Fortsätt till innehållet

Cirkulär ekonomi

Ekonomins och välfärdens ökning kan inte fortsätta som hittills, utan vi behöver hållbara lösningar. I en cirkulär ekonomi utnyttjas befintligt material och produkter så långt som möjligt genom att låna, hyra, återanvända, reparera, restaurera och återvinna. Målet är att förlänga produkternas livscykel. Målet med stadens hållbara utveckling och klimatprogram är att påskynda övergången till lösningar som följer den cirkulära ekonomins principer.

I Karleby stads upphandlingsprogram har bland annat följande åtgärder skrivits in som anknyter till cirkulär ekonomi:

 • Expertis inom cirkulär ekonomi utnyttjas och upphandlingar används i mån av möjlighet som cirkulärekonomiska referenser.
 • Upphandlingarna främjar etablering och ibruktagande av rena teknologier och lösningar som har internationell affärsverksamhetspotential.
 • Det avfall som uppstår i samband med bygg- och rivningsverksamhet inom stadskoncernen utnyttjas så effektivt som möjligt.
 • Personer som arbetar med upphandlingar och konkurrensutsättningar utbildas till att beakta materialeffektivitet och miljöaspekter antingen som minimikrav eller som jämförelsegrund.
 • När det gäller upphandlingar ska anbudsgivarna och de som deltar i en konkurrensutsättning ha ett regelverk för hantering av miljökonsekvenser inom den egna branschen

Cirkulär ekonomi exempel från Karleby

 • Kokkola Industrial Park (KIP) har redan länge varit en föregångare inom cirkulär ekonomi i Karleby. Områdets produktionsföretag skapar synergi mellan företagen i sina produktionsprocesser och i den fortsatta bearbetningen av biprodukter som uppstår i dem. På så sätt effektiviseras material- och energiflödet och mängden processavfall minskar.

  Läs mer om verksamheten vid Kokkola Industrial Park (på finska)

 • Österbottens Biogas Ab producerar biogas av slam från avloppsreningsverk samt från septitankar på Ekorosks verksamhetsområde. Biogas används för produktion av värme och elektricitet. I rötningsprocessen uppstår förutom biogas också rötningsrester som lämpar sig som jordförbättringsmedel.

  Läs mer om verksamheten vid Österbottens Biogas

 • Biovalley är ett kunskapskluster för hållbar utveckling som främjar bio- och mineralekonomi genom digitalisering och cirkulär ekonomi. Biovalley Finland-nätverket har 23 avtalsparter bestående av representanter för industrin, universitet, forsknings- och utbildningsorganisationer, sammanslutningar och affärslivet. Verksamheten koordineras av Karleby universitetscenter Chydenius.

  Läs mer om verksamheten vid Biolaakso (på finska)

 • Innomost producerar, utvecklar och säljer biologiskt nedbrytbara och förnybara kosmetika- och hygienindustrins beståndsdelar av finländsk björk för kosmetikatillverkare. Innomost utnyttjar träindustrins sidoströmmar från vilka man med olika mekaniska och fysikaliska metoder avskiljer olika biologiska föreningar. Produkterna ersätter delvis eller helt produkter med mineralolje- eller palmoljebas.  

  Läs mera om Innomost Oy:s verksamhet (på engelska)

 • Enligt Sitras definition är delningsekonomi “ett nytt ekonomiskt tankesätt där möjligheten att utnyttja saker och tjänster är viktigare än att köpa dem.”  

  Biblioteken är föregångare när det gäller delningsekonomi. Numera lånar biblioteken inte ut bara böcker, tidningar, CD- och DVD-skivor utan också andra föremål såsom sportutrustning och spel. 

  I Karleby huvudbibliotek kan man utöver traditionellt biblioteksmaterial också låna bland annat sportutrustning, brädspel och säsongkort. Med säsongkortet kan man lösa ut en inträdesbiljett exempelvis till en match eller till teatern.  

  Föremål som kan lånas från biblioteket är bland annat 

  • snöskor, skridskor, långfärdsskridskor 
  • balansbräda, träningsgummiband, rockring, frisbee, kettlebell, abroller 
  • gitarr och ukulele. 

  Mera information om utlåning får du från bibliotekets närmaste kundtjänst. 

  Också bibliotekets e-material som används på nätet minskar koldioxidavtrycket. Karleby stadsbibliotek erbjuder sina kunder böcker, ljudböcker, tidningar, musik och filmer som e-material. Läs mera om e-materialet i nätbiblioteket Anders här. 

  Läs mera om hur besök i biblioteket håller koldioxidutsläppen nere.