Fortsätt till innehållet

Studentexamen

Prov som ingår i studentexamen ordnas två gånger per år, på hösten och på våren. Höstens studentskrivningar ordnas i september-oktober och vårens studentskrivningar i mars-april. Studentexamen ska genomföras under högst tre på varandra följande examenstillfällen. Genomförandet av en examen anses vara inledd när du för första gången anmäler dig till provet.

Obligatoriska och extra prov

För dem som inleder sin studentexamen senast hösten 2021, består examen av minst fyra prov varav modersmålet är obligatoriskt för alla. De tre andra obligatoriska proven får du välja bland följande fyra prov: provet i det andra inhemska språket, provet i ett främmande språk, matematikprovet och ett realämnesprov. Bland de obligatoriska proven i din examen måste du ha minst ett prov som bygger på den långa lärokursen. Du kan också ta in ett eller flera extra prov i din examen. Studentexamen är avlagd när du fått godkänt i alla obligatoriska prov.

De studerande som börjar avlägga examen vid examenstillfället våren 2022 eller efter det ska avlägga fem obligatoriska prov på basis av en ändring av lagen om studentexamen.

Studentexamensnämndens allmänna föreskrifter och anvisningar samt provspecifika föreskrifter finns på studentexamensnämndens webbplats.