Fortsätt till innehållet

Andra fastighetsförrättningar är rågång och ägobyte.

 • Det är skäl att förrätta en fastighetsbestämning om fastighetens utsträckning  eller indelning är stridig eller oklar. Den vanligaste fastighetsbestämningen är rågång.

  Tjänsten är avgiftsbelagd.

  För rågång på detaljplanerat område debiteras en avgift i enlighet prislista.

 • Genom ägobytesförrättning är det möjligt att byta delar av tomt eller lägenhet, vilka motsvarar varandra, t.ex. för uträtning av tomtrår eller för att få en ändamålsenligare tomt.

  En förutsättning för ägobyte är ett avtal mellan markägarna.

  För ägobyte debiteras en avgift i enlighet prislista.

 • Ett område som i detaljplan anvisats som bl.a. gatu-, park-, idrotts-, rekreations-, trafik- och specialområde och som staden har köpt bildas till en fastighet genom styckning av allmänt område.

  När en detaljplan godkänns för ett område som saknat sådan, får kommunen genom en fastighetsförrättning enligt fastighetsbildningslagen i sin ägo ett gatuområde som den inte tidigare äger.
  Bestämmelser om ersättning för gatuområden ingår i 104 § (MBL 94§).