Fortsätt till innehållet

Underhåll av gator

Aktuell information on vinterunderhåll

Staden svarar för vinterunderhållet av gator och cykelleder tillsammans med entreprenörer. Också fastigheternas ägare har ansvar för vinterunderhåll av trottoarer.

Kunnossa-ja puhtaanapitovastuut kaavio

Vinterunderhållet baserar sig på kvalitetshandboken för underhållet  (på finska)

Under vintermånaderna tillämpas normal vardagsarbetstid (måndag–fredag kl. 7–16) och dessutom jour vardagar kl. 02–07 och på veckoslut och söckenhelger kl. 02–12. Om snöfallet är kraftigt eller väntas pågå länge används all tillgänglig plogmateriel. Annars utförs plogningen med mindre materiel.

Gator och enskilda vägar

Gatorna och de enskilda vägarna har indelats i fyra underhållsklasser. Varje underhållsklass har en egen kvalitetsstandard som anger bland annat när plogningen inleds. Under pågående snöfall hinner plogbilarna inte samtidigt till alla gator, men vi strävar efter att hålla gatorna i körbart skick.

 • Huvudgator och gatuavsnitt som är viktiga för samhällsfunktionerna

Plogningen inleds under jourtiden om mängden torr lössnö är över 3 cm. Vi beaktar särskilt de livligaste trafiktimmarna (kl. 7 och kl. 16).

 • Samlarleder och enskilda vägar som är viktiga för samhällsfunktionerna

Plogningen inleds under jourtiden om mängden torr lössnö är över 7 cm. Arbetet inleds genast när huvudgatorna (punkt 1) har plogats.

Om snöfallet pågår länge fortsätter vi med plogningen när mängden torr lössnö är mer är 7 cm. Om snöfallet (mer än 7 cm torr lössnö) infaller till exempel på morgonen ska samlarlederna och övriga körleder av kategori 2 vara plogade inom 13 timmar efter att hela plogmaterielen har ryckt ut.

 • Bostadsgator

Plogningen inleds genast när plogmateriel frigörs från de högre underhållsklasserna. På en del områden används enbart plogmateriel som lämpar sig för kategori 4. Då inleds plogningen genast när mängden torr lössnö är över 7 cm.

Om snöfallet (mer än 7 cm torr lössnö) infaller till exempel på morgonen ska bostadsgatornas körleder vara plogade inom 24 timmar efter att hela plogmaterielen har ryckt ut.

 • Privat- och tomtvägar, som har liten betydelse i trafikhänseende

Plogningen inleds genast när plogmateriel frigörs från de högre underhållskategorierna. På en del områden används enbart plogmateriel som lämpar sig för kategori 4. Då inleds plogningen genast när mängden torr lössnö är över 7 cm.

Om snöfallet (mer än 7 cm torr lössnö) infaller till exempel på morgonen ska privat- och tomtvägarna vara plogade inom 48 timmar efter att hela plogmaterielen har ryckt ut.

 

Cykelleder

Cykellederna har delats in i tre vinterunderhållsklasser. Varje underhållsklass har egna kvalitetsstandarder som anger bl.a. när plogningen inleds. Under pågående snöfall hinner plogbilarna inte till alla leder samtidigt, men vi strävar efter att hålla lederna i körbart skick.

 • Cykelleder som är betydande i trafikhänseende och som leder till centrum eller går mellan områden samt har arbets- eller skoltrafik

Plogningen inleds så fort som möjligt, när mängden torr lössnö är över 3 cm. Vi beaktar särskilt de livligaste trafiktimmarna (kl. 7 och kl. 16).

Om snöfallet pågår länge fortsätter vi med plogningen när mängden torr lössnö är mer är 3 cm. Om snöfallet infaller till exempel på morgonen ska de viktigaste cykellederna vara plogade inom 4 timmar efter att hela plogmaterielen har ryckt ut.

 • Cykelleder som fungerar som rutter inom bostadsområden

Plogningen inleds så fort som möjligt, när mängden torr lössnö är över 3 cm. Vi beaktar särskilt de livligaste trafiktimmarna (kl. 7 och kl. 16). Arbetet inleds genast när cykellederna av kategori 1 har plogats.

Om snöfallet pågår länge fortsätter vi med plogningen när mängden torr lössnö är mer är 3 cm. Om snöfallet infaller till exempel på morgonen ska cykellederna av kategori 2 vara plogade inom 13 timmar efter att hela plogmaterielen har ryckt ut. Under långvarigt snöfall plogas minst en tillräckligt bred passage, inte nödvändigtvis hela ledens bredd.

