Fortsätt till innehållet

Över nya livsmedelslokaler, till exempel restauranger, kaféer, butiker eller webbutiker för försäljning av livsmedel ska anmälan göras till livsmedelstillsynen. Likaså görs när företagaren byts. Anmälan ska göras 4 veckor innan den planerade verksamheten inleds. Det lönar sig att visa planerna för livsmedelstillsynens inspektörer i god tid för att till exempel eventuella brister i lokalernas utrustning ska kunna åtgärdas redan i planeringsskedet.

Gör en anmälan i miljö- och hälsoskyddets elektroniska anmälningstjänst eller fyll i anmälningsblanketten för livsmedelslokal (länken öppnar en word-fil) och lämna in den och bilagorna till den adress som anges på blanketten. Mellersta Österbottens miljöhälsovård ger ett skriftligt intyg inom 14 dagar från att all nödvändig information har kommit in. För handläggningen av anmälan uppbärs en avgift enligt en taxa som godkänts av miljöhälsovårdsnämnden och verksamheten införlivas i den regelbundna tillsynen.

Om det i livsmedelslokalen tillverkas eller lagras livsmedel av animaliskt ursprung (till exempel fisk, kött, mjölk eller ägg) är det i regel fråga om anläggningsverksamhet för vilken det krävs ett godkännande av anläggningen.

Livsmedelslokalerna granskas enligt tillsynsplanen och för granskningarna uppbärs en avgift enligt taxan. Fr.o.m. ingången av 2022 tas också ut en årlig grundavgift för tillsyn i enlighet med livsmedelslagen. På Livsmedelsverkets webbplats finns mera information om grundavgiften för tillsyn.

Om du har för avsikt att avsluta verksamheten i din livsmedelslokal ska du anmäla om detta till livsmedelstillsynen i god tid. Anmälan kan göras i elektroniska anmälningstjänst, eller fritt formulerat till exempel per e-post. Anmälan är avgiftsfri.

På livsmedelsverkets webbplats finns anvisningar för hur ett livsmedelsföretag bildas.

 • Egenkontrollen gäller alla företagare i livsmedelsbranschen. Egenkontroll avser systematisk och fortlöpande övervakning av verksamheten som livsmedelsbranschens företagare själv utför för att se till att livsmedel är säkra och följer livsmedelslagstiftningen. En aktör inom livsmedelsbranschen ansvarar alltid för säkerheten hos de livsmedel som tillverkas eller säljs samt för de uppgifter som ges om dem till kunderna. Inspektionerna uppskattar egenkontrollens funktionsduglighet, eventuellt genom provtagning.

  En tillräckligt noggrann bokföring ska föras över egenkontrollens resultat. Bokföringen ska kunna granskas och den ska kunna företes inspektören på begäran. Egenkontrollen består till exempel av bokföring av temperaturen hos livsmedel och nedkylningen av dem.

  Med tanke på en fungerande egenkontroll är det viktigt att alla anställda är medvetna om sin egen roll i den och att de anställda är medvetna om egenkontrollens betydelse för det egna arbetet. Det ska finnas en person som ansvarar för egenkontrollen och tillräckligt många vikarier för semestertider och annan frånvaro.

  När du gör upp en plan för egenkontroll kan du till exempel använda de anvisningar som utarbetats av Mellersta Österbottens miljöhälsovård vilka du får av miljöhälsoinspektörerna på begäran. Också Livsmedelsverket har anvisning för restaurangers egenkontrollplan (länk till anvisning i pdf-format).

 • Om det i en livsmedelslokal hanteras råa livsmedel av animaliskt ursprung (till exempel fisk, kött, mjölk eller ägg) och livsmedel levereras till butiker eller andra anstalter ska den vara godkänd som en anläggning i enlighet med livsmedelslagen innan verksamheten får inledas. Anläggningens verksamhet får inte heller ändras avsevärt utan tillsynsmyndighetens godkännande.

