Du är här

Dataskydd

Karleby stad håller på och uppdaterar registerbeskrivningarna till dataskyddsbeskrivningar. Dataskyddsbeskrivningarna motsvarar bättre kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning (621/2018) och dataskyddslagen (1050/2018).

EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 679/2016) trädde i kraft i maj 2016 och den har tillämpats nationellt från den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen tillämpas på behandlingen av personuppgifter både inom den offentliga och den privata sektorn.

Syftet med förordningen är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed deras rätt till integritetsskydd också i digitaliseringens tid. Vid sidan av förordningen tillämpas den nationella dataskyddslagen (1050/2018) som godkändes i riksdagen i november 2018 och trädde i kraft 1.1.2019.

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) ska myndigheterna för att införa och genomföra en god informationshantering göra upp och tillhandahålla beskrivningar av de datasystem som de upprätthåller (datasystembeskrivning).

När du i egenskap av kund som använder stadens tjänster eller som i annat syfte uträttar ärenden hos staden, samlar staden dina personuppgifter bara i den omfattning det är nödvändigt för att sköta ärendet. Alla uppgifter har samlats i olika register enligt användningsändamål. Registerbeskrivningar eller dataskyddsbeskrivningar har utarbetats över de olika registren, du ser dem i vänstra kolumnen på denna webbplats

Den registrerades rättigheter

  • Rätt att få tillgång till personuppgifter
  • Rätt att rätta uppgifter
  • Rätt att avlägsna uppgifter
  • Rätt att begränsa behandlingen av uppgifter
  • Rätt att göra en invändning
  • Rätt att flytta uppgifterna mellan system

Om du vill kontrollera dina uppgifter som sparats i personregister kan kontakta stadens kundtjänst. De blanketter som behövs för att kontrollera, avlägsna och ändra de egna uppgifterna finns i den högra kolumnen på denna webbplats. Du ska kunna styrka din identitet.

Den registrerade har enligt artikel 77 i EU:s allmänna dataskyddsförordning rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där han eller hon har sin hemvist eller sin arbetsplats.

Registerbeskrivningar som gäller kameraövervakning hålls tillgängliga i de fastigheter där kamerorna finns. Varje sektor inom Karleby stad ansvarar för att dess egna registerbeskrivningar är riktiga och uppdaterade.

Karleby stad har en dataskyddsansvarig som ger mera information om hur dina uppgifter hanteras. Mer information finns också på dataombudsmannens webbplats, www.tietosuoja.fi/sv.

Upp

Uppdaterad 4.12.2019 | Skicka respons | Skriv ut