Fortsätt till innehållet

Den studerandes individualitet betonas i det årskurslösa gymnasiet. Ökad frihet innebär ökat ansvar. Skolan handleder och hjälper med att göra upp planer och göra val men var och en bär i sista hand själv ansvaret för sina val. Allmänna anvisningar om studierna tas upp bl.a. vid de gemensamma grupphandledningslektionerna. Handledning i ämnesstudier erbjuds i samband med ämnesundervisningen. Den studerande ska delta i undervisningen om hen inte har beviljats befrielse. Läraren antecknar frånvaro. Om du vill avlägga ett studieavsnitt på egen hand ska du komma överens om det med ämnesläraren.

Studietid

Gymnasiets lärokurs kan avläggas på 2–4 år. Vanligtvis avläggs studierna på 3 år.

Studieprogram

Du kan se över din studieplan och dina studieavsnittsval under läsåret. Du kan följa din framgång i studierna via Wilma. I Wilma finns också din veckovisa och periodvisa läsordning. Också föräldrarna/vårdnadshavarna till en minderårig studerande har tillgång till Wilma med eget användarnamn.

Lärokurs

Hela lärokursen för gymnasieutbildning ska omfatta minst 150 studiepoäng. Gymnasiets lärokurs ska också inbegripa minst 20 studiepoäng nationella fördjupande studieavsnitt. Studieavsnittsinnehållet beskrivs i läroplanen och i studieavsnittsbeskrivningshäftet som delas ut i pappersformat åt nya studerande. Läroplanen och studieavsnittsbeskrivningen hittar du också på gymnasiets webbplats.

Efter det första läsåret kan du göra upp en preliminär plan för avläggande av studentexamen. Under det andra läsåret preciserar du dina planer för när du deltar i studentskrivningarna och avlägger gymnasiets lärokurs.

I gymnasiet ordnas olika tillställningar och evenemang såsom bl.a. konserter, föreställningar, avslutningsfester på våren och hösten samt andra evenemang och utflykter. De är en del av gymnasiets verksamhet och de studerande är skyldiga att delta i dem.