 • Andra leder för gång- och cykeltrafik som inte har beteckningen cykelled eller som inte är viktiga med tanke på trafiken

Plogas i samband med att körlederna plogas. Om mängden torr lössnö är mer än 7 cm och snöfallet infaller till exempel på morgonen ska dessa leder vara plogade inom 24 timmar från att hela plogmaterielen har ryckt ut.

Grundläggande information om underhåll av gator

Syftet med underhållet av gator är att hålla dem i tillfredsställande skick för fordonstrafik, fotgängare och cyklister. Underhållet av gator delas in i underhåll av gatukonstruktionen, vinterunderhåll och renhållning. Det är delvis kommunen och delvis fastighetsägare som ansvarar för underhållet. 

 • Sommarunderhållet av gator innebär att gammal gatubeläggning läggs om, arbeten med vägmarkeringar, att vägmärken repareras och förnyas, att grusbelagda gator hålls jämna samt dammbindning.

  På våren avlägsnar staden sandningskross som använts för halkbekämpning på körbanor, leder för gång- och cykeltrafik samt allmänna platser. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att sandningssand eller sandningskross avlägsnas från trottoarerna.

 • Vinterunderhållsklasser

  Gator och enskilda vägar har delats in i fyra underhållsklasser enligt följande principer:

  Tabell 1.Vinterunderhållsklasser för gator och enskilda vägar

  Underhållsklass I klassen ingår
  I Huvudgator och gatuavsnitt som är viktiga för samhället
  II Matargator och enskilda vägar som är viktiga för samhället
  III Bostadsgator
  IV Enskilda vägar och tomtvägar som har liten trafikmässig betydelse

   

  Cykelleder har delats in i vinterunderhållsklasser enligt följande principer:

  Tabell 2. Vinterunderhållsklasser för cykelleder

  Underhållsklass I klassen ingår
  I Trafikmässigt viktiga cykelleder för arbets- och skoltrafik från området till centrum eller från ett område till ett annat.
  II Cykelleder som fungerar som rutter för bostadsområdets interna trafik.
  III Leder som inte anvisats till cykelleder med trafikmärke och som inte är trafikmässigt betydelsefulla.

   

  Plogning av gator och enskilda vägar

  Plogning inleds då snödjupet enligt underhållsklass når djupet som anges i tabell 3. Arbetet görs enligt tabell 4.
  Plogarna reagerar på snöfall under tjänste- och jourtid. Jourtiden är på vardagar kl. 02–07 och på veckoslut och söckenhelger kl. 02–12.

  Tabell 3. Godtagbar snömängd på gator eller vägar

  Underhållsklass Plogningstidpunkt
  I Torr lössnö ≥ 3 cm
  II Torr lössnö ≥ 7 cm
  III Kraven i underhållsklass II följs
  IV Kraven i underhållsklass II följs

   

  Tabell 4. Tidtabell för arbetet

  Underhållklass Plogningstidpunkt
  I Så fort som möjligt efter att kvalitetsstandarden underskridits och före timmarna för dygnets största trafikmängder (kl. 7 och kl. 16). Hålls i trafikbart skick vid ihållande snöfall med beaktande av arbetstidslagstiftningen.
  II Omedelbart efter underhållsklass I efter att kvalitetsstandarden underskridits. Under ihållande snöfall plogas redan under snöfallet då kvalitetsstandarden underskridits. Om snöfall som underskrider kvalitetsstandarderna infaller exempelvis på morgonen ska trafikleder av klass II vara plogade inom 13 timmar från att all plogutrustning ryckt ut.
  III I objekt där området för underhållsutrustningen omfattar enbart objekt av  klass III påbörjas plogning genast efter att kvalitetsstandarden underskridits. I annat fall omedelbart efter att utrustning frigjorts från en högre klass. Om snöfall som underskrider kvalitetsstandarderna infaller exempelvis på morgonen ska trafikleder av klass III vara plogade inom 24 timmar från att all plogutrustning ryckt ut.
  IV I objekt där området för underhållsutrustningen omfattar enbart objekt av  klass IV påbörjas plogning genast efter att kvalitetsstandarden underskridits. I annat fall omedelbart efter att utrustning frigjorts från en högre klass. Om snöfall som underskrider kvalitetsstandarderna infaller exempelvis på morgonen ska trafikleder av klass IV vara plogade inom 48 timmar från att all plogutrustning ryckt ut.

  Drivor plogas enligt följande:
  • i underhållsklasserna I och II senast då drivorna sträcker sig över körfältet
  • i underhållsklasserna III och IV senast då drivorna medför olägenhet för trafiken

   

  Plogning av cykelleder

  Plogning inleds då snödjupet enligt underhållsklass når djupet som anges i tabell 5. Arbetet görs enligt tabell 6.

  Tabell 5. Godtagbar snömängd på trafikleder

  Underhållsklass Undre gränsen för trafikledens skick
  I Torr lössnö ≥ 3 cm
  II Torr lössnö ≥ 3 cm
  III Torr lössnö ≥ 7 cm

  Tabell 6. Tidtabell för arbetet

  Underhållsklass Plogningstidpunkt
  I Så fort som möjligt efter att kvalitetsstandarden underskridits och före timmarna för dygnets största trafikmängder (kl. 7 och kl. 16). Under ihållande snöfall plogas också under snöfall då kvalitetsstandarden underskridits. Om snöfall som underskrider kvalitetsstandarden infaller exempelvis på morgonen ska cykellederna vara plogade inom 4 timmar från att all plogutrustning ryckt ut.
  II Så fort som möjligt efter att kvalitetsstandarden underskridits och före timmarna för dygnets största trafikmängder (kl. 7 och kl. 16). Under ihållande snöfall plogas också under snöfall då kvalitetsstandarden underskridits. Omedelbart efter underhållsklass I efter att kvalitetsstandarden underskridits. Vid ihållande snöfall måste ett tillräckligt brett körfält hållas öppet. Om snöfall som underskrider kvalitetsstandarden infaller exempelvis på morgonen ska cykellederna vara plogade inom 13 timmar från att all plogutrustning ryckt ut.
  III Plogas i samband med plogning av körbanan. Om snöfall som underskrider kvalitetsstandarderna infaller exempelvis på morgonen ska cykellederna vara plogade inom 24 timmar från att all plogutrustning ryckt ut.

   

 • Både staden och fastighetens innehavare har såväl underhålls- som renhållningsskyldigheterMed underhåll avses underhåll av gatanRenhållning innebär åter att gatan hålls ren från skräp, glasskärvor eller extra växtlighet.

  Fastighetens innehavare ansvarar för renhållningen av sitt gatuavsnitt (trottoarplanteringsremsa, grönområde, cykelbana, körbanafram till gatans mittlinje. Fastighetens innehavare ansvarar för trottoarens vinterunderhåll i vilket ingår plogning och bortförsel av snö samt sandning. Fastighetens innehavare ansvarar för att väganslutningar hålls öppna. Dessutom är fastighetens innehavare skyldig att meddela om skador på gatukonstruktionen.

  Även bortförsel av skräp, annan renhållning och att hålla växtligheten snygg på en grönremsa och ett dikesområde som sträcker sig högst 3 meter från fastighetens gräns och gränsar direkt till fastigheten ingår i fastighetsinnehavarens skyldigheter. Kunnossa-ja puhtaanapitovastuut kaavio

   

 • Enligt gällande lag om flyttning av fordon och nedskrotning an skrotfordon (skrotfordonslagen) har kommunen rätt att flytta fordon, som medför olägenhet för underhållet och renhållningen av en gata och som övergivits, och skrotfordon till områden som reserverats för dessa. 

  Du kan hämta ett flyttat fordon under tjänstetid i 30 dagar räknat från kungörelsedatumet mot betalning av stadens kostnader för flyttning och lagring. Efter denna tid övergår äganderätten till staden vad gäller fordon som inte hämtats. När du hämtar ett flyttat fordon måste du redogöra för din rätt till fordonet. Äganderätten till skrotfordon överförs omedelbart till staden. 

 • Staden har en verkstad som tillverkar trafikmärken och skyltar. Trafikmärken och skyltar tillverkas också för företag och privata i mån av möjlighet.   

  Verkstaden finns vid stadens depå på adressen Förrådsvägen 4, 67100 Karleby.

 • Karleby stads avgiftsfria snötippningsplats finns i Lahdenperä. Det är förbjudet att tippa snö från tomter i stadens gatu- och parkområdenEn plats för snö ska reserveras på den egna tomten och om det inte finns tillräckligt med plats på tomten ska snön vid behov transporteras till snötippningsplatsen.