Fortsätt till innehållet

Med olika parkeringstillstånd vill man underlätta parkeringen i de fall där exempelvis utförandet av arbetet försvåras märkbart av parkeringsbegränsningarna. Nedan finns tillstånd som erbjuds för olika ändamål. Tillstånden är avgiftsbelagda med undantag av veterantillståndet som är avgiftsfritt.

 • Parkeringstillstånd för hemvården kan beviljas företag som tillhandahåller hemvård. Antalet tillstånd som beviljas har begränsats till högst 50 per år.

  Parkeringstillståndet för hemvården kostar 100 €/år. Tillståndet beviljas för ett år varefter ett nytt tillstånd måste ansökas. Tillståndet ansöks hos parkeringsövervakningen.

  Ett fordon som är försett med ett parkeringstillstånd för hemvården får, oberoende av ett sådant förbud eller en sådan begränsning som angetts med vägmärke, parkeras

  1. på avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att avgift betalas,
  2. på områden där parkering är förbjuden med vägmärket C38 eller C39 enligt vägtrafiklagens bilaga 3.3,
  3. på områden där den maximala parkeringstiden har begränsats, för längre tid än begränsningen.

  Ett fordon med ett parkeringstillstånd för hemvården får dock inte parkeras på ett sådant område eller en sådan plats som med vägmärke har angetts för parkering av endast vissa fordon.

  Vid parkering av ett fordon med ett parkeringstillstånd för hemvården behöver inte parkeringstidens början visas på det sätt som anges i 40 § i vägtrafiklagen.

  Vägtrafiklag

  Parkeringstillståndet ska för parkeringstiden placeras på ett synligt ställe innanför fordonets vindruta så att tillståndet kan läsas från utsidan.

  Parkeringstillståndet gäller bara för arbetsärenden under arbetstid. Tillståndet ska returneras till parkeringsövervakningen när giltighetstiden för det har gått ut, när anställningsförhållandet har avslutats eller när behovet av att använda tillståndet har upphört.

  Det är förbjudet att kopiera parkeringstillståndet. Om missbruk av tillståndet upptäcks kan tillståndet dras in.

  Parkeringstillståndet gäller bara på allmänna gatuområden, inte på privata områden

 • Ledande parkeringskontrollanten kan bevilja parkeringstillstånd som gäller en kort tid exempelvis för distributionstrafik, firmor som utför renoveringar eller flyttbilar.

  Tillståndet kostar 10 €/dygn eller 20 €/vecka. Parkeringstillstånd med kort giltighetstid ansöks hos stadens ledande parkeringskontrollant eller parkeringsövervakningens byrå.

  Parkeringstillståndet berättigar till att bilen får stå parkerad utan tidsbegränsning på en parkeringsplats där ett vägmärke anger begränsad parkeringstid.

  Parkeringstillståndet ska för parkeringstiden placeras på ett synligt ställe innanför fordonets vindruta så att tillståndet kan läsas från utsidan.

  Det är förbjudet att kopiera parkeringstillståndet. Om missbruk av tillståndet upptäcks kan tillståndet dras in.

  Parkeringstillståndet gäller bara på allmänna gatuområden, inte på privata områden.

 • Anställda vid företag i Karleby centrum beviljas parkeringstillstånd som gäller platserna i parkeringshallen i bibliotekets källare eller på ett allmänt gatuområde, med undantag av Storgatan på avsnittet Järnvägsgatan – Torggatan där parkeringstillstånd inte beviljas.

  Tillståndet är avgiftsbelagt och antalet tillstånd som beviljas är begränsat. För bibliotekets källarparkering beviljas högst 30 tillstånd per år till en avgift på 60,00 €/månad och på gatuområden 50 tillstånd per år till en avgift på 40,00 €/månad. Tillståndet beviljas högst för ett kalenderår varefter tillstånd måste ansökas på nytt. Ett tillstånd kan gälla högst tre bilregisternummer. Tillståndet ansöks hos parkeringsövervakningen.

  Ett tillstånd som beviljats för ett gatuområde berättigar till att bilen får stå parkerad utan tidsbegränsning på en parkeringsplats där ett vägmärke anger begränsad parkeringstid.

  Parkeringstillståndet ska för parkeringstiden placeras på ett synligt ställe innanför fordonets vindruta så att tillståndet kan läsas från utsidan.

  Tillståndet gäller bara för arbetsärenden under arbetstid och ska returneras till parkeringsövervakningen när giltighetstiden för det har gått ut, när arbetsuppdraget har avslutats eller när behovet av att använda tillståndet har upphört.

  Det är förbjudet att kopiera parkeringstillståndet. Om missbruk av tillståndet upptäcks kan tillståndet dras in.

  Parkeringstillståndet gäller bara på allmänna gatuområden, inte på privata områden.

 • Krigsveteraner i Karleby beviljas ett parkeringstillstånd som berättigar till parkering på Karleby stads allmänna gatu- och parkeringsområden utan tidsbegränsning eller parkeringsavgift. Tillståndet ansöks hos parkeringsövervakningen.

  Då registernumret som anges i tillståndet ändras måste ett nytt parkeringstillstånd ansökas och det gamla tillståndet returneras till parkeringsövervakningen. Tillståndet måste returneras då veteranen inte längre är berättigad att köra bil.

  Parkeringstillståndet ska för parkeringstiden placeras på ett synligt ställe innanför fordonets vindruta så att tillståndet kan läsas från utsidan.

 • I Neristan boende invånare eller med dem jämförbara fastighetsägare/-innehavare som arbetar i Neristan är berättigade till ett avgiftsbelagt boendeparkeringstillstånd. Alla som enligt befolkningsregistret bor i området och har körkort är berättigade till ett boendeparkeringstillstånd. Tillståndet kostar 80 €/år eller 20 €/månad.

  Boendeparkeringstillståndet berättigar till parkering i Neristan på ett område som avgränsas av Gustaf Adolfs gata, Anders Chydenius gata, Strandgatan och Torggatan med undantag av parkeringsplatserna på Mannerheimplatsen och parkeringsplatserna vid Torggatan mittemot stadskyrkan (Jenkkitori). Tillståndet kan användas på boendeparkeringsplatser som anges med särskilda trafikmärken utan tidsbegränsning.
  Parkeringstillståndet är bundet till bilens registernummer. Tillståndet kan förses med två registernummer, men bara en bil åt gången får stå parkerad på boendeparkeringen.

  Tillståndet ska vid parkering på en boendeparkeringsplats placeras innanför vindrutan så att texten på tillståndets framsida i sin helhet kan läsas från utsidan.

  Ansökan om boendeparkeringstillstånd kan lämnas in hos parkeringsövervakningen. När tillstånd ansöks för första gången ska sökanden visa upp sitt körkort. Innan tillståndet beviljas kontrollerar vi sökandens hemadress i befolkningsregistret.

  Tillståndet gäller ett kalenderår. Om tillståndsvillkoren ändrar, adressen ändrar, bilen byts osv. måste tillståndet förnyas och dokument som anknyter till ändringen bifogas. Det gamla tillståndet måste tas med och ges till parkeringsövervakningen i samband med uppsägningen.

  Om missbruk av parkeringstillståndet upptäcks kan tillståndet enligt övervägande dras in.

  Parkeringstillståndet gäller bara på allmänna gatuområden, inte på privata områden.

  Parkeringsövervakningens kontaktinformation:
  pysakoinninvalvonta@kokkola.fi
  kontor tfn 044 7809 467 telefontid må-fr 10.00.-11.00

Kontakt