Fortsätt till innehållet

Skadedjur och skadeinsekter

Skadedjur som avses i hälsoskyddslagen är till exempel råttor, möss och skadefåglar, som till exempel kråkfåglar, måsar och tamduvor.

Fastighetens eller områdets ägare eller innehavare svarar för att råttor, möss, skadefåglar och andra skadedjur inte trivs på området samt vid behov för avlägsnandet av skadedjur på sitt område.

Skadedjur ska inte erbjudas mat eller boplatser. Detta innebär att fastighetens avfallshantering ska ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Fåglar ska inte matas sommartid.

Man bör också fästa uppmärksamhet vid att skydda byggnader mot gnagare och fåglar. Bostadsaktiebolag kan bland annat komma med bestämmelser om fågelmatning i sina ordningsregler. Om det förekommer observationer av skadedjur eller osaklig verksamhet i bostadsaktiebolag ska om detta meddelas till disponenten.

 

Skadeinsekter

Skadeinsekter är små och ovälkomna gäster inomhus. De är ofta ofarliga för människor och ibland skadliga. Skadeinsekter kan ofta avvärjas själv, men ibland är det skäl att vända sig till experter. I bostadsaktiebolag ska om observationer av skadeinsekter anmälas till disponenten.

En del insekter i hemmen är dock helt ofarliga och kommer sporadiskt in i bostaden. En del insekter, till exempel silverfisk och svartmyror, orsakar enbart estetisk skada om de inte är väldigt många till antalet.

Medel för bekämpning av skadedjur och skadeinsekter säljs till exempel i järnaffärer, varuhus, apotek och trädgårdsbutiker. Numera begränsas försäljningen av starkare och farligare gift (till exempel råttgift).

Företag som arbetar med skadedjursbekämpning hittar man på internet.

Hälsoinspektionen identifierar kostnadsfritt skadedjur, som angriper t.ex. mat, textilier, virke och människor samt ger råd om bekämpning av skadedjur. Om du vill få ett skadedjur identifierat, lägg det t.ex. i en glasburk och kontakta miljöhälsoinspektören.

 

Linkit:

Hyönteismaailma.fi

Ta kontakt