Fortsätt till innehållet

Delegationer och råd

Delegationer och råd är förtroendevaldaorgan som tillsätts av stadsstyrelsen. Sammanträden ordnas vid behov.

Beslut om råd och delegationer fattas i allmänhet skilt i början av en ny fullmäktigeperiod.

 • Rådet för kulturell mångfald inledde sin verksamhet utgående från stadsstyrelsens beslut 21.12.2015. Rådet för kulturell mångfald har som uppgift att främja etniska gruppers integration i Karleby. Rådet följer med frågor som anknyter till den kulturella mångfalden och i staden boende gruppers etniska relationer, främjar goda etniska relationer samt ger förslag om, tar initiativ till samt ger utlåtanden i ärenden som anknyter till ovan nämnda.

  Rådet för kulturell mångfald arbetar i syfte att förbättra välfärden bland dem som kommit till Karleby från andra kulturer genom att främja samförståndet mellan kulturer, genom att uppmuntra invandrare till samhällelig påverkan samt genom att i stadens förvaltning ta upp verksamhetssätt och metoder med hjälp av vilka invandrarnas integration i det finländska samhället underlättas.

  Rådet för kulturell mångfald består av medlemmar med invandrarbakgrund, tjänsteinnehavare från olika sektorer samt en representant för stadsstyrelsen. Rådet väljs för en tvåårsperiod.

  Medlemmarna i rådet för kulturell mångfald 2020 – 2021

  • José Flores Vargas
  • Malloy Nyakwama
  • Marvin Mwangi
  • Nora Kodi
  • Morine Hawa Sesay
  • Mustafa Al-Juburi
  • Tamanna Abbasi
  • Serah Mukami
  • Jussi Järvenpää
  • Suvi Alamaa
  • Sampo Purontaus
  • Britt-Marie Karlsson

  Stadsstyrelsen representeras av Faisa Egge. Ersättare är Tiina Isotalus.

  Rådet kan också samarbeta med utomstående organisationer och personer med anknytning till arbetet med kulturell mångfald.

  Rådet ger stadsstyrelsen årligen en rapport om sin verksamhet i vilken det redogör för verksamheten året innan och vilka resultat som uppnåtts genom den.

 • Äldre- och handikapprådet utses för fullmäktiges mandattid. Rådet består av tio medlemmar av vilka fem representerar i staden verksamma pensionärsorganisationer och fem representerar handikapporganisationer.

  Medlem, Ersättare

  • Ordförande Jukka Niemi, Sirpa Suonperä
  • Vice ordförande Asta Törmälehto, Sirkka Heikkilä
  • Jörgen Försström, Pirkko Kultalahti
  • Leif Granvik, Sulo Herlevi
  • Elisa Hietaharju, Leena Leväniemi
  • Anders Nyberg, Olavi Ström
  • Irma Peltokangas, Solmu Finnilä
  • Roy Sabel, Aimo Maijala
  • Mervi Sundblad, Paula Pensaari
  • Mikko Vehniäinen, Matti Kettunen

  Sirpa Orjala, stadsstyrelsen, Johanna Paloranta, stadsstyrelsen