Fortsätt till innehållet

Till förmån för en fastighet kan på en annan registerenhets område som ständigt servitut stiftas rätt att bl.a. använda väg, att använda ett område som behövs för bilplats, att förlägga och använda en vatten-, avlopps-, el- och värmeledning eller annan dylik ledning.

Servitutet stiftas i allmänhet vid servitutsförrättning på basis av ett avtal mellan sakägarna eller i samband med styckning av tomt.

Ansökan om servitutsförrättning görs av fastighetsägaren.

För servitutsförrättning uppbärs en avgift enligt prislista.