  Fyll i blanketten om grundande av anläggning (länken öppnar en word-fil) och lämna in den och bilagorna till adressen som anges på blanketten. Lokalerna granskas innan beslutet fattas. Mellersta Österbottens miljöhälsovård fattar ett skriftligt beslut inom 60 dagar från det att alla nödvändiga uppgifter och bilagor har lämnats in. För beslutet uppbärs en avgift enligt taxan.

 • I ett hemkök får olika livsmedel tillverkas för försäljning eller servering. En anmälan om verksamheten ska göras till livsmedelstillsynen 4 veckor innan verksamheten inleds om:

  • de produkter som tillverkas förfars lätt, d.v.s. de kräver kall- eller varmförvaring.
   Sådana produkter är till exempel tårtor, smörgåstårtor, skinkpajer, sallader, mat.
  • det tillverkas glutenfria produkter
  • verksamheten är näringsidkande (omsättningen överskrider 15 000 euro per år)

  Boendet får inte orsaka skada för de produkter som tillverkas. Köksutrymmet får inte samtidigt användas privat och som livsmedelslokal, utan funktionerna ska skiljas åt tidsmässigt. Köket ska rengöras noggrant innan det används som livsmedelslokal. Husdjur får inte vistas i köket under tillverkningen.

  Gör en anmälan i miljö- och hälsoskyddets elektroniska anmälningstjänst eller fyll i blanketten om anmälan om livsmedelslokal (länken öppnar en word-fil) och lämna in den och bilagorna till den adress som anges på blanketten. Mellersta Österbottens miljöhälsovård ger ett skriftligt intyg inom 14 dagar från att all nödvändig information har kommit in. För handläggningen av anmälan uppbärs en avgift enligt en taxa som godkänts av miljöhälsovårdsnämnden och verksamheten upptas i den regelbundna tillsynen.

 • Regelbunden verksamhet

  Om du har för avsikt att tillverka och/eller sälja livsmedel vid olika evenemang, marknader eller motsvarande tillställningar ska om verksamheten i regel göras en anmälan till livsmedelstillsynen i din hemkommun. Din verksamhet kan om du så önskar registreras som en mobil livsmedelslokal som du kan flytta till olika evenemang runt om i Finland. Då räcker det att du till exempel per e-post informerar den lokala livsmedelstillsynen om att du deltar i evenemanget.

  Tillfällig verksamhet

  Om du säljer livsmedel tillfälligt bara några gånger om året (högst 12 dagar i året, högst 2 dagar i följd), behöver ingen anmälan om verksamheten göras till livsmedelstillsynen. Det lönar sig alltid att fråga om du inte är säker på om du behöver göra en anmälan.

  Försäljningspunktens utrustning

  Det måste finnas minst ett tak över försäljningspunkten. Det räcker med ett tak när du säljer till exempel grönsaker eller bär, förpackade bakverk eller godsaker eller grillar korv, d.v.s. då livsmedel inte tillverkas eller hanteras vid försäljningspunkten. Oförpackade livsmedel ska skydda med ett plexiglas eller motsvarande för att kunderna inte ska komma i närheten av dem. För handhygien ska det finnas minst våtservetter och handsprit.

  Om mat tillverkas ska försäljningspunkten skyddas med ett tak och dessutom minst tre väggar. Efter behov ska också marken skyddas. Det ska finnas vatten och flytande tvål för handtvätt samt handpapper för torkning. Det räcker inte med enbart engångshandskar eller handsprit för rengöring av händerna i samband med tillverkning av mat.

  Förpacknings- och försäljningspåskrifter

  Självtillverkade livsmedel som säljs förpackade (till exempel en påse med bullar eller en flaska med bärsaft) ska ha en påskrift med minst produktens namn, tillverkarens namn och adress, ingrediensförteckning, innehållsmängd, tillverkningsdatum, vid behov förvaringsanvisning och bruksanvisning. Informationen får inte vara missvisande för konsumenten på något sätt.

  De förpackningar som används ska vara avsedda för livsmedelsbruk och rena. Förpackningarna får inte vara återanvända, tvättade askar, burkar eller motsvarande.

