Fortsätt till innehållet
Två personer skakar hand
Mostphotos

Företagartjänster

Karleby stad har som mål att säkerställa och stärka stadens livskraft. Enheten näringsliv och stadsutveckling utgör en del av koncernförvaltning och koncerntjänster i stadsorganisationen.

Vi ansvarar för

  • företagens verksamhetsförutsättningar och utvecklingen av dem
  • tillgången till företagstomter
  • utvecklingen av stadens dragningskraft och för närings- och företagsverksamhetens synlighet i Karleby
  • företagens tillgång till kompetent arbetskraft

Starkt nätverk

Nedannämnda centrala aktörer anknyter starkt till verksamheten inom näringsliv och stadsutveckling:

  • KOSEK (Karlebynejdens Utveckling Ab)
  • Karleby Industriby Ab och dess dotterbolag
  • Karleby Turism Ab
  • KIP Infra Oy och KIP Service Oy

Andra viktiga samarbetsparter är närområdens utvecklingsbolag, områdets företagarorganisationer och handelskammaren, regionens läroanstalter och universitetscentret samt regionala huvudfinansiärer.

Livskraftsprogrammet utgår från stadsstrategin

Karleby stads livskraftsprogram 2019−2022 baserar sig på stadens strategi. Den beskriver utvecklingsmål och verksamhetssätt för stadens näringar.

Livskraftsprogrammet skapar också riktlinjer för hur stadens egen verksamhet kan utvecklas och fungerar som styrande dokument vid utarbetandet av koncernbolagens strategier.

Grunda ett företag, utveckla din verksamhet eller investera i Karleby – våra företagstjänster

Näringsliv och stadsutveckling ansvarar för stadens Invest in-verksamhet i samarbete med vårt företagstjänstnätverk.

Ta kontakt