Fortsätt till innehållet

Geografisk information, material

De geografiska datamängderna är digitala kart- och registeruppgifter som ger information om t.ex. naturresurser, miljöns tillstånd, markanvändningen och planeringen av markanvändningen, markägoförhållanden, byggande eller boende.

I den geografiska datamängden har informationsobjekten ett läge och ett attribut. Läget anges ofta med x- och y-koordinater så att objektet kan placeras på kartan. Attributet ger specifik, beskrivande, klassificerande eller mätbar information om objektet. Genom att kombinera attribut kan olika geografiska datamängder slås samman till nya datamängder.

I Finland samlas geografiska datamängder av många statliga eller kommunala myndigheter. Mindre mängder data samlas in i samband med privata undersökningar och projekt. Den information som samlas in av myndigheter tas ofta in i register där den utnyttjas för att producera och upprätthålla tjänster.

Kommunen samlar och upprätthåller varierande lokal geografisk information. Sådan data är exempelvis information om olika gränser inom staden, information om rutter, busshållplatsernas och avfallskärlens placering eller om parkeringsplatser.

Data samlas in med hjälp av mätningar och kartläggning, i samband med olika projekt och även samarbetsparter ger data i samband med samarbete. Lokal geografisk information används i planeringen, upprätthållandet och utvecklingen av service.

Frågor som gäller annat än beställning lönar det sig att rikta direkt till den ansvariga upprätthållaren. Kontaktuppgifter hittas i samband med beskrivningen av data ifråga under punkt “för upprätthållandet ansvarig person eller organisation”.

Analys av geografisk information

Med geodataenkäter och -analyser får man information om förekomsten av olika geografiska fenomen. Det här behövs i stadens planering och som beslutsunderlag. Möjligheterna att använda geografisk information är omfattande inom olika branscher.

Geografisk information kan exempelvis användas för att hitta platser med vissa egenskaper och särdrag. Med geodataenkäter får man svar på frågor exempelvis om olika stadsdelars befolkningsstruktur och byggnadsbestånd eller slå fast olika verksamheters verkningsområden.

Med resultaten från analyserna kan man framställa rapporter och statistiska sammandrag. Resultaten åskådliggörs ofta på kartbotten.