 • Försäljning av livsmedel via en webbutik eller som distansförsäljning på något annat sätt kräver registrering som aktör inom livsmedelsbranschen. Samma gäller även om livsmedlen inte i något som helst stadium fysiskt befinner sig i aktörens besittning utan levereras till kunden direkt exempelvis från ett lager som ligger på något helt annat håll. En aktör inom livsmedelsbranschen ansvarar för att livsmedlen som hamnar hos konsumenten är säkra och att tillräcklig och korrekt information ges om dem på finska och svenska.

  Gör en registreringsanmälan i miljö- och hälsoskyddets elektroniska anmälningstjänst.

  Om försäljningen via en webbutik inleds vid sidan av en tidigare registrerad eller godkänd verksamhet inom livsmedelsbranschen behöver verksamheten inte registreras på nytt. Livsmedelsövervakningsmyndigheten måste dock informeras exempelvis med e-post eller per telefon om verksamhet som sker via en webbutik.

  Annan försäljning på distans förutom via en webbutik får utövas tillfälligt och med låg risk utan registrering av verksamheten exempelvis via Facebook-grupper eller andra konton på sociala medier. Vid distansförsäljning avses med tillfällighet högst 12 enskilda försäljningsgånger per år. Om distansförsäljningen överskrider 12 försäljningsgånger per år eller livsmedlen som säljs inte är förenade med låg risk måste verksamheten registreras. Med låg risk avses exempelvis tillredning av bröd och andra bageriprodukter som kan förvaras i rumstemperatur. Rådfråga livsmedelsövervakningsmyndigheten om du är osäker.

  Mera information om etablering av en webbutik ges på Livsmedelsverkets webbplats.

 • Verksamhet som avser att framställa, att låta framställa, att importera och/eller exportera (EU och tredjeländer), att sälja, att marknadsföra eller på annat sätt förmedla kosttillskott, kompletta kost- och måltidsersättningar för viktkontroll samt livsmedel för speciella medicinska ändamål förutsätter alltid registrering av verksamheten eftersom riskerna i anslutning till dem inte är ringa.

  Gör en registreringsanmälan i miljö- och hälsoskyddets elektroniska anmälningstjänst.

  Mera information om kosttillskott (Livsmedelsverket)

  Mera information om kompletta kostersättningar för viktkontroll (Livsmedelsverket)

  Mera information om livsmedel för speciella medicinska ändamål (Livsmedelsverket)

 • Alla de material och förnödenheter som direkt eller indirekt kommer i beröring med livsmedel kallas livsmedelskontaktmaterial. Kontaktmaterial kan vara bland annat förpackningsmaterial för livsmedel, kärl och matbestick samt matlagningsredskap och -apparater.

  Aktörer som tillverkar eller marknadsför sådant material eller sådana förnödenheter ska göra en anmälan om sitt verksamhetsställe och sin verksamhet (länken öppnar en word-fil) till livsmedelstillsynen. Verksamheten upptas i registret över tillsynsobjekt och det upptas i den regelbundna tillsynen.

 • Resultaten av tillsynen enligt tillsynsplanen i företag inom livsmedelsbranschen publiceras på webbplatsen Oivahymy. På webbplatsen hittar du företag i livsmedelsbranschen i hela Finland och kan se resultaten av de tre senaste inspektionerna av dem.

  Företaget får en rapport över granskningen (Oiva-rapport) som visar inspektionens resultat med en smilis. Resultatet kan vara följande: utmärkt, bra, bör korrigeras eller dålig. Företaget ska hålla denna rapport synlig för kunderna i närheten av ingången till företaget samt på företagets webbplats. Om det är fråga om ett företag som kunderna inte besöker själva (till exempel ett bageri eller en anläggning) behöver Oiva-rapporten inte hållas synlig. Om livsmedelsföretagaren erbjuder livsmedel till försäljning med hjälp av teknik för distanskommunikation ska den senaste Oiva-rapporten eller en länk till webbplatsen Oivahymy offentliggöras på distanskommunikationsplattformen.

  Mera information om Oiva-systemet och till exempel alla inspektionsanvisningar som används finns på webbplatsen Oivahymy.

Ta kontakt