Fortsätt till innehållet

Underhåll av gator

Aktuell information om vinterunderhåll

Staden svarar för vinterunderhållet av gator och cykelleder tillsammans med entreprenörer. Också fastigheternas ägare har ansvar för vinterunderhåll av trottoarer.

I kvalitetskraven för vinterunderhållet beskrivs i vilket skick olika leder ska vara och när underhållsarbetet ska inledas till exempel när det har snöat eller fryst på. Kvalitetskraven och verksamheten baserar sig på kvalitetshandboken för underhållet (bilaga, på finska). Staden och entreprenörerna svarar för underhållet på cirka 1000 kilometer av leder. Av detta utgör gång- och cykellederna drygt 150 km och gatorna drygt 300km.

Normal vardagsarbetstid och jour under vintermånaderna

 • Vardagsarbetstid må-to kl. 7–16, fre 7–14
 • Jour vardagar kl. 02–07, veckoslut och söckenhelger kl. 02–12

Plogning utförs enligt väglag och snöfall. När snöfallet är rikligt startar plogbilarna redan under efternatten då det inte finns så mycket övrig trafik. Tack vare detta kan plogningen göras snabbt och tryggt. Målet är att huvudgatorna och de viktigaste cykellederna tryggt ska kunna plogas för vardagstrafiken före skol- och arbetstrafikens brådaste timmar. Om snöfallet pågår länge fortsätter plogningen följande natt.

Gatorna och cykellederna plogas i viktighetsordning

I Karleby har gatorna och de enskilda vägarna indelats i fyra vinterunderhållsklasser. Först plogas och sandas huvudgatorna, efter det samlarlederna, bostadsgatorna och sist enskilda vägar och tomtvägar.

Av cykellederna plogas först de i trafikhänseende viktigaste lederna som tjänar arbets- och skoltrafiken i centrum och mellan områden. Cykellederna har delats in i tre vinterunderhållsklasser.

För varje underhållsklasser gäller egna kvalitetsstandarder som anger bl.a. när plogningen inleds. Under fortsatt snöfall hinner plogbilarna inte till alla gator samtidigt, men vi strävar efter att hålla gatorna i körskick.

Gator och enskilda vägar

Underhållsklasserna och ansvarsområden har märkts ut på kartan med färger.

 • Grönt = underhålls av staten (NTM-centralen)
 • Rött = stadens vägar av klass 1
 • Blått = stadens vägar av klass 2
Öppna bilden som PDF-fil i ny flik (Gatornas underhållsklasser)
Gator som underhålls av staden och staten utmärkta på karta över Karleby
 • Gatuavsnitt som hör till denna kategori har märkts ut med rött på kartan ovan.

  Vardagsarbetstid må–fre kl. 7–16

  • Plogningen inleds när mängden snö eller modd är över 3 cm i medeltal.
  • Arbetet ska utföras före de livligaste trafiktimmarna kl. 7 och kl. 16.

  Jourtid vardagar kl. 02–07 och under veckoslut/söckenhelger kl. 02–12

  • Plogningen inleds när mängden snö eller modd är mer än 3 cm i medeltal.
  • Arbetet ska utföras före de livligaste trafiktimmarna kl. 7 och kl. 16.
 • Gatuavsnitt som hör till denna kategori har märkts ut med blått på kartan ovan.

  Vardagsarbetstid må–fre kl. 7–16

  • Plogningen inleds när mängden snö eller modd är över 7 cm i medeltal  OCH huvudgatorna (punkt I) är plogade.

  Jourtid vardagar kl. 02–07 och under veckoslut/söckenhelger kl. 02–12

  • Plogningen inleds när mängden snö eller modd är mer än 7 cm i medeltal  OCH huvudgatorna (punkt I) är plogade.
  • Om snöfallet infaller till exempel på morgonen ska samlargatorna och övriga körleder i klass II vara plogade inom 13 timmar efter att plogningen inletts.
  • Plogningen inleds genast när plogmateriel frigörs från de högre underhållsklasserna (I och II).
  • På en del områden används enbart plogmateriel som lämpar sig för kategori III. På dess områden inleds plogningen när mängden snö eller modd är över 7 cm i medeltal.
  • Om snöfallet infaller till exempel på morgonen ska bostadsgatornas körleder vara plogade inom 24 timmar efter att plogningen inletts.
  • Plogningen inleds genast när plogmateriel frigörs från de högre underhållsklasserna (I-III).
  • På en del områden används enbart plogmateriel som lämpar sig för kategori IV. På dessa områden inleds plogningen när mängden snö eller modd är över 7 cm i medeltal.
  • Om snöfallet infaller till exempel på morgonen ska bostadsgatornas körleder vara plogade inom 48 timmar efter att plogningen inletts.

Cykelleder

Cykelledernas underhållsklasser har märkts ut på kartan med färger.

 • Rött = 1. kl.
 • Blått = 2. kl.
 • Grönt = 3. kl.
Öppna bilden som PDF-fil i ny flik (Cykelledernas underhållsklasser)
Cykelledernas underhållsklasser på karta
 • Vardagsarbetstid må–fre kl. 7–16

  • Plogningen inleds så snart som möjligt när mängden snö eller modd är över 3 cm i medeltal.
  • Arbetet ska utföras före de livligaste trafiktimmarna kl. 7 och kl. 16.
  • Om snöfallet håller i sig länge fortsätter plogningen när det har snöat mer än 3 cm.

  Jourtid vardagar kl. 02–07 och under veckoslut/söckenhelger kl. 02–12

  • Plogningen inleds när mängden snö eller modd är över 3 cm i medeltal.
  • Man strävar efter att utföra arbetet före de livligaste trafiktimmarna kl. 7 och kl. 16.
  • Om snöfallet infaller till exempel på morgonen ska de viktigaste cykellederna vara plogade inom 4 timmar efter att hela plogmaterielen har ryckt ut.
  • Plogningen inleds så snart som möjligt när cykellederna av klass I har plogats.
  • Man strävar efter att utföra arbetet före de livligaste trafiktimmarna kl. 7 och kl. 16.
  • Om snöfallet håller i sig länge fortsätter plogningen när det har snöat mer än 3 cm torr lös snö.
  • Om snöfallet infaller till exempel på morgonen ska de viktigaste cykellederna vara plogade inom 13 timmar efter att hela plogmaterielen har ryckt ut. Under långvarigt snöfall plogas minst en tillräckligt bred passage, inte nödvändigtvis hela ledens bredd.
  • Leder för gång- och cykeltrafik som inte har beteckningen cykelled eller som inte är viktiga med tanke på trafiken plogas i samband med att körbanorna plogas.
  •  Om mängden snö är mer än 7 cm och snöfallet infaller till exempel på morgonen ska dessa leder vara plogade inom 24 timmar från att hela plogmaterielen har ryckt ut.

Fastighetsinnehavarens uppgifter när det gäller vinterunderhåll

Fastighetsinnehavaren ansvarar för en del av vinterunderhållet.

 • Till fastighetens innehavares uppgifter hör att hålla gångbanan framkomlig vid tomten genom att avlägsna snö och is. Snö får inte tippas på gatan eller i allmänt område (t.ex. park eller grönområde), utan snön ska forslas till den egna tomten eller till stadens snötippningsplats.

  Snötippningsplatsen är gratis för användarna. Den finns i Lahdenperä på Storgrundsvägen och är öppen dygnet runt. Kartlänk (öppnas i nytt fönster)

  Ett undantag i Karleby är gamla stadsdelen Neristan, där fastigheternas ägare inte har skyldighet att avlägsna snö från gångbanorna. Denna praxis baserar sig på stadsstyrelsens beslut.

 • Fastighetens innehavare sörjer för halkbekämpning på gångbanan vid sin tomt och avlägsnar sandningskross eller -sand på vårarna. Fastighetens innehavare ansvarar för halkningar som sker på dessa gångbanor.

  Fastighetens innehavare ansvarar också för skötseln av allmänna leder som korsar tomter.

 • Fastighetens innehavare avlägsnar vid behov snövallar på gångbanan eller bredvid den. Snö får inte tippas på gatan eller i allmänt område, utan den ska forslas till den egna tomten eller stadens snötippningsplats.

 • Det är fastighetens innehavares uppgift att hålla diket bredvid gångbanan och stuprännan snö- och isfri.

   

 • Fastighetens innehavare sörjer för underhållet av infarten till den egna tomten. Om en plogvall har uppstått framför tomtanslutningen är det fastighetens innehavares uppgift att öppna infarten. Anslutningen ska skötas från körbanans kant.

  Fastighetens innehavare sörjer för att anslutningstrumman håll öppen och för att trumröret fungerar.

 • Avlägsningen av sandningskross om vårarna är en del av vinterunderhållet. Fastighetens innehavare ska avlägsna det sandningskross som spritts ut på gångbanan vid tomten. Dammspridning ska förhindras till exempel genom att väta det område som ska rengöras. En snabb avlägsning av sandningskross minskar problemen med luftkvaliteten. I miljöskyddsbestämmelserna förbjuds skilt användningen av lövblåsare för avlägsnande av sand. Sandningskross får inte sopas ner i dagvattenbrunnar.

 • Om avlägsnande av snö från tak på gata ska i förväg meddelas per e-post till ansvarsområdet Tillstånd.

Stadens uppgifter när det gäller vinterunderhåll

Staden svarar bland annat för plogning och sandning av gator och cykelleder.

 • Staden sörjer för vinterunderhållet av gatornas körbanor i viktighetsordning i enlighet med underhållsklasserna. Huvudlederna i klass I plogas först, näst samlarlederna i klass II och efter det bostadsgatorna i klass III och IV.

 • Staden svarar för vinterunderhållet av torg och öppna platser samt stadens fastigheter.

 • Staden sörjer för vinterunderhållet kombinerade och parallella leder för gång- och cykeltrafik i enlighet med underhållsklasserna.

 • Staden svarar för vinterunderhållet av gångbanor vid till exempel grönområden, torg och öppna platser.

 • Staden samlar bort sandningskrosset från de leder och områden för vilkas vinterunderhåll staden ansvarar.

 • Staden sköter plogning av enskilda vägar, enligt följande förutsättningar:

  • vägen är körbar med bil och i sådant skick som det krävs av de tekniska egenskaperna
  • vägen ligger på stadens område, utanför detaljplaneområde
  • vägen är en infartsväg för permanent bosättning och uppfartsvägens längd är minst 70 meter räknat från kanten till en väg som underhålls

  Mera info om plogning av enskilda vägar.

Allmänt om underhåll av gator

Syftet med underhållet av gator är att hålla dem i tillfredsställande skick för fordonstrafik, fotgängare och cyklister. Underhållet av gator delas in i underhåll av gatukonstruktionen, vinterunderhåll och renhållning. Det är delvis kommunen och delvis fastighetsägare som ansvarar för underhållet. 

 • Sommarunderhållet av gator innebär att gammal gatubeläggning läggs om, arbeten med vägmarkeringar, att vägmärken repareras och förnyas, att grusbelagda gator hålls jämna samt dammbindning.

  På våren avlägsnar staden sandningskross som använts för halkbekämpning på körbanor, leder för gång- och cykeltrafik samt allmänna platser. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att sandningssand eller sandningskross avlägsnas från trottoarerna.

 • Här kan du bekanta dig med kvalitetshandboken för underhåll (pdf på finska)

 • Enligt gällande lag om flyttning av fordon och nedskrotning an skrotfordon (skrotfordonslagen) har kommunen rätt att flytta fordon, som medför olägenhet för underhållet och renhållningen av en gata och som övergivits, och skrotfordon till områden som reserverats för dessa. 

  Du kan hämta ett flyttat fordon under tjänstetid i 30 dagar räknat från kungörelsedatumet mot betalning av stadens kostnader för flyttning och lagring. Efter denna tid övergår äganderätten till staden vad gäller fordon som inte hämtats. När du hämtar ett flyttat fordon måste du redogöra för din rätt till fordonet. Äganderätten till skrotfordon överförs omedelbart till staden. 

 • Staden har en verkstad som tillverkar trafikmärken och skyltar. Trafikmärken och skyltar tillverkas också för företag och privata i mån av möjlighet.   

  Verkstaden finns vid stadens depå på adressen Förrådsvägen 4, 67100 Karleby.

 • Karleby stads avgiftsfria snötippningsplats finns i Lahdenperä. Det är förbjudet att tippa snö från tomter i stadens gatu- och parkområdenEn plats för snö ska reserveras på den egna tomten och om det inte finns tillräckligt med plats på tomten ska snön vid behov transporteras till snötippningsplatsen.