Fortsätt till innehållet

Nämnder

Vid mandatperiodens första sammanträde väljer stadsfullmäktige nämndernas ledamöter och ersättare för fyra år.

Fullmäktige utser tio (10) ledamöter till bildningsnämnden, stadsstrukturnämnden och byggnads- och miljönämnden och personliga ersättare för dessa. Fullmäktige väljer ordförande och vice ordförande för nämnderna bland ledamöterna i respektive nämnd så att ordförandena är fullmäktigeledamöter.

Revisionsnämnden har en ordförande och en vice ordförande. Varje fullmäktigegrupp som grundas i början av fullmäktigeperioden har en ledamot i revisionsnämnden. Nämndens ordförande och vice ordförande ska vara fullmäktigeledamöter.

Storleken på räddningsnämnden för Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk samt på Mellersta Österbottens miljöhälsovårdsnämnd slås fast i samarbetsavtalet.

Nämnderna sammanträder vid tidpunkter som de själva slår fast, i praktiken ca en gång per månad. Sammanträdena är slutna. Stadsstyrelsen har utsett sin representant till varje nämnd. Dessutom har stadsdirektören rätt att delta i sammanträdena.