Fortsätt till innehållet

Ljud som hör ihop med normalt boende i bostadshus, som till exempel hundar som skäller, barnljud, pianospel eller från grannskapets vanliga boendestil avvikande störade boende är inte buller som omfattas av tillämpningen av hälsoskyddslagen. I dessa frågor bör du vända dig till bostadsbolaget eller disponenten.

Om det i din bostad förekommer störande buller från till exempel hustekniska apparater, som till exempel ventilationssystem, hiss, avlopp eller restaurang i samma byggnad ska du i första hand kontakta en representant för husbolaget. Om utredningen av bullerolägenheten inte framskrider kan du göra en begäran om bostadsinspektion till miljöhälsoinspektören.

Begäran om bostadsinspektion, elektronisk blankett 

Efter begäran om bostadsinspektion tar miljöhälsoinspektören kontakt med dig och kommer överens om en inspektion för att utreda ärendet och vid behov utföra en bullermätning. Utgående från inspektionen och en eventuell mätning kan miljöhälsoinspektören uppskatta det eventuella behovet av fortsatt utredning och vid behov ålägga den som orsakar olägenheten att vidta åtgärder för att avhjälpa eller begränsa bullerolägenheten Den första inspektionen är alltid gratis. För eventuell provtagning som anknyter till inspektionen eller långvarigare mätningar uppbärs en avgift enligt taxan och eventuella kostnader för laboratorieundersökningar.

 

Länkar

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga 

 

 

Ta kontakt