Fortsätt till innehållet

Om du misstänker en sanitär olägenhet i din bostad ska du först kontakta fastighetens ägare eller dennes representant (husbolagets disponent, styrelsens ordförande, hyresvärden), som är skyldig att reda ut orsaken till problemet och att avhjälpa missförhållandena.

Vid behov kan en skriftlig begäran om bostadsinspektion göras till miljöhälsoinspektören med denna blankett: Begäran om bostadsinspektion, elektronisk blankett 

Utgående från begäran om inspektion tar miljöhälsoinspektören kontakt med dig och kommer närmare överens om tidpunkten för bostadsinspektionen. Med på inspektionen bjuds de övriga parterna, som till exempel hyresvärden, disponenten och representanten för husbolaget. Ett inspektionsprotokoll görs upp och sänds till dem som är närvarande under inspektionen. På basis av inspektionen uppskattar miljöhälsoinspektören den eventuella sanitära olägenheten och ger vid behov den som svarar för fastigheten en uppmaning om eventuella fortsatta undersökningar eller behov av reparation av lägenheten.

Den första inspektionen är alltid gratis. För eventuell provtagning som anknyter till inspektionen eller långvarigare mätningar uppbärs en avgift enligt taxan och eventuella kostnader för laboratorieundersökningar.
När man utreder en sanitär olägenhet som förekommer i en bostad på hälsoskyddsmyndighetens uppmaning eller bestämmelse ska den som utför inspektionen ha kompetens enligt förordningen om sanitära förhållanden i bostäder (545/2015).

Bygghälsospecialist

Miljöhälsoinspektörerna ger vid behov också utlåtanden om eventuell sanitär olägenhet i bostaden utgående från den genomförda undersökningen av bostadens skick och inspektionen.

Miljöhälsoinspektörerna utför inte inspektioner i lokaler som används enbart som arbetsutrymmen, inte heller undersökningar som anknyter till köp eller försäljning av bostäder. Det rekommenderas att undersökningar av byggnaders skick beställs av experter inom branschen.

Ta kontakt