Fortsätt till innehållet

En väl ifylld ansökan påskyndar på många sätt fortskridningen av tillståndsprocessen, därför lönar det sig att vara omsorgsfull. Kom ihåg att fylla i all obligatorisk information i tillståndsansökan och att foga behövliga bilagor innan ansökan lämnas in för handläggning. Bilagor som skickas in senare fördröjer handläggningen av ansökan.

Det beror på tillståndstyp och projekt vilka bilagor som krävs. I den elektroniska ansökningen har de bilagor som är obligatoriska nämnts skilt med texten ”Obligatorisk”. Någon helt övergripande förteckning över obligatoriska bilagor finns inte. Det här beror på att du med samma ansökan kan ansöka om många olika typer av tillstånd.

Bifoga huvudritningarna (situationsplan, fasader, skärningar och bottenplan) i PDF-format. Andra bilagor kan bifogas i formaten PDF, BMP JPG, GIF, PNG, DOC, DOCX, TXT, RTF och DWG. Bilagornas maximistorlek är 50 MB.

Beskrivning av bilagor

 • Med utredningen om besittningsrätt intygar du att du som ansökare har besittningsrätt till byggplatsen: lagfartsbevis, köpebrev, arrendeavtal, gåvobrev eller bouppteckning. Om det i köpebrevet anges som villkor för överföring av besittningsrätten att köpesumman måste vara betald, krävs också ett kvitto över erlagd betalning.

 • En fullmakt behövs om det är två eller flera som ansöker om tillstånd. En fullmakt behövs också om huvudprojekteraren lämnar in ansökan på ansökarens vägnar.

 • Huvudritningarna inbegriper en situationsplan, bottenplan, sektionsritning och fasadritning. Dessutom ska det i dessa ritningar eller i en separat plan ingå en skärning av rökkanalen om man har för avsikt att bygga en eldstad i byggnaden. Närmare anvisningar finns i menyn Anvisningar för projekterare.

 • Beroende på projektets kvalitet och omfattning kan byggnadstillsynen kräva nödvändiga specialbeskrivningar. Vanligaste specialbeskrivningar är konstruktions-, vatten- och avloppsplaner. Specialbeskrivningarna ska lämnas in först efter att bygglov beviljats, dock innan arbetsskedet ifråga inleds.

 • Meddela ansvarspersonernas uppgifter i första hand via mellanbladet Ansvarspersoner i E-tjänster. Du hittar anvisningar om hur uppgifterna ska meddelas i menyn Anvisningar för projekterare.

  Ansvarspersonernas behörighetskrav har definierats i markanvändnings- och bygglagen samt i byggbestämmelsesamlingen:

  Markanvändnings- och bygglagen 120 e §, Miljöministeriets anvisning om svårighetsklasser för arbetsledningsuppgifter (MM1/601/2015), Miljöministeriets anvisning om byggnadsprojekterares behörighet (MM2/601/2015) och Miljöministeriets anvisning om svårighetsklassen för arbetsledaruppgifter vid byggande och om arbetsledares behörighet (MM4/601/2015).

 • Om byggnadens bottenplan är sådan att våningsytan inte framgår tydligt av ritningar ska ytan som hör till våningsytan anges med snedstreck i en separat ritning och fogas till ansökan. I enkla objekt räcker det med en kalkyl som införts t.ex. i situationsplanen.

 • Foga en officiell bygglovskarta till ansökan om bygglov. Om du inte har beställt kartorna på förhand kan de vid behov beställas i ditt ställe då tillståndsansökan tas emot. På ett detaljplaneområde framgår bl.a. byggrätten av bygglovskartorna.

 • Grannarna ska underrättas om att en ansökan om bygglov har lämnats in om detta inte med beaktande av projektets ringa betydelse eller läge är uppenbart onödigt. Ibland påverkas grannens fördel och då måste ett skriftligt samtycke fås av grannen. Hörandet och samtycket av grannar kan göras på samma blankett. Vad gäller samtycke måste man dock komma ihåg att nämna de undantag som samtycket gäller, exempelvis om du på ett detaljplaneområde vill bygga närmare än 4 meter från grannfastighetens gräns.

  Hörande av grannar

 • För nybyggnader som värms upp ska i regel uppgöras en energiutredning i vilken ingår beräkning av E-tal, energicertifikat och utjämningskalkyl. Ett energicertifikat krävs också för bl.a. garage som till den uppvärmda nettoarealen är 50m² eller större.

 • I fasadernas färgläggningsplan anges fasadernas färger med färgprover eller genom att meddela fabrikantens namn och färgkoden.

  Fasadens farglaggningsplan

 • I grundundersökningen utreds grundläggnings- och grundbottenförhållanden. Till undersökningen fogas också utlåtandet om grundläggningssättet i vilket man tar ställning till vilket grundläggningssätt rekommenderas.

 • Foga en fuktsäkerhetsbeskrivning till ansökan om bygglov. Syftet med fuktsäkerhetsbeskrivningen är att påvisa att man med beaktande av projektets natur har identifierat de fuktrisker som anknyter till projektet samt metoderna för att förhindra uppkomsten av dem.

  Beskrivningen innehåller allmän information om byggprojektet, krav på fuktsäkerhet under projektets olika faser, förfaranden och åtgärder för att verifiera att kraven på fuktsäkerhet uppfylls samt information om de personresurser som anvisats för fuktsäkerheten.

 • Om en byggnad inte ansluts till det kommunala avloppsvattennätet ska till ansökan fogas en utredning om hur avfallsvattnet leds och hanteras.
  Om fastigheten ligger inom avloppsvattennätets verksamhetsområde, men ansluts inte till nätet, ska dessutom en ansökan om befrielse från anslutningsskyldigheten ifyllas. 
   

  Ledande av avloppsvatten

 • Ansök av NTM-centralen om tillstånd att bygga en ny anslutning till landsvägen. Det är skäl att lämna in ansökan om anslutningstillstånd i god tid, redan innan man ansöker om bygglov.

 • När en byggnad rivs ska till ansökan fogas åtminstone en utredning över rivningsarbetet. Ange i blanketten bland annat hur rivningsarbetet ordnas, hur materialet som rivs hanteras och vart materialet transporteras. Om det finns en misstanke att det i objektet som ska rivas finns t.ex. asbest ska du dessutom låta göra en kartläggning av skadliga ämnen.

  Redovisning av hantering av bygg- och rivningsavfall

 • Sampsa Sundqvist

  Tillståndsrådgivare

  Telefontid må-fr kl. 8.00–16.00. förfrågningar angående byggnadstillsynens lovansökningar och dessa elektroniska tjänster.

  Enhet

  Stadshuset

  Tjänsteområde

  Tillstånd

  Telefontid må-fr kl. 8.00–16.00. förfrågningar angående byggnadstillsynens lovansökningar och dessa elektroniska tjänster.

 • Outi Teirikangas-Lerssi

  Inspektions ingenjör

  Telefontid mån-fr kl. 9.00–11.00 och ti-fr 13.00–15.00. Granskning av lovansökningar och teknisk rådgivning.

  Enhet

  Stadshuset

  Tjänsteområde

  Tillstånd

  Telefontid mån-fr kl. 9.00–11.00 och ti-fr 13.00–15.00. Granskning av lovansökningar och teknisk rådgivning.