Fortsätt till innehållet
En betalterminal och gul spargris.
Tomi Hirvinen

Avgifter och användarregler

Anders-bibliotekens användarregler

Välkommen som användare av Anders-biblioteken!

De här användarreglerna gäller alla Anders-bibliotek (senare bibliotek) och är i kraft från och med 1.9.2017. Till  Anders-biblioteken hör de allmänna biblioteken i följande kommuner och städer: Halso,  Kannus, Kaustby, Karleby, Lestijärvi och Toholampi.

Du förbinder dig att följa reglerna, med eventuella ändringar, när du besöker biblioteket, får bibliotekskort eller fungerar som ansvarsperson.

Anders-bibliotekens lättlästa regler för användare
 • Bibliotekens servicepunkter är öppna för alla. Bibliotekens samlingar, tjänster och kundutrymmen kan användas av alla som följer reglerna.

  Biblioteken har öppna trådlösa nätverk. Nätverken är inte skyddade och när du använder dem måste du själv se till att du har tillräckligt dataskydd. Biblioteket ansvarar inte för eventuell skada på apparater som används i nätet eller eventuella skador för kunden.

  Biblioteken har utrymmen som kan hyras för olika evenemang. Hyrorna, som är olika från kommun till kommun, finns på både på bilagan ”Avgifter” och på varje kommuns webbsidor för det egna biblioteket. Bibliotekschefen har rätt att låta utrymmena användas avgiftsfritt när det gäller evenemang i samarbete med biblioteket och som stöder biblioteksservicen.

 • För att låna behöver du ett bibliotekskort. Du får ett bibliotekskort genom att visa upp ett identitetsbevis samt uppge namn, adress och personsignum. Uppgifterna sparas i bibliotekets kundregister. Var och en har enligt personuppgiftslagen rätt att kontrollera vilka uppgifter som lagrats om den egna personen. (Personuppgiftslagen 2016/679, artikel 15).

  För personer under 15 år, eller andra omyndiga personer och samfundslåntagare (skolor, daghem, inrättningar eller andra samfund) krävs att en ansvarsperson (förmyndare, god man eller annat legalt företrädeskap) förbinder sig att vara ansvarig för lånen. Ansvarspersonen måste kunna visa upp identitetsbevis med bild för att bevisa sin identitet samt uppge sitt personsignum och sina kontaktuppgifter.

  Bibliotekskortet är personligt och ägaren eller ansvarspersonen ansvarar för materialet som är lånat med kortet. Det första bibliotekskortet är gratis. För förnyade bibliotekskort tas en avgift. Förkomna bibliotekskort och ändrade kontaktuppgifter ska genast meddelas till biblioteket. Kunden är ansvarig för material som lånats på ett försvunnet kort tills en anmälan om det försvunna kortet har gjorts till biblioteket.

  För att använda tjänsterna på webbiblioteket behöver du ett bibliotekskort och en sifferkod (pin-kod). Pin-koden får du på biblioteket, när du visar fram ditt bibliotekskort och identitetbevis.

 • I biblioteket finns fysiskt material och e-material som kan användas och lånas. Biblioteket ansvarar inte för det lånade materialets innehåll eller uppgifternas riktighet, inte heller för skador materialet kan åsamka kunden eller kundens egendom.

  Lånetider:

  • Böcker  28 dygn
  • Ljudböcker   28 dygn
  • Böcker med över 30 reserveringar  14 dygn
  • Snabblån, böcker  14 dygn
  • Tidningar, cd-rom-, cd- eller LP-skivor, kassetter  14 dygn
  • Dvd- och Blu-ray-skivor  14 dygn

  Bokbussen och boken kommer-servicen har egna lånetider. Om det inte finns reservationer i kö kan du låna om fem gånger. Snabblån kan du inte låna om. Filmer och spel kan du låna om du uppfyller de lagstadgade åldersbegränsningarna.

  Du kan reservera material i biblioteket eller på webbiblioteket. Meddelande om reserverat material som kan hämtas får du per e-post, textmeddelande eller brev. Det är gratis att reservera material. Du måste hämta det reserverade materialet inom nio dygn efter att biblioteket skickat meddelande om det. För material som inte hämtats kan det kommunvis tas en avgift.

  Om det material du behöver inte finns i bibliotekets samlingar eller materialet inte är tillgängligt, kan det fjärrlånas inom eller utom Finland. För fjärrlånen tas en avgift.

 • Du måste lämna tillbaka material som du lånat senast på återlämningsdatum medan biblioteket är öppet. Förseningsavgiften börjar räknas dagen efter återlämningsdatum.

  Det är ditt personliga ansvar att lämna tillbaka bibliotekets material i tid, om du vill kan du få ett kvitto på återlämnat material.

