Fortsätt till innehållet

Karleby stadsfullmäktige godkände avtalet och planen om bildande av ett sysselsättningsområde

Karleby stadsfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 25 september att Karleby stad blir ansvarskommun för Mellersta Österbottens sysselsättningsområde. Fullmäktige beslutade i anknytning till reformen av arbets- och näringstjänsterna och bildande av ett sysselsättningsområde godkänna avtalet om ordnande av arbetskraftstjänster för Mellersta Österbottens kommuner samt planen för ordnande av arbetskraftstjänster på Mellersta Österbottens sysselsättningsområde.

Städer och kommuner i Mellersta Österbotten har deltagit i kommunförsöket med sysselsättning sedan mars 2021 och under försöket har man utvecklat olika sätt att producera sysselsättningstjänster nära kundernas hemkommun. Utgående från förslag av det utvidgade samarbetsorganet, som bereder reformen av arbets- och näringstjänsterna, och godkännande av områdets stads- och kommunstyrelser har man i Mellersta Österbotten berett ett sysselsättningsområde som omfattar hela landskapet enligt ansvarskommunmodellen. Ansvarskommun i Mellersta Österbottens sysselsättningsområde är Karleby stad på vilken ansvaret för ordnandet överförs.

Enligt avtalet bildas ett gemensamt organ (nämnd) vars uppgift är att producera tjänster och se till jämlik tillgänglighet av tjänster som ordnas och andra åtgärder, fastställande av behov, volym och kvalitet, produktionssätt, tillsyn över produktionen samt utövande av myndighetsbefogenheter.

Planen för ordnande av arbetskraft styr kommunerna att redan vid bildandet av sysselsättningsområden identifiera väsentliga frågor och teman i anknytning till ordnandet av arbetskraftstjänster. I planen för ordnande har man tagit ställning till bland annat ekonomiska resurser och personalresurser som reserveras för skötseln av uppgifterna samt lösningar för hur tjänsterna produceras.

Utgående från planen för ordnande av arbetskraftstjänster kan arbets- och näringsministeriet bedöma sysselsättningsområdenas och kommunernas förutsättningar att klara av skyldigheter som anknyter till ansvaret för ordnande och tillhandahållande av tjänster. Ministeriet fattar beslut om sysselsättningsområden utgående från planerna för ordnade av arbetskraft.

Enligt plan behandlar Mellersta Österbottens stads- och kommunstyrelser och vidare fullmäktige ansvarskommunavtalet och planen för ordnande i september-oktober. Kommunerna och sysselsättningsområdena som bildas ska senast den 31 oktober 2023 meddela arbets- och näringsministeriet hur sysselsättningstjänsterna ordnas i området från och med ingången av 2025.

De kommuner som bildar ett sysselsättningsområde ska före utgången av oktober lämna in ett av kommunernas fullmäktigen godkänt avtal om ett gemensamt organ (ansvarskommunmodell) eller en samkommuns grundavtal (samkommunmodell) till ministeriet samt en plan om ordnande som har godkänts av kommunernas fullmäktige.

Tidigare meddelanden i ärendet:

7.9.2023 Beredningen av sysselsättningsområdet framskrider, kommunerna i Mellersta Österbotten fattar beslut

4.5.2023 Det föreslås att beredningen av reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 fortsätter enligt modellen med en ansvarskommun 

22.2.2023 Beredningen av reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 framskrider i Mellersta Österbotten 

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 (kokkola.fi)