Fortsätt till innehållet

På denna sida följer vi hur byggprojektet med Biskopsbackens skola och daghem samt trafikarrangemangen framskrider. Sidan har uppdaterats 21.6.

Skola och daghem byggs

I korsningen mellan Norra leden och Uleåvägen i Biskopsbacken byggs en helhet som från hösten 2025 inhyser daghem, förskola och grundskolans årskurser 1-9. I byggnaden kommer också att finnas lokaler för ungdomsväsendet och elevvården samt ett produktionskök som tillverkar mat också för andra enheter.

Cirkulationsplats och trygga leder för gång- och cykeltrafik

Samtidigt med byggprojektet ändras trafikarrangemangen i området. En trygg underfart för gång- och cykeltrafik byggs under den livliga Norra leden. I arrangemangen beaktas såväl skol- som arbetsplatstrafik som till exempel rutter som specialtransporter kräver.

Medan arbetet med korsningen pågår används en omväg.

Aktuell information om trafikarrangemangen

Fakta om objektet

 • Byggherre: Karleby stad
 • Byggnadsentreprenör: Lujatalo Oy
 • VVS- samt ventionations- och automationsentreprenör: Are Oy
 • El- och AV-entreprenör: Bravida Finland Oy
 • Finansiering: Kommunfinans Abp
 • Tas i bruk: augusti 2025
 • Våningsyta: över 16 000 m2
 • Volym: nästan 83 000 m3

Så här framskrider arbetet

I denna lista uppdateras information om hur arbetet framskrider. Den nyaste uppdateringen finns längst upp.

 • Som bäst:

  • byggs grundkonstruktionen för grundskolans årskurser 1-6 och 7-9
  • utförs jordbyggnadsarbete för daghemmet och förskolan

  Följande faser:

  • väggar som gjuts på plats och betongstomme för grundskolans årskurser 1-9
  • grundläggningsarbete för förskolan börjar i juni och arbetet med betongstommen börjar i augusti
  • vid daghemmet börjar grundläggningsarbetet i augusti och arbetet med betongstommen inleds i oktober
 • Installationen av jordvärmebrunnarna är färdig. Byggnadens grundläggningsarbete startar från delen för årskurserna 7-9.

  Gräv- och sprängarbetet för underfarten under Norra leden har börjat.

  Arbetet med installering av jordvärmebrunnar är slutfört. Byggnadens grundläggningsarbete inleds från gaveln för årskurserna 7-9.

  Arbetet med att gräva och spränga underfarten under Norra leden har börjat. Man sörjer för dammbindning på omvägen hela sommaren.

 • I början av april inleds också arbetet med förnyande av trafikarrangemangen. I korsningen mellan Norra leden, Puntusvägen och Uleåvägen byggs en cirkulationsplats och en underfart under Norra leden. På området gäller tillfälliga trafikarrangemang medan byggandet av cirkulationsplatsen och underfarten pågår.

  Mera info om trafikarrangemangen får du här

 • Entreprenadavtalen undertecknades fredag 10.2. och byggnadsentreprenören Lujatalo Oy har inlett jordbyggnadsarbetet på tomten.

Byggandet följer principerna för hållbar utveckling

I byggandet av objektet beaktas målen för hållbart byggande, energieffektivitet och användning av förnybara energikällor. De gröna värdena har beaktats såväl när det gäller minimering av utsläpp och avfall som i byggandets logistik. Man har valt sådana material som håller i skolans och daghemmets vardag. “Under hela processens gång följs det upp hur dessa principer följs. Den “gröna finansieringen” som Kommunfinans har beviljat för objektet förutsätter detta, likaså byggnadsentreprenörens och sido- och underentreprenörernas egna mätinstrument”, berättar byggnadschef Veli-Matti Isoaho från Karleby stad.

 

Placeringen av funktionerna

Användarna deltar i planeringen

Användarna deltar i planeringen

Biskopsbackens skola och daghem har från början planerats tillsammans med husets framtida användare. Den färdiga helheten omfattar lokaler för daghem, förskoleundervisning samt grundskolans årskurser 1-9. I planeringen har man beaktat behoven hos barn och unga i olika åldrar.

“Till den nya skolan flyttar hösten 2025 eleverna från Jokilaakson koulu och Rytimäen koulu samt en del av eleverna från Hakalahden koulu”, berättar rektor Harri Kangasniemi från Hakalahden koulu och rektor Kimmo Tastula från Jokilaakson koulu, som båda från början har deltagit i planeringen.

“I vardagen vistas daghemsbarnen och eleverna främst på sina egna områden som är planerade för den egna åldersgruppen. I planeringen av lokalerna har uppmärksamhet fästs vid att de är mångsidiga och kan delas i tillräcklig mån. Av matsalen kan en del avgränsas för de små barnen och de får också en egen gymnastiksal”, beskriver Elina Myllyniemi, föreståndare för småbarnspedagogik vid Torkinmäen päiväkoti. Biskopsbackens daghem inrymmer åtta barngrupper med 21 platser var.

I den nya byggnaden finns också plats för ett tillredningskök som också tillreder mat för andra enheter. Det nya tillredningsköket förbättrar också funktionssäkerheten hos stadens matservice.