Fortsätt till innehållet

Bildningstjänsters verksamhetsområde, dvs. bildningsväsendet producerar Karleby stads småbarnspedagogiska tjänster samt undervisnings-, kultur-, biblioteks-, musei-, ungdoms- och idrottstjänster.

Bildningsväsendet ansvarar för stadens grundläggande utbildning, gymnasie-, medborgar- och arbetarinstitutsverksamhet, bildkonstundervisning för barn och unga, kultur- och fritidsväsende samt den allmänna utvecklingen av sektorn i Karleby stad.

 • Stadens bildningscentral finns i stadenshuset. Bildningscentralen är den expert- och utvecklingscentral som samordnar verksamheten i utbildnings- och fritidsväsendets organisationer. Bildningscentralen som lyder under nämnden för utbildning och fostran och dess sektioner har till uppgift är att bereda och verkställa ärenden som gäller verksamhetsområdet.

  Vid bildningscentralen når du förvaltningspersonalen för undervisningstjänster, småbarnspedagogik samt kultur- och idrottstjänster.

 • Undervisningstjänster uppdelas i finska och svenska sektionen och tjänster som lyder under dessa. Verksamhetsområden för undervisningstjänster är förskoleundervisning, morgon- och eftermiddagsverksamhet inom grundläggande utbildning, grundläggande utbildning och dess stöd för lärande och specialundervisning, gymnasieutbildning och dess stöd för lärande och specialundervisning samt fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning. Kokkolan seudun opisto – Karlebynejdens institut är en serviceenhet som lyder under nämnden för utbildning och fostran och har en egen direktion. Kokkolan seudun opisto – Karlebynejdens institut ansvarar för undervisning enligt lagen om fritt bildningsarbete samt grundläggande konstundervisning vid Karleby bildkonstskola för barn och unga och vid Ordkonstskolan. Institutet ingår som en egen serviceenhet i ansvarsområdet för gymnasieutbildning, övrig utbildning på andra stadiet och fritt bildningsarbete.

  I fråga om samarbetsärenden som rör bildningsväsendet svarar ansvarsområdet för undervisningstjänster för beredningen och verkställandet som gäller regionalt samarbete inom allmänbildande utbildning, utbildningssamkommuner, yrkesinriktad vuxenutbildning, Karleby universitetscenter Chydenius, Yrkeshögskolan Centria, föreningar som ges understöd samt andra liknande organisationer.

 • Ansvarsområdet för småbarnspedagogik har till uppgift ordna småbarnspedagogik, lekverksamhet och förskoleundervisning för barn under skolåldern samt bereda och verkställa beslut som gäller småbarnspedagogik. Ansvarsområdet bereder grunderna för beviljande av stöd för hemvård av barn samt Karlebystödet.

   

 • Ansvarsområdet för kulturtjänster bereder och verkställer beslut som gäller stadens allmänna kulturverksamhet, understöd till självständiga kulturinstitutioner, kulturevenemang och samarbete med kulturorganisationer samt koordinerar stadens kulturpolitiska utvecklingsarbete.

 • Ansvarsområdet för bibliotekstjänster bereder och verkställer beslut som gäller stadens bibliotekstjänster och deras utveckling samt handhar serviceuppgifter inom biblioteksväsendets område.

 • Ansvarsområdet för museitjänster bereder och verkställer beslut som gäller stadens museitjänster och deras utveckling, och handhar service- och myndighetsuppgifter inom museiväsendets område samt ansvarar för uppgifterna för Mellersta Österbottens landskapsmuseum. Kieppi, Karleby naturhistoriska museum, har från ingången av 2018 varit direkt underställt  nämnden för utbildning och fostran och det har en egen förvaltning (bildningsdirektören är chef). (Bildningsnämnden 12.12.2017 § 79)

 • Ansvarsområdet för ungdomstjänster bereder och verkställer stadens ungdomstjänster som hör till  nämnden för utbildning och fostran verksamhetsområde. Ansvarsområdet sköter även beredningen av ärenden som rör stadens ungdomspolitik och dess utveckling samt samordnar verksamheten i ungdomsfullmäktige.

 • Idrottstjänster bereder och verkställer beslut som gäller stadens idrottstjänster och deras utveckling, beslutar om användningen av stadens idrottsanläggningar och idrottsplatser enligt nämnden för utbildning och fostran fastslagna principer samt köper underhållet av dessa av valda serviceproducenter. Ansvarsområdet samordnar dessutom utvecklingen av stadens idrottspolitiska arbete.

Ta kontakt