Fortsätt till innehållet

Traficom kan bevilja parkeringstillstånd för gravt handikappade eller för transport av gravt handikappade.
Ett fordon som är försett med ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade får, oberoende av ett sådant förbud eller en sådan begränsning som angetts med vägmärke, parkeras

  1. på avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att avgift betalas,
  2. på områden där parkering är förbjuden med vägmärket C38 eller C39 enligt vägtrafiklagens bilaga 3.3,
  3. på områden där den maximala parkeringstiden har begränsats, för längre tid än begränsningen.

Ett fordon med ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade får dock inte parkeras på ett sådant område eller en sådan plats som med vägmärke har angetts för parkering av endast vissa fordon.

Vid parkering av ett fordon med ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade behöver inte parkeringstidens början visas på det sätt som anges i 40 § i vägtrafiklagen.

Parkeringstillståndet ska för parkeringstiden placeras på ett synligt ställe innanför fordonets vindruta så att tillståndet kan läsas från utsidan.

Också fordon som används i taxitrafik och invalidtaxibilar får stanna på avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att avgift erläggs, om en rörelsehindrad passagerare ska stiga på eller av.

Tillståndet gäller bara på allmänna gatuområden, inte på privata områden.

Kontakt