Fortsätt till innehållet
Kor ligger på en äng.

Landsbygds­näringar

Landsbygdsnärings­myndigheten i Karleby

Landsbygdsnäringsmyndighetens, eller i vardagstal landsbygdskansliets, huvuduppgift är att sköta om mottagningen, handläggningen och utbetalningen av EU- och nationella stöd till jordbruket. Landsbygdskansliet behandlar även anmälningar till djurhållningsregistret.

Avbytarservice

Från och med 1.1.2009 handhar Pedersöre kommun avbytarverksamheten för ”gamla” Karleby stads jordbrukare. Pedersöres sidor om avbytarservice hittas här.

För tidigare Kelviå, Lochteå och Ullava kommuns del, sköts administrationen från Toholampi enhet likaså fr.o.m. 1.1.2009. Toholampi kommuns sidor om avbytarservice hittas här (endast på finska).

Registrering av djur

Alla djurhållare med djur i listan nedan ska registrera sig som djurhållare oberoende av antal djur eller användningsändamål. Djurhållaren kan själv anmäla djurhållningen via djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst.

Den lagstadgade skyldigheten att registrera anläggningar för djurhållning gäller följande djur:

 • nötkreatur
 • hästdjur
 • svin
 • får
 • getter
 • fjäderfän
 • bin eller humlor
 • pälsdjur
 • kamel- och hjortdjur

För ovannämnda djurslag finns djurspecifika anvisningar om märkning och registrering. De djurspecifika anvisningarna hittas här.

Ifall en elektronisk anmälan inte av någon orsak kan göras kan djurhållaren anmäla djurhållning hos den egna kommunens landsbygdsnäringsmyndighet genom att fylla i pappersblanketter. Då meddelas djurhållningen med följande blanketter: Anmälan om djurhållningsverksamhet och Anmälan om djurhållningsplats. Observera att i detta fall måste båda blanketterna fyllas i.

Övriga blanketter kring märkning och registering av djur hittas här.

Sommar- och hobbyhöns

Det är ingen skillnad om du har en eller tjugo hönor: kraven som gäller hönshållning måste ändå alltid följas. Syftet med kraven är att se till att hönorna har det bra och att de inte utgör en sjukdomsrisk för människor eller andra hönor. Ägaren är alltid ansvarig för hönornas hälsa och välbefinnande. Detta ansvar vilar på ägaren hela tiden från det att djuret skaffas tills djuret avlivas eller dör.

Livsmedelsverket har skapat ett omfattande infopaket åt personer som håller sommar- eller hobbyhöns. Minneslistan för dig som håller sommar- och hobbyhöns hittas här. Minneslistans huvudpunkter hittas i infolådan nedan.

Livsmedelsverket har också sammanställt en guide om djurskyddslagstiftningen kring hållande av fjäderfä:  Höns
– djurskyddslagstiftningen i sammandrag.

Sommarfår eller får som sällskapsdjur

Innan du skaffar djur ska du bekanta dig med och sätta dig in i hur får beter sig, hur de sköts, vilka näringsbehov de har samt vilka kraven är på djurhållningsplatsen. I detta sammanhang är det skäl att beakta att får måste ha tillgång till ett skydd mot väder och vind på betesmarken. Skyddet kan vara byggt eller bildat av exempelvis ett trädbestånd. Dessutom bör man beakta att får är flockdjur och det rekommenderas att man inte håller får ensamma.

Ägaren ansvarar för djurens hälsa och välbefinnande under djurets hela livstid.

Livsmedelsverket har skapat en minneslista för personer som planerar skaffa sommarfår eller får som sällskapsdjur. Minneslistan hittar här. Ett kort version av minneslistan hittas i infolådan nedan.

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst har öppnats

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst öppnades på måndagen den 23 augusti 2021. Med hjälp av djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst kan aktörerna själva lämna de anmälningar om djurhållningsplatser, djurhållning och kadaverplatser. Livsmedelsverket uppmuntrar aktörerna att logga in i tjänsten och kontrollera att uppgifterna om deras djurhållningsplats och djurhållning är uppdaterade. Man loggar in i tillämpningen på adressen http://epr.ruokavirasto.fi.

