokkolan opetuspalvelut on saanut Opetushallituksen valtionavustusta Osallistavan oppimisen toimintamalli -hankkeelle vuosille 2018-2019.

  Hanke toteutettiin Mäntykankaan ja Halkokarin kouluilla yhteistyössä kulttuuri- ja taidelaitosten kanssa.

  Hankkeessa luotiin konkreettinen suunnittelutyökalu (Projektioppimisen vaiheittainen malli) ja rakennettiin toimiva yhteistyömalli (Taitojen polku) alakouluun yhdessä kulttuuritoimijoiden kanssa. Nämä mallit mahdollistavat taitojen nostamisen keskiöön, oppilaiden osallistamisen ja yhteistyön eri toimijoiden kanssa pedagogisista lähtökohdista.

  Projektioppimisen mallista luotiin digitaalinen mallinnus. Malli on siirrettävissä alueellisesti 3. ja 5. luokille ja jatkojalostettavissa muille luokka-asteille. Taitojen Polun vaiheet dokumentoitiin tarkasti ja siinä syntynyt opetusmateriaali jaetaan digitaalisessa muodossa sähköisellä alustalla.

  Taitojen polku -sivusto

  Hankkeen yhteyshenkilö: kehittämiskoordinaattori Suvi Alamaa (suvi.alamaa@kokkola.fi)

  Opetushallitus rahoittaa hanketta

 • Kokkolan opetuspalvelut on saanut Opetushallituksen valtionavustusta Koodiagentit -hankkeelle vuosille 2018 – 2019.

  Hanke toteutettiin matematiikkaluokilla Halkokarin koulussa. Hankkeessa 5. ja 6. luokan matematiikkaluokkalaiset koulutettiin oppilasagenteiksi ohjaamaan alempien luokkien oppilaita koodauksen ja robotiikan saloihin.

  Uusi opetussuunnitelma edellyttää koodauksen opetusta peruskoulussa. Monet opettajat mieltävät sen haastavaksi, kun taas monille oppilaille se on kiinnostavaa ja helppoa. Matematiikkaluokkalaiset hyötyvät vahvasta koodauksen opetuksesta, koska se on yksi keskeisimmistä matemaattisista tulevaisuuden taidoista. Tehostettu koodauksen opettaminen vastaa erinomaisesti matematiikkaluokkien opetussuunnitelmassa keskiöön nostettuihin taitoihin: syventävä ajattelu, looginen päättely sekä ongelmanratkaisutaidot.

  Matematiikkaluokkalaisten syvällistä osaamista ja innostusta hyödynnetään muiden oppilaiden motivoivaan ja innostavaan koodauksen opiskeluun. Oppilasagenttitoiminnan lisäksi koulullemme luodaan ohjelmoinnin oppimispolku, joka kulkee leikkien ja pelien, graafisten ohjelmointiympäristöjen kautta robotiikkaan. Mallista kehittyy jatkumo ja vakituinen osa koulun toimintatapaa.

  Hankkeen toteuttamisessa ovat mukana Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

  Hankkeen yhteyshenkilö: kehittämiskoordinaattori Suvi Alamaa (suvi.alamaa@kokkola.fi)

  Opetushallitus rahoittaa hanketta

 • Centria ammattikorkeakoulu on saanut Opetushallituksen valtionavustusta maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kottouttamisen edistämiseen vuosille 2018 – 2020. Kokkolan opetuspalvelut on toiminut hankkeen osatoteuttajana.

  Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin -hankkeen tavoitteena on luoda ohjaussuunnitelmat, joiden perusteella maahanmuuttajat voivat päästä osallisiksi elinikäisestä oppimisesta ja ohjauksesta. Kehittää maahanmuuttajan aiemman hankkiman koulutuksen ja osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenetelmiä, jotka osoittavat heidän oikean osaamisen mm. kehittyvästä kielitaidosta huolimatta. Kehitetään maahanmuuttajien ja työnantajien kohtaamista ja keinoja madaltaa työnantajien kynnystä maahanmuuttajien työllistämiseksi.

  Centria ammattikorkeakoulu Oy  toimi hankkeen hallinnoijana ja hankkeen toiminnan ja yhteistyön koordinoijana. Kokkolan kaupungin opetuspalvelut toimi yhtenä neljästä osatoteuttajasta.

  Hankkeen yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Kiiskilä (eeva-liisa.kiiskila@edu.kokkola.fi)

  Opetushallitus rahoittaa hanketta

 • Kokkolan opetuspalvelut on saanut Opetushallituksen valtionavustuksen kielten opiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen vuosille 2017 – 2019.

  Varhennetut kielipolut -hanke toteutettiin Kokkolan kaupungin ja Kannuksen kaupungin yhteisenä hankkeena vuosina 2017-2019. Hankkeessa toteutettiin rakenteellisia ja pedagogisia ratkaisuja, joilla varhennettiin, kehitettiin ja laajennettiin kieltenopetusta esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Hankkeessa lisättiin kieltenopetusta esiopetuksessa ja alaluokilla sekä toteutettiin kielten samanaikaisopetusta ja kielirikasteista opetusta.

  Pedagogisena lähtökohtana kaikessa varhennetusta kielen oppimisessa on oppijalähtöisyys, yhteisöllisyys sekä osallistavat ja toiminnalliset menetelmät. Tavoitteena on, että kielen oppiminen tapahtuu osana arkea, leikkien, pelien ja muun oppimisen yhteydessä. Erityisen tärkeää on luoda motivoivia, lapsilähtöisiä ja toiminnallisia oppimisympäristöjä ja kielen oppimistilanteita. Varhennettu kieltenopetus antaa eväitä monikulttuurisen identiteetin ja eri kulttuurien arvostamiselle ja lisää samalla myös oman kielen ja kulttuurin arvostamista.

  Kielen oppimisessa korostetaan yhteistoiminnallisuutta ja joustavaa samanaikaisopettamista. Oppimisympäristöjä pyritään laajentamaan myös leikilliseen ja pelilliseen suuntaan esim. havainnollisen tieto- ja viestintäteknologisten sovellusten avulla. Hankkeen toimintojen kautta kehitetään kielen oppimisen arviointia, jotta siitä saadaan yhä monipuolisempaa, lapsilähtöisempää ja osallistavampaa. Hankkeessa kehitetään myös opettajien osaamista ja mahdollistetaan heidän osallistuminen kieltenopetuksen varhentamiseen ja pedagogiikan kehittämiseen liittyviin koulutuksiin.

  Hankkeen yhteyshenkilö: kehittämiskoordinaattori Tuula Storbjörk (tuula.storbjork@kokkola.fi)

  Opetushallitus rahoittaa hanketta

Utvecklingsprojekt inom gymnasieutbildningen

 • Kokkolan lukiokoulutus on saanut Opetushallituksen myöntämän erityisavustuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi 2020 – 2021.

  Erityisavustuksen avulla tukitoimet saadaan kohdennettua vahvistetusti ja oikea-aikaisesti ja sen avulla pystytään varmistamaan myös tuen määrällinen riittävyys suhteessa opiskelijoiden tarpeisiin. Opiskelijat saatetaan mahdollisimman hyvin ennen poikkeusoloja vallinneeseen osaamistilaan, samalla ennaltaehkäistään syrjäytymistä ja pudokkuutta.

  Hanketoiminnan keskeisimmät tavoitteet:

  1. Avustusta kohdennetaan opintojen kertaamiseen ja tukitoimenpiteisiin niille opiskelijoille, joilla arvioidaan olevan puutteita opetussuunnitelman perusteiden mukaisissa osaamistavoitteissa koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi.
  2. Avustusta kohdennetaan lisäresurssina opiskelijoille annettavaan oppimisen tukeen ja opintoohjaukseen. Tavoitteena on parantaa lukio-opiskelijoiden edellytyksiä jatkaa opintojaan lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.
  3. Tuetaan muita heikommassa asemassa poikkeusoloissa olleita opiskelijoita, joilla on oppimisvaikeuksia tai esim. maahanmuuttotaustasta johtuvia kielellisiä vaikeuksia.

  Hankerahoituksella palkataan aineenopettajia, opinto-ohjaajia ja erityisopettajia sekä järjestetään tukiopetusta.

  Hankkeen yhteyshenkilö: rehtori Markku Anttila (markku.anttila@kokkola.fi)

  Opetushallitus rahoittaa hanketta.

 • Kokkolan lukiokoulutus on saanut Opetushallituksen myöntämän valtionavustuksen lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen 2019-2021.

  Hanketoiminnan tavoitteena on lukion opettajien perehdyttäminen lukiokoulutuksen 1.8.2021 käyttöön otettavaan uuteen opetussuunnitelmaan. Lukion opettajien yhteiset koulutustilaisuudet järjestetään uuden paikallisen opetussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Koulutusten painopistealueita ovat uuden opetussuunnitelman perusteiden mukaiset lukiokoulutuksen arvoperusta, oppimiskäsitys, oppimisympäristö, toimintakulttuuri ja opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointi.

  Hankerahoituksen avulla tuetaan aineryhmäkohtaista ja oppiainerajat ylittävää opetussuunnitelman valmisteluprosessia ja käyttöönottoa Kokkolassa. Hanke sisältää koulutusosioita opetussuunnitelman valmisteluun liittyen. Hankerahoitus käytetään pääsääntöisesti lukioitten opetussuunnitelmatyöhön ja aineryhmäkoordinaattoreiden palkkioihin. 

  Hankkeen yhteyshenkilö:  rehtori Markku Anttila (markku.anttila@kokkola.fi)

  Opetushallitus rahoittaa hanketta.

 • Kokkolan lukiokoulutus on saanut Opetushallituksen myöntämän erityisavustuksen lukiouudistuksen tutoropettajatoiminnan käynnistämiseen alueellisena yhteisytönä 2019 – 2020.

  Hankkeen tavoitteena on käynnistää lukioiden tutoropettajatoiminta Keski-Pohjanmaalla ja muodostaa hankkeessa mukana oleviin lukioihin tutoropettajaverkosto, joka tukee osaamisen kehittymistä lukioilla. Tutoropettajatoiminnan painopistealueet pohjautuvat kuntien opetuspalvelujen ja lukioiden kehittämissuunnitelmiiin sekä paikallisiin lukion opetussuunnitelmiin. Tutoreiden toiminta tukee lukioiden kehittämissuunnitelmien toimeenpanoa.

  Lukioiden opetushenkilökunnan osaamisen näkökulmasta hankkeen tavoitteena on tukea lukioiden opetushenkilöstön osaamisen kehittymistä, vahvistaa ja kehittää lukion opetussuunnitelman mukaista toimintakulttuuria sekä tukea pedagogisten taitojen kehittymistä ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä opetuksessa.

  Hanke toteutetaan yhteistyössä Kaustisen kunnan lukiokoulutuksen kanssa.

  Hankkeen yhteyshenkilö: rehtori Markku Anttila (markku.anttila@kokkola.fi)

  Opetushallitus rahoittaa hanketta. 

 • Kokkolan lukiokoulutus on saanut Opetushallituksen myöntämän valtionavustuksen tiedekasvatuksen edistämiseen 2019 – 2021.

  Kokkolan suomalaisen lukion LUMA-loikka tieteen polulle -hankkeella tavoitellaan opiskelijoiden ja opettajien innostuksen, tietoisuuden ja osaamisen syventämistä LUMA-aineissa. Hankkeessa lisätään monipuolisesti yhteistyötahojen vuorovaikutusta ja liikkuvuutta sekä edistetään koulun avoimia oppimisymäristöjä, kokeellisuutta ja laaja-alaista osaamista. Hyödyn saajina ovat opiskelijat, opettajat, LUMA-yhteistyöverkosto, korkeakoulut ja alueen yritykset.

  Valtionavustus on tarkoitettu tiedekasvatuksen edistämiseen lisäämällä korkea-asteen koulutuksen ja alempien asteiden koulutuksen välistä yhteistyötä. Hankkeen konkreettisina tavoitteena on:  

  1. Kokkolan suomalaisen lukion luonnontieteen ja teknologian erityislinjan opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuuden edistäminen LUMA-hengessä ja LUMA -opintojen kiinnostavuuden lisääminen.
  2. LUMA-aiheisten asiantuntijavierailujen edistäminen.
  3. Kokkolan suomalaisen lukion käyttöön hankitaan tietokoneavusteiseen mittaamiseen tarvittavia tiedonkeräimiä ja mittausantureita (Vernier) sekä valomikroskooppeja. Tietokoneavusteisten laitteiden avulla on mahdollista kerätä mittausdataa ja käsitellä sitä tietokoneelle asennettavan LoggerPro-ohjelman avulla. Laitteistoa tarvitaan mallintamiseen, tutkimusten tekemiseen ja ilmiöiden havainnointiin sekä tuotosten laadintaan. Kokeellisuus tukee käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä sekä kehittää tutkimisen taitoja. Biologian opetuksessa tarvitaan valomikroskooppeja havainnollistamiseen.

  Hankkeen yhteyshenkilö: rehtori Raimo Lammi (raimo.lammi@kokkola.fi)

  Opetushallitus rahoittaa hanketta

 • Kokkolan lukiokoulutus on saanut Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston myöntämän Liikkuva opiskelu -avustuksen 2019 – 2020.

  Liikkuva opiskelu -hankkeen tavoitteena on edistää ja kehittää lukio-opiskelijoiden hyvinvointia, viihtyvyyttä sekä kannustaa opiskelijoita liikunnalliseen elämäntapaan. Osallistamalla opiskelijat toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen vahvistetaan osallisuutta ja tuetaan yhteisöllisyyttä. Lukiolaisten koulupäivät ovat pitkiä. Työpäivien pituutta lisäävät vielä kotona suoritettavat monet opintotehtävät. Lukiolaiselle kertyy päivän aikana runsaasti istumista. Liikkuva opiskelu hankkeen toimilla vähennetään istumista ja lisätään koulupäivien aikaista liikuntaa. Liikuntaa lisätään oppitunneilla ja tauoilla. Liikkuminen tuodaan pedagogiseksi malliksi toteuttaa oppimista mm. toiminnallisten opetusmenetelmien avulla. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeen toimissa keskitytään tavoitteiden mukaisen toimintakulttuurin rakentamisen lisäksi toiminnan vakiinnuttamiseen. Liikkuva opiskelu -hankkeen tavoitteena on sitouttaa koko lukioyhteisö, opiskelijat ja henkilöstö ohjelman tavoitteisiin.

  Kokkolan lukiokoulutuksen Liikkuva opiskelu -hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat toiminnallisuuden tuominen mukaan oppimisprosesseihin ja lukiolaisen työpäivään, henkilöstön ja opiskelijakunnan kouluttaminen, taukoaikojen ja siirtymisten aktivointi, lukiolaisten matalankynnyksen liikunnallisen toiminnan järjestäminen ja opiskelijoiden tukeminen liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen. Hanke mahdollistaa jokaiseen lukioon personal trainerit tukemaan opiskelijoiden henkilökohtaisia liikuntasuunnitelmia. Personal trainerien tukena toimivat opiskelijatutorit, joiden tehtävänä on myös kaikkien lukiolaisten matalankynnyksen liikunta-aktiviteettien tukeminen koulupäivien aikana. Hankkeen hankinnoilla tuetaan opiskelijoiden koulupäivän aikaista liikkumista. Lukion kaupunkipyörät mahdollistavat opiskelijoiden liikkumisen lukioiden välillä.

  Hankkeen yhteyshenkilö: rehtori Markku Anttila (markku.anttila@kokkola.fi)

 • Kokkolan lukiokoulutus on saanut Opetushallituksen erityisavustuksen innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämiseen vuosille 2017-2019.

  Kielitaitoa työelämään ja kansainvälisyyteen -hankkeen tavoitteena oli kehittää lukiokoulutuksen kieltenopetusta vastaamaan jatko-opintojen ja työelämän tarpeita sekä kehittää lukion kieltenopetusta osana lukion laatujärjestelmää.

  Hanketoimenpiteinä olivat: a) vastata järjestelyistä valtionhallinnon kielitutkinnon järjestämisestä suomen ja ruotsin kielissä osana lukio-opintoja, b) toteuttaa lukiossa hankittujen kieli- ja viestintäopintojen vertailtavuutta eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoon, c) toteuttaa malli olemassa olevien kielitutkintojen suorittamisesta lukio-opintojen aikana ja d) selvittää suullisen kielitaidon kokeiden laajentamismahdollisuutta nykyistä useampiin vieraisiin kieliin.

  Hankkeen konkreettisena tuloksena kehitettiin 1) todistus valtionhallinnon kielitutkinnosta osana lukion päättötodistusta, 2) jaettava toimintamalli valtionhallinnon kielitutkintoa koskevasta lukio-opintojen aikaisesta suorittamisesta, 3) selvitys lukion nykyisten suullisen kielitaidon kurssien vertailtavuudesta valtionhallinnon tutkimuksen vaatimuksiin, 4) erillinen todistus osaksi lukion päättötodistusta lukiolaisen eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesta kielitaidon osaamisesta ja 5) yleisten kielitutkintojen (YKI) hyödyntäminen osana lukion oppimäärää.

  Hankkeen yhteyshenkilö: kehittämiskoordinaattori Tuula Storbjörk (tuula.storbjork@kokkola.fi)

  Opetushallitus rahoittaa hanketta.