  Det är också ditt personliga ansvar om du lämnar tillbaka böckerna i bokinkastet. Om biblioteket är stängt när du lämnar tillbaka böckerna i bokinkastet återlämnas böckerna först när biblioteket är öppet nästa gång. Det betyder att du kan få betala förseningsavgift för material som du har lämnat in via bokinkastet. Du får inget kvitto på material du lämnat in via bokinkastet

  Du får inte förseningsavgifter för material från barn- och ungdomsavdelningen, bara en påminnelseavgift.

 • Biblioteksanvändaren får inte störa andra användare eller personalen i biblioteket eller äventyra trivseln eller säkerheten på biblioteket.

  Biblioteksanvändaren är skyldig att handskas försiktigt med bibliotekets material och annan egendom, så att de inte skadas.

 • Användning, lån och reservering av bibliotekets eget material samt handledning och information är gratis. Biblioteket uppbär avgifter bland annat för material som returnerats för sent, reserverat material som inte hämtats, förseningspåminnelser och fakturering, fjärrlån, försvunnet eller skadat material samt för utskrifter och kopior. Mera information om de kommunvisa avgifterna finns i bilagan Avgifter.

 • Obetalda avgifter och ersättningar syns på kundens konto. Avgifter som överstiger 10 euro ger låneförbud. Kunden får sina lånerättigheter tillbaka när skulden har avkortats till under 10 euro. Kommunvis kan biblioteket kräva in alla obetalda avgifter en gång i året. Om materialet är försvunnet eller skadat, fås lånerätten tillbaka ifall det ifrågavarande materialet har returnerats eller ersatts.

 • Bibliotekschefen eller hens ställföreträdare kan ge en kund ett tillfälligt användarförbud (max 30 dygn) till ett visst bibliotek, om kunden trots anmärkningar upprepade gånger väsentligt stör bibliotekets verksamhet, äventyrar säkerheten eller skadar bibliotekets egendom (Bibliotekslagen 1492/2016, § 15). Som störande beteende räknas också att uppträda i berusat tillstånd eller använda berusningsmedel i bibliotekets utrymmen.

  Innan ett förbud ges ska kunden höras och beslutet om användarförbud görs som tjänstemannabeslut, vilket kunden kan kräva rättelse av enligt kommunallagen.

Avgifter vid Karleby stadsbibliotek

Avgifter vid Karleby stadsbibliotek fr.o.m. 1.9.2017:

 • Avgifter börjar räknas genast efter förfallodagen.

  • Lån / påbörjad vecka 0,50 €
  • Avgiftens övre gräns / lån 5,00 €

  Biblioteket skickar en separat påminnelse om reserverat material genast efter förfallodagen. Den första förseningspåminnelsen skickas efter 21 dygn, den andra efter 35 dygn och räkning för oreturnerat material efter 56 dygn från förfallodagen.

  Meddelandeavgiften för separat påminnelse eller förseningspåminnelse är 2 € och expeditionsavgiften för en räkning är 5 €. För material från barn- och ungdomsavdelningen uppbärs endast påminnelsens meddelandeavgift och räkningens expeditionsavgift.

  Oreturnerade lån går till utmätning tre månader efter förfallodag. Kunden betalar indrivningskostnaderna. Den som inte returnerat sina lån trots tre påminnelser, går miste om sin rätt att låna, tills lånen returnerats.

  Låntagaren förlorar sin lånerätt om han/hon har skulder på 10 € eller mera.

 • Kunden ersätter lånat material med ett nytt exemplar eller ersätter det enligt gängse prisuppgifter.  Dvd-, Blu-ray- och cd-rom-skivor kan av upphovsrättsliga skäl inte ersättas med motsvarande inspelningar, utan dessa ersätts enligt gängse pris inklusive avgiften för upphovsrätten.

  • Bibliotekskort: det första kortet är gratis, följande kort 2,00 €
  • Reserverat material som inte har hämtats eller annullerats senast sista hämtningsdagen (gäller ej material från barn- och ungdomsavdelningen) 2,00 €
  • Plastkasse 0,30 €
  • Avskrivna böcker 0,50 – 1,00 €
  • Fjärrlån inom Finland 7,00 €
  • Fjärrlån från utlandet och kopior enligt räkning från avsändarbiblioteket
  • Kopia / exponering, A4 0,40 €
  • Kopia / exponering, A3 0,50 €
  • Utskrift / sida 0,40 €
  • 3D-utskrift (endast i huvudbiblioteket, pris enligt storlek) 1,00 – 3,00 €
  • Färgkopia på A4-fotopapper (endast i Kelviå bibliotek) 1,00 €
  • Läsesällskapets rum
   15,00 € / timme (inkl. moms) eller 60,00 € / dag (inkl. moms)
  • Hongellsalen
   25,00 € / timme (inkl. moms) eller 100,00 € / dag (inkl. moms)
  • Utställningsutrymmen
   ej avgift
  • Användning av bibliotekets utrymmen utanför öppettiderna
   45,00 € / påbörjad timme (inkl. moms)
  • Möteslokaler i biblioteken i Lochteå
   5,00 € / timme (inkl. moms)