Fortsätt till innehållet

Karleby Vatten

Karleby Vatten är ett självständigt affärsverk som ägs av Karleby stad.  Karleby Vatten förvaltas av vattenverksdirektion som är underställd av stadsstyrelsen.

Vattenverkets uppgift är att på sitt verksamhetsområde sköta vattenförsörjningen och reningen och leveransen av vatten som uppfyller Social- och hälsovårdsministeriets kvalitetskrav och rekommendationer samt avledningen och reningen av avloppsvatten i överensstämmelse med tillståndsvillkoren. Vattenverket ska täcka sina underhålls-, drifts- och investeringsutgifter med internt tillförda medel.

Ta kontakt