Uppdaterade uppgifter om djurhållningen och djurhållningsplatserna är nödvändiga till exempel om en djursjukdom bryter ut. Skyldigheten att registrera djurhållningsplatserna gäller alla platser där landdjur hålls med undantag för sällskapsdjur som hålls i privathushåll eller veterinärers mottagningar. Djurhållningsplatserna ska registreras även om djur hålls som hobbydjur eller endast kortvarigt. Registreringsplikten breddades i april 2021 att utöver de tidigare djurarterna också omfatta djurhållningsplatser med till exempel produktionskaniner, renar som hålls utanför renbeteslag och vissa könsceller och embryon.

Funderar du på att skaffa hobbyhöns eller sommarfår?

Hobby- eller sommarhöns

Den här minneslistan är avsedd för dig som överväger att skaffa sommarhönor och hobbyhönor. Det är ingen skillnad om du har en eller tjugo hönor: kraven som gäller hönshållning måste ändå alltid följas. Syftet med kraven är att se till att hönorna har det bra och att de inte utgör en sjukdomsrisk för människor eller andra hönor

Ägaren är alltid ansvarig för hönornas hälsa och välbefinnande. Detta ansvar vilar på ägaren hela tiden från det att djuret skaffas tills djuret avlivas eller dör. Läs därför noggrant igenom minneslistan!

 1. Registrera dig som hönsdjurhållare hos landsbygdsenheten i din kommun
 2. På ett planområde ska du dessutom kontakta hälsoskyddsmyndigheten och byggnadstillsynen i din kommun.
 3. Följ bestämmelserna om hållandet av höns utomhus
 4. Bekanta dig med djurskyddsbestämmelserna som gäller höns
 5. Hönor från utlandet? Kom ihåg importkraven!
 6. Se till att du bekämpar salmonella och andra sjukdomar
 7. Håll bokföringen över medicinsk behandling och antalet döda djur i skick
 8. Bekanta dig med anvisningarna om slakt och avlivning av hönor
 9. Ta reda på hur en död eller avlivad höna får bortskaffas

Den fullständiga minneslistan för dig som håller sommar- och hobbyhöns hittas här.

Sommarfår eller får som sällskapsdjur

I den här minneslistan finns de krav som lagstiftningen gällande får ställer på personer som överväger att skaffa sommarfår eller får som sällskapsdjur. Det är ingen skillnad hur många får du håller eller för hur lång tid, kraven som gäller djurhållning måste ändå alltid följas. Syftet med kraven är att se till att djuren har det bra och de inte utgör en sjukdomsrisk för andra djur eller människor.

Det är också viktigt att komma ihåg att fårens välbefinnande påverkas av skötarens kunnighet samt kunskap om behoven hos djurarten i fråga. Innan du skaffar djur ska du bekanta dig med och sätta dig in i hur får beter sig, hur de sköts, vilka näringsbehov de har samt vilka kraven är på djurhållningsplatsen. I detta sammanhang är det skäl att beakta att får måste ha tillgång till ett skydd mot väder och vind på betesmarken. Skyddet kan vara byggt eller bildat av exempelvis ett trädbestånd. Dessutom bör man beakta att får är flockdjur och det rekommenderas att man inte håller får ensamma.

Ägaren ansvarar för djurens hälsa och välbefinnande under djurets hela livstid.

 1. Registrera dig som fårhållare hos landsbygdsenheten i din kommun
 2. På ett planområde ska du dessutom kontakta hälsoskyddsmyndigheten och vid behov byggnadsövervakningen i din kommun
 3. Följ bestämmelserna om registrering av får
 4. Bekanta dig med djurskyddsbestämmelserna som gäller får
 5. Djur från utlandet? Kom ihåg importkraven!
 6. Sköt om djurens hälsa och motarbeta djursjukdomar
 7. Bokför antalet djur och de läkemedel som du har gett dem
 8. Bekanta dig med anvisningarna om slakt och avlivning av får
 9. Ta reda på hur ett dött eller avlivat får kan bortskaffas

Mer info om de olika punkterna hittas i Minneslistan för dig som håller sommarfår eller får som sällskapsdjur på Livsmedelsverkets sidor.

Landsbygdsombudsmännens kontaktuppgifter

Landsbygdsombudsmännens gemensamma e-postadress är maaseututoimi@kokkola.fi.