Fortsätt till innehållet
Gatuvy över Gustaf Adolfs gata. I bildens förgrund syns en tvåriktad väg med många bilar. I bildens högra kant bakom vägen syns frontmannahus i olika färger och på deras gårdar växer lövträd.

Underhåll av gator

Syftet med underhållet av gator är att hålla dem i tillfredsställande skick för fordonstrafik, fotgängare och cyklister. Underhållet av gator delas in i underhåll av gatukonstruktionen, vinterunderhåll och renhållning. Det är delvis kommunen och delvis fastighetsägare som ansvarar för underhållet. 

 • Sommarunderhållet av gator innebär att gammal gatubeläggning läggs om, arbeten med vägmarkeringar, att vägmärken repareras och förnyas, att grusbelagda gator hålls jämna samt dammbindning.

  På våren avlägsnar staden sandningskross som använts för halkbekämpning på körbanor, leder för gång- och cykeltrafik samt allmänna platser. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att sandningssand eller sandningskross avlägsnas från trottoarerna.

 • I vinterunderhållet av gator ingår plogning, halkbekämpning, uppsamling och bortförsel av snö samt avlägsnande av sandningssand. Plogning inleds om snödjupet är 7 cm på körbanorna och 3 cm på gång- och cykelleder. 

  Fastighetens innehavare är skyldig att röja snö och is som stör fotgängare på trottoaren vid tomten. Fastighetens innehavare ansvarar också för halkbekämpningen och avlägsnar vid behov snövallar som bildats på trottoaren eller bredvid den. Också avlägsnandet av snö från väganslutningar hör till fastighetsinnehavarens uppgifter. 

  Fastighetens innehavare har följande underhållsskyldigheter (nedan). I bestämmelserna har gatuspecifika trafikbehov beaktats: 

  Klass (röd färg)
  Klass II (blå färg)
  Klass III (ingen färg) 

  I praktiken innebär klassificeringen att för klass I gäller de strängaste bestämmelserna, för klass II är bestämmelserna något lindrigare och tomtägarna som omfattas av klass III behöver inte delta i vinterunderhållet. 

  Klass I (röd färg)
  Trottoaren måste frigöras från snö som stör trafiken på morgnar och vid behov också under dagenEn tillräckligt bred passage ska hållas öppen på trottoaren under snöfallSnön måste föras bort från trottoaren senast följande vardagsdygn efter snöfallet. 

  Klass II (blå färg)
  En tillräckligt bred passage ska hållas öppen på trottoarenSnövallar avlägsnas från trottoaren och bredvid den om de stör trafiken eller skymmer sikten. Man ska kunna ta sig till busshållplatser. Snövallarna får inte vara högre än en halv meter (50 cm) eller närmare än fem meter (under 5 m) från skyddsväg och korsning 

  I klass och II måste trottoaren sandas med tanke på halkbekämpning. 

  Talvipuhtaanapidon kunnossapitoluokat kartalla

   

 • Både staden och fastighetens innehavare har såväl underhålls- som renhållningsskyldigheterMed underhåll avses underhåll av gatanRenhållning innebär åter att gatan hålls ren från skräp, glasskärvor eller extra växtlighet.

  Fastighetens innehavare ansvarar för renhållningen av sitt gatuavsnitt (trottoarplanteringsremsa, grönområde, cykelbana, körbanafram till gatans mittlinje. Fastighetens innehavare ansvarar för trottoarens vinterunderhåll i vilket ingår plogning och bortförsel av snö samt sandning. Fastighetens innehavare ansvarar för att väganslutningar hålls öppna. Dessutom är fastighetens innehavare skyldig att meddela om skador på gatukonstruktionen.

  Även bortförsel av skräp, annan renhållning och att hålla växtligheten snygg på en grönremsa och ett dikesområde som sträcker sig högst 3 meter från fastighetens gräns och gränsar direkt till fastigheten ingår i fastighetsinnehavarens skyldigheter. Kunnossa-ja puhtaanapitovastuut kaavio

   

 • Enligt gällande lag om flyttning av fordon och nedskrotning an skrotfordon (skrotfordonslagen) har kommunen rätt att flytta fordon, som medför olägenhet för underhållet och renhållningen av en gata och som övergivits, och skrotfordon till områden som reserverats för dessa. 

  Du kan hämta ett flyttat fordon under tjänstetid i 30 dagar räknat från kungörelsedatumet mot betalning av stadens kostnader för flyttning och lagring. Efter denna tid övergår äganderätten till staden vad gäller fordon som inte hämtats. När du hämtar ett flyttat fordon måste du redogöra för din rätt till fordonet. Äganderätten till skrotfordon överförs omedelbart till staden. 

 • Staden har en verkstad som tillverkar trafikmärken och skyltar. Trafikmärken och skyltar tillverkas också för företag och privata i mån av möjlighet.   

  Verkstaden finns vid stadens depå på adressen Förrådsvägen 4, 67100 Karleby.

 • Karleby stads avgiftsfria snötippningsplats finns i Lahdenperä. Det är förbjudet att tippa snö från tomter i stadens gatu- och parkområdenEn plats för snö ska reserveras på den egna tomten och om det inte finns tillräckligt med plats på tomten ska snön vid behov transporteras till snötippningsplatsen.