Fortsätt till innehållet

De syneförrättningar som krävs i byggarbetet har införts i tillståndsbeslutet. Den som påbörjar ett byggprojekt eller en företrädare sköter beställningen av syneförrättningar. I praktiken är det oftast den ansvariga arbetsledaren som sköter beställningen, eftersom arbetsledaren kan slå fast den rätta tidpunkten för synen. Beställningen görs genom att direkt kontakta en byggnadsinspektör  Därtill ska byggherren eller dennes företrädare delta i syneförrättningen.

Före beställning av syneförrättning ska specialbeskrivningar fogas till den elektroniska tillståndstjänsten.

Byggnadsinspektören kan vid behov ge order om förrättande också av andra syner under pågående byggarbete om det anses nödvändigt.

Mera information om olika syner

 • Byggplatsen och byggnadens höjdläge ska märkas ut innan byggandet påbörjas. Utmärkningen görs på kundens beställning efter beviljat bygglovBeställningen görs elektroniskt.

 • Grundbottensyn begärs när grävnings-, schaktnings-, pålnings- eller grundutfyllnads- och förstärkningsarbeten som hänför sig till grundläggningen har utförts. Arbetet utförs utifrån grundundersökningen och utlåtandet om grundläggningssättet. Ovan nämnda handlingar ska sparas i den elektroniska tillståndstjänsten före beställning av syneförrättning. En byggnadsinspektör förrättar synen.

  Rökkanalgranskning

  Projektets ansvariga arbetsledare ansvarar för granskningen.

 • När byggnadens bärande konstruktioner har uppförts och de stöds men är ännu synliga är det dags att förrätta konstruktionssyn. Konstruktionsplanerna och hållfasthetsberäkningarna ska före beställning av syneförrättning sparas i den elektroniska tillståndstjänsten. Det är bra att kunna uppvisa planerna också på byggplatsen. En byggnadsinspektör förrättar synen.

 • VVS-inspektören förrättar värme-, vatten- och avlopps- samt ventilationssyn. Alla installationer ska granskas innan de täcks över. Dessutom ska provtryckning utföras på vatten- och värmeledningar. Synen av VVS-anordningar ska vara förrättad innan byggnadens ibruktagningssyn beställs.

  VVS-inspektören Katja Övermark

 • Elentreprenören utför ibruktagningsbesiktningen av elanläggningar och besiktningsprotokollet ska uppvisas för byggnadsinspektören i samband med ibruktagningssynen.

 • Då byggarbetet har slutförts och alla syner som ingår i beslutet om bygglov har förrättats kan man beställa en ibruktagnings- eller slutsyn.

  Ett villkor för att ibruktagningssynen kan godkännas är att byggarbetet bara till ringa delar är ofullbordat. Byggnaden ska vara säker, sund och användbar. En bostad där man exempelvis inte kan tvätta sig kan inte godkännas för ibruktagande. Däremot är gårdsarbeten utomhus i princip inget hinder för ibruktagandet av en byggnad.

  Den egentliga slutsynen ska dock förrättas under den tid bygglovet är i kraft. Under synerna ska besiktningsprotokollet för ibruktagningsbesiktningen av elanläggningar och inspektionsprotokollet för bygget uppvisas.

  Ibruktagnings- och slutsyner förrättas av en byggnadsinspektör.

  Om byggarbetet inte slutförs inom utsatt tid kan förlängning ansökas för bygglovet. Ansökan om förlängning av bygglovet ska lämnas in under den tid bygglovet är i kraft. Myndighetssyner som beställs efter att bygglovets giltighetstid har gått ut förrättas inte. Kontakta i dessa fall byggnadsinspektören för att komma överens om hur du ska förfara.

Andra än småobjekt

 • Syn av befolkningsskydd beställs av räddningsmyndigheten

  Rökventilations-, brandlarm- och sprinkleranläggningar

  Vad gäller rökventilations-, brandlarm- och sprinkleranläggningar ska en tredje part göra en inspektion före beställning av ibruktagnings- eller slutsyn. Granskningsprotokoll och ett gällande dokument över brandsektioneringsarbeten fogas till den elektroniska ansökningens specialbeskrivningar och uppvisas för byggnadsinspektören i samband med syneförrättningen.

 • Ville Bogdanoff

  Byggnadsinspektör

  Telefontid ti-fr kl. 10.00–11.00 och 12.00–14.00. Granskning av lovansökningar, syner, inledande möten och teknisk rådgivning.

  Enhet

  Stadshuset

  Tjänsteområde

  Tillstånd

  Telefontid ti-fr kl. 10.00–11.00 och 12.00–14.00. Granskning av lovansökningar, syner, inledande möten och teknisk rådgivning.

 • Toni Järvenpää

  Byggnadsinspektör

  Telefontid må-fr kl. 07.30−10.00. Syner, teknisk rådgivning och inledande möten.

  Enhet

  Stadshuset

  Tjänsteområde

  Tillstånd

  Telefontid må-fr kl. 07.30−10.00. Syner, teknisk rådgivning och inledande möten.

 • Jani Luokkanen

  Byggnadsinspektör

  Telefontid kl. 9.00–11.00 och 12.00–15.00. Arbetsområde Kelviå, Lochteå och Ullava. Granskning av lovansökningar, lovbeslut, teknisk rådgivning, syner och inledande möten.

  Enhet

  Kommundelskontoret i Kelviå

  Tjänsteområde

  Tillstånd

  Telefontid kl. 9.00–11.00 och 12.00–15.00. Arbetsområde Kelviå, Lochteå och Ullava. Granskning av lovansökningar, lovbeslut, teknisk rådgivning, syner och inledande möten.