Fortsätt till innehållet

Staden upprätthåller arrenderegister i egenskap av arrendegivare för att kunna ge information och för faktureringen. Registret innehåller information om cirka 2700 tomter eller andra områden som utarrenderas av staden.

Överföring av arrenderätt med fri överföring behandlas i Lantmäteriverket. Mottagaren till överföringen är skyldig att registrera sin rätt inom sex månader såsom det föreskrivs i jordabalken (540/1995).

I de fall där överföringen av arrenderätten är villkorlig behandlas överföringarna av Stadsmiljös stadsgeodet. Objekt är bl.a. en del fritidsbyggplatser och byggplatser för båthus.

Mottagaren till arrenderätten är skyldig att anmäla överföringen inom tre månader från det att överföringen har skett. Kopior av överföringshandlingar ska bifogas anmälan.