Fortsätt till innehållet

Kommittéer

En kommitté är ett organ som består av flera förtroendevalda och som tillsätts av stadsstyrelsen för att sköta tillfälliga eller permanenta uppgifter. En kommitté sitter högst lika länge som stadsstyrelsens mandatperiod varar.

Beslut om kommittéer fattas i allmänhet skilt i början av en ny fullmäktigeperiod.

Stadens kommittéer

 • Medlem, Ersättare

  • Ordförande Helena Anttiroiko-Mehtälä, Eeva-Inkeri Kluukeri
  • Vice ordförande Christina Frilund, Hans Snellman
  • Mauno Mäkelä, Leif Jakobsson
  • Eero Huhtala, Jukka Hilli
  • Veikko Pohjonen, Sirpa Orjala
  • Mauri Niemistö, Juha-Matti Puronaho
 • Medaljkommittén beviljar stadens förtjänstmedaljer. Stadsstyrelsen och bildningsnämnden väljer bland sina ledamöter representanter till stadens medaljkommitté som väljs för samma mandattid som stadsstyrelsen och nämnderna. Till kommittén hör dessutom stadsfullmäktiges ordförande och stadsdirektören.

  • Stefan Anderson, stadsstyrelsens representant
  • Pentti Haimakainen, stadsstyrelsens representant
  • Tapio Pajunpää, stadsstyrelsens representant
  • Vesa Pohjola, stadsstyrelsens representant
  • Sari Innanen, bildningsnämndens representant
  • Tiina Isotalus, stadsfullmäktiges ordförande
  • Stina Mattila, stadsdirektör
  • Lea Mäkelä, byråsekreterare (sekreterare)
 • Namnkommittén är en av stadsstyrelsen tillsatt kommitté för ärenden som gäller namn på stadens gator, stadsdelar och bostadsområden.

  I kommittén finns representanter för:

  • Lokala hembygdsföreningar (Vi Neristassbor, Karleby Hembygdsförening, Öja Hembygdsförening, Kokkola-Seura, Hembygdsföreningarna i både Kelviå och Lochteå)
  • Bildningsnämnden
  • Stadsmiljö
  • Koncernförvaltning och koncerntjänster (translator)

  Museidirektören är ordförande och representanten för stadsmiljön är sekreterare i kommittén.

  Namnkommittén

  • Kristina Ahmas, museidirektör, ordförande
  • Stefan Anderson, stadsstyrelsen
  • Reino Herlevi, stadsstyrelsen, Ullava
  • Merja Passoja, stadsstyrelsen
  • Mauri Salo, stadsstyrelsen
  • Terho Taarna, stadsstyrelsen
  • Carola Holmbäck-Puskala, bildningsnämnden
  • Hans Lindell, Karleby Hembygdsförening r.f.
  • Jukka Mansikkamäki, Kälviän kotiseutuyhdistys ry.
  • Markku Lento, Lohtajan kotiseutuyhdistys r.y.
  • Mariann Lillhonga, Vi Neristassbor r.f.
  • Veikko Pohjonen, Kokkola-Seura
  • Fjalar Åkerblom, Öja Hembygdsförening r.f.
  • Yvonne Hirvi, translator, koncernförvaltning och -tjänster
  • Niklas Nisula, markanvändningsingenjör, stadsmiljö
  • Jenny Jungar, planläggningsarkitekt, stadsmiljö, sekreterare
 • Hamnrådet består av hamnfogden som fungerar som ordförande och av medlemmar som företräder olika aktörer på ön.
  Hamnfogden och två medlemmar (varav den ena representerar K.H. Renlunds museum) företräder Karleby stad. Nuvarande hamnfogde är utvecklingsdirektör Jonne Sandberg. De övriga medlemmarna företräder Forststyrelsen, Öja delägarlag, Karleby kyrkliga samfällighet, turismbranschen och öns invånare.

  Stadsstyrelsen utser hamnrådet varje år före Tankarstämman bland förslag av hamnrådets olika medlemsorganisationer. Tankarstämman antecknar hamnrådets sammansättning för kännedom. Hamnrådets verksamhetstid är tiden mellan två Tankarstämmor.

  Hamnrådet väljer bland sig en vice ordförande som är biträdande hamnfogde. Karleby stads centralförvaltning svarar för sekreteraruppgiften och sammankallar Tankarstämman tillsammans med hamnfogden.

  Hamnrådet har som uppgift att bereda Tankarstämman, att behandla gemensamma ärenden som berör ön Tankar samt att vid behov ge förslag till statens och kommunens myndigheter. Stadens förvaltning begär hamnrådet om utlåtanden i alla frågor som gäller utvecklandet av ön.

  Hamnrådet

  • Jonne Sandberg, hamnfogde
  • Juhani Hannila, Karleby stad
  • Jouni Mustonen, Karleby stad
  • Teea Pietilä, Karleby Turism Ab
  • Veli-Matti Raappana, Karleby kyrkliga samfällighet
  • Eevamaria Harala, Forststyrelsen
  • Jukka Lundell, Öns invånare
  • Ingvald Boberg, Öja delägarlag
  • Göran Wennman, hedersmedlem

  Protokoll

  Tankarstamman 26.7.2020, protokoll

  Hamnrådet, protokoll (på finska)