Fortsätt till innehållet
En kvinna och en man tittar på en skärm.

Ny kundservice­modell

Den nya kundservicemodellen har tagits i bruk inom kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen från och med maj 2022, på samma sätt som vid alla arbets- och näringsbyråer och i de kommuner som hör till försöket med sysselsättning.

Om du har redan varit kund inom kommunförsöket med sysselsättning före maj 2022, kräver ändringen inte att du vidtar några åtgärder. När det finns behov av att uppdatera din sysselsättningsplan nästa gång, kommer din egen ansvariga expert överens med dig om antalet arbetsplatser som du ska söka (max. 4 per månad).

Du kan börja söka arbete genom att anmäla dig som arbetssökande. Därefter tar vi kontakt med dig.

Mer stöd med att söka arbete

I den nya modellen kan du snabbare diskutera frågor som gäller din sysselsättning med en expert. Efter inledningstillfället ordnas möten i tätare takt än tidigare och mer individuellt beroende på din egen situation.

En del av mötena ordnas ansikte mot ansikte på plats och en del på distans. Målet med mötena är att du ska få tillräckligt med stöd med att söka arbete. Din egen ansvarsexpert ger dig råd med att söka arbete, erbjuder lämpliga stödtjänster och funderar på de lämpligaste rutterna mot sysselsättning tillsammans med dig.

Om dina förutsättningar att söka arbete och få arbete är bristfälliga påskyndas ditt tillträde till service.

Den nya skyldigheten att söka arbete ökar självständigheten i arbetssökningen

För att beviljas arbetslöshetsförmån ska du fortsätta söka arbete. Nytt är att du beroende på din egen situation ska söka högst 4 arbetsplatser per månad. Detta bedöms individuellt och överenskoms i samband med att din individuella sysselsättningsplan görs upp och uppdateras.

I princip väljer du själv vilka arbetsmöjligheter du söker. De arbeten som du söker ska vara sådana som du skulle söka även i vanliga fall och som du kan anta att du kan få.

Du kan fullgöra skyldigheten på följande sätt:

 • sök lediga jobb som varar åtminstone 2 veckor
 • sök jobb som kommunförsöket med sysselsättning eller arbets- och näringsbyrån erbjudit dig
 • sök mertidsarbete hos din nuvarande arbetsgivare (deltidsanställda)
 • sök arbete som du utför i egenskap av företagare (t.ex. delta i anbudstävlingar, ta kontakt med potentiella kunder)
 • publicera en jobbsökarprofil på Jobbmarknad
 • anmäl dig till bemanningsföretags jobbsökarregister
 • lämna in en öppen ansökan i Kuntarekry
 • skicka in en öppen ansökan eller ta kontakt direkt med olika arbetsplatser
 • sök stipendier
 • annan verksamhet som hänför sig till jobbsökning, t.ex. en presentation i en LinkedIn-profil eller andra nya sätt att söka jobb på.

Kom ihåg att före utsatt tid meddela att du fullgjort jobbsökningsskyldigheten. Det gör du genom att anteckna vilka åtgärder du har vidtagit i planen som finns i Mina e-tjänster. Om du inte meddelar om din jobbsökningsskyldighet före utsatt tid, kan det påverka din arbetslöshetsförmån.

Det är viktigt att du alltid meddelar kommunförsöket med sysselsättning om det sker förändringar i din situation. Det kan påverka din jobbsökningsskyldighet.

Påminnelser gör det lättare för den arbetssökande att följa sina skyldigheter

Enligt principerna i den nya modellen lindras karenserna, det vill säga de tidsfrister som inte ersätts, betydligt. Modellen tar också i bruk påminnelser till den arbetssökande, med hjälp av vilka det är lättare för kunden att följa den arbetssökandes skyldigheter. Påminnelsen påverkar inte arbetslöshetsförmånen.

Om du försummar din jobbsökning efter påminnelsen, kan en karens på fem förmånsdagar införas för dig. Om du förfarandet försummar din jobbsökning, följer en karens på 10 förmånsdagar.

Om du upprepade gånger underlåter att söka jobb, kan du tillfälligt förlora din arbetslöshetsförmån. Om du vägrar att ta emot ett säkert jobb utan giltig orsak, kan en karens på 45 dagar införas för dig.

 

De väsentligaste ändringarna

 • Du får mer individuellt stöd än tidigare med att söka arbete.
 • Du får diskutera med din ansvariga expert snabbare än tidigare. Efter det första mötet får du stöd med att söka arbete mer intensivt än tidigare.
 • Dina möjligheter att påverka ditt arbetssökande ökar. I fortsättningen kan du i princip bestämma själv vilka arbetsmöjligheter du söker och när du gör det.
 • För att få arbetslöshetsförmån ska du söka arbete även i fortsättningen. Nytt är att du i princip ska söka fyra arbetsmöjligheter per månad.
 •  Om det förekommer brister i dina förutsättningar att söka arbete och bli sysselsatt, påskyndas ditt tillträde till service.
 • Påföljderna i samband med arbetslöshetsförmåner graderas. Efter den första glömskan eller försummelsen får du en påminnelse som inte inverkar på utbetalningen av arbetslöshetsförmånen.