Fortsätt till innehållet

Koncernförvaltningens uppgift är att bistå stadsdirektören i uppgifter som hör samman med ledning, livskraft, utveckling och intressebevakning samt skötsel av ekonomin och personalärenden inom stadskoncernen. Koncerntjänster ordnar centraliserat styrda väglednings- och stödtjänster med delvis decentraliserad verksamhet inom verksamhetsområdena.

 

Koncernförvaltningens och koncerntjänsters ansvarsområden

 • Näringsliv och stadsutveckling utvecklar livskraften och kvarhållningskraften samt främjar den allmänna regionutvecklingen och samarbetet i anknytning till den.

  Enheten ansvarar för beredningen och uppföljningen av stadens strategi samt för samordningen av hela strategiprocessen i stadsorganisationen. Enheten ansvarar också för beredningen av stadsorganisationens lednings- och styrsystem.

  En av enhetens centrala uppgifter är dessutom att styra stadskoncernens bolag och delägarbolag.

  I näringsliv och stadsutveckling ingår marknadsförings- och kommunikationsteamet, projektteamet som koordinerar processen med kommunfinansiering av projekt samt sysselsättningstjänster.

  Näringsliv och stadsutveckling

  • leds av utvecklingsdirektören
  • inom ansvarsområdet finns tjänsterna strategichef, marknadsförings- och kommunikationschef samt sysselsättningschef
 • Personaltjänster leder och utvecklar personalförvaltningen och -tjänster.

  Personaltjänster representerar staden som arbetsgivare samt utvecklar och samordnar stadens arbetsgivarpolitik och personalstrategi samt styr ledningen och användningen av stadens personalresurser.

  Personaltjänster svarar för löneförvaltningen.

  Personaltjänster

  •  leds av personaldirektören
  • inom ansvarsområdet finns tjänsterna anställningschef, personalutvecklingschef och arbetarskyddschef

   

 • Stadskansliet leder stadens förvaltningsuppgifter och ser till att de sköts effektivt och ekonomiskt. Kansliet sköter sekreteraruppgifterna för stadsstyrelsen och stadsfullmäktige och ser till att deras beslut verkställs.

  Kansliet styr och utvecklar upphandlingsväsendet, sköter valarrangemang, ärenden som anknyter till beredskap samt för ordnandet av den interna revisionen.

  I stadskansliets uppgifter ingår dessutom kund- och rådgivningstjänster, centralarkivet, registraturen, postningen samt landsbygdsväsendet.

  Stadskansliet

  • leds av förvaltningsdirektören
  • i stadskansliet finns tjänsterna utvecklingschef, förvaltningssekreterare, datahanteringsspecialist, ledande landsbygdsombudsman och intern revisor
 • Ekonomi- och dataförvaltningstjänster har som uppgift att

  • leda och övervaka stadens ekonomiförvaltning
  • planera och styra stadens ekonomi
  • svara för stadens likviditet, finansiering, placeringsverksamhet och koncernfinansiering

  Ekonomi- och dataförvaltningstjänster förser stadens sektorer med ekonomiförvaltningstjänster samt utvecklar och producerar stadens dataförvaltnings- och kommunikationstjänster.

  Ekonomi- och dataförvaltningstjänster

  • leds av ekonomidirektören
  • inom ekonomi- och dataförvaltningen finns tjänsterna ekonomichef, bokföringschef samt dataförvaltningschef och it-huvudplanerare

Ta kontakt