Fortsätt till innehållet

Färdigheter i informations- och kommunikationsteknik (IKT) är viktiga medborgarfärdigheter både i sig själv och som en del av helheten multilitteracitet. Att behärska informationstekniska enheter och program är viktiga framtida färdigheter. Övning i användningen av enheterna ingår i undervisningen enligt läroplanerna och väl planerat främjar den uppnåendet av de pedagogiska målen. Mediekompetens och dataskyddsfrågor är en viktig del av IKT-undervisningen.

Stadens IKT-riktlinjer har antecknats i IKT-planen för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Småbarnspedagogikens och undervisningstjänsters gemensamma IKT-team stödjer och samordnar verkställandet av planen samt utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken. I teamet ingår representanter för småbarnspedagogiken, den finskspråkiga utbildningens årskurs 1–6 och 7–9, gymnasiet samt den svenskspråkiga utbildningen. I teamet deltar också representanter för dataförvaltningen, skolsekreterarna och bildningscentralen samt huvudanvändarna av Wilma och Primus. Teamet samlas 4–6 gånger per läsår.

Office 365-miljön fungerar som elevernas, studerandenas och personalens elektroniska plattform. Elevadministrationen använder Vismas Primus och Wilma. Andra program som används av skolorna är Typing Master och Showbie samt Moodle i gymnasierna.

Varje skola har en IKT-ansvarig som sörjer för enhetens IKT-pedagogiska stöd och håller kontakten med dataförvaltningen. Stadens dataförvaltning ansvarar för det tekniska stödet för skolornas system och för upphandlingarna.