Fortsätt till innehållet

Byggnadstillsynens avgifter

Avgifter som tillämpas i samband med Karleby stads byggnadstillsyns inspektions- och tillsynsuppgifter samt andra myndighetsuppgifter.

Ansvarsområdet Tillstånd, allmän taxa

Den som ansöker om tillstånd eller vidtar en åtgärd är skyldig att för inspektions- och tillsynsuppgifter samt för andra uppgifter som ankommer på myndigheterna betala en avgift till kommunen enligt den allmänna taxan för ansvarsområdet Tillstånd med stöd av markanvändnings- och bygglagen (MBL) 145 § och andra bestämmelser.

I enlighet med denna taxa uppbärs avgifter för nedan uppräknade myndighetsuppdrag som anknyter till markanvändning med stöd av markanvändnings- och bygglagen.