Fortsätt till innehållet

Studentexamen

Prov som ingår i studentexamen ordnas två gånger per år, på hösten och på våren. Höstens studentskrivningar ordnas i september-oktober och vårens studentskrivningar i mars-april. Studentexamen ska genomföras under högst tre på varandra följande examenstillfällen. Genomförandet av en examen anses vara inledd när du för första gången anmäler dig till provet.

Obligatoriska och extra prov

De studerande som börjar avlägga examen vid examenstillfället våren 2022 eller efter det ska avlägga fem obligatoriska prov. Alla avlägger provet i modersmål och litteratur, därutöver väljer varje studerande minst fyra andra prov ur minst tre av följande provkategorier: det andra inhemska språket, främmande språk, matematik, realämnen. Minst ett av proven måste vara på lång nivå. De fem första proven en studerande anmäler sig till är gratis, väljer hen att skriva fler än fem prov uppbärs en avgift per prov hen anmäler sig till.

Studentexamensnämndens allmänna föreskrifter och anvisningar samt provspecifika föreskrifter finns på studentexamensnämndens